El registre municipal d'entitats ciutadanes

El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC) és un llistat municipal on hi consten totes les dades de les entitats i associacions de la ciutat. La seva finalitat és obtenir un coneixement acurat de les Entitats existents al municipi, llurs finalitat i representativitat, per tal de possibilitar una política municipal de foment de l'associacionisme local.

La inscripció al registre permet poder accedir a :

  • subvencions municipals,
  • ús d'equipaments i material infraestructural públics,
  • formar part de consells i òrgans de participació municipals,
  • formacions per a entitats
  • i abonaments en algunes taxes municipals

Inscripció al RMEC

Modificació de dades

Baixa del RMEC

Directori d'entitats