Consells sectorials

Què són? 

Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d'interès per a la ciutat com, per exemple, l'esport, el medi ambient, la solidaritat i cooperació, la joventut, les dones, la gent gran i altres similars.

Qui en pot formar part?

  • Presidit per l'alcalde/essa o regidor/a en qui delegui
  • Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats (RMEC) que tinguin la seva activitat principal en el corresponent àmbit material o sectorial i que manifestin, mitjançant acord de la seva assemblea, la seva voluntat o formar-ne part i les persones en qui encomanaran la representació
  • Un representant per cadascun dels grups polítics amb representació municipal
  • Representants d'altres organismes i serveis que estiguin directament relacionats amb el sector de què es tracti
  • Tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin
  • Cada Consell Sectorial disposarà d'un funcionari municipal com a dinamitzador/a i que també aixecarà acta de la sessió

Quins consells hi ha a la ciutat?

Consell Municipal de Salut i Prevenció d'Addiccions

La finalitat és fomentar l'entesa i la col·laboració entre entitats, institucions i organismes públics que treballen en l'àmbit de la salut i la prevenció i el tractament de les drogodependències i altres conductes addictives a la ciutat i promoure línies d'actuació basades en l'anàlisi de la realitat amb l'objectiu de millorar la situació de la sanitat a Manresa.

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Des del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació es promou i es fa el seguiment de projectes de cooperació i desenvolupament d'àmbit local i internacional, com l'agermanament amb el poble de Bambylor, s'organitzen campanyes de sensibilització i denúncia tant de problemàtiques dels immigrants al nostre país com de les situacions d'injustícia en països subdesenvolupats, i es col·labora en campanyes d'emergències.
Anualment es celebra la "Setmana Solidària", setmana en la que s'organitza una fira on participen totes les ONG de la ciutat i diferents actes amb l'objectiu de fomentar sentiments i actituds d'igualtat, justícia i solidaritat.
Consell Municipal de Joves
La creació del Consell Municipal de Joves neix amb la finalitat d'impulsar la col.laboració i la coordinació entre les diferents entitats i col.lectius juvenils de la ciutat, tot recollint les iniciatives ciutadanes respecte les necessitats de la gent jove, establint canals idonis de debat i elaborant noves propostes de programes.

Consell Municipal de la Dona
El Consell Municipal de la Dona treballa per fomentar la reinserció de la dona en el  mercat de treball i en altres àmbits de la vida activa de la societat mitjançant  l'organització d'actes culturals i lúdics, el més important dels quals és la celebració del "8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora", i la posada en funcionament de diferents accions específiques d'atenció a la dona.
Al mateix temps el Consell és un espai de trobada i de reflexió idoni que propicia el debat ciutadà entorn a la igualtat entre gèneres.
Consell Municipal de Persones Gran
En el Consell Municipal de Gent Gran es treballa per millorar la qualitat de vida dels més grans de la ciutat. Així s'analitza la situació de la vellesa i mira d'encetar actuacions conjuntes entre les pròpies entitats i l'Ajuntament.
Consell municipal d'Interculturalitat
El Consell municipal de la Immigració i la Interculturalitat serveix com a plataforma de debat,informació, col.laboració entre entitats, organització de projectes compartits, aprofundiment en l'anàlisi de la realitat, facilitar la participació dels col.lectius  d'immigrants i treballar tots aquells aspectes que facilitin la convivència ciutadana fomentant el diàleg intercultural.

Consell Municipal de Cultura
Des del Consell Municipal de Cultura s'elaboren propostes en matèria cultural i es fa el seguiment dels programes municipals d'activitats i serveis culturals així com de la seva implementació a la ciutat.
El Consell és també, al mateix temps, un espai d'intercanvi i reflexió entre les entitats culturals de Manresa.
Consell Municipal de Turisme
El Consell Municipal de Comerç i Turisme discuteix, fa el seguiment i proposa diferents programes, com ara el POEC, encarats a revitalitzar i fomentar l'activitat comercial i turistica a la nostra ciutat.
Consell Municipal d'Esports
El Consell Municipal d'Esports pretén promoure i canalitzar una reflexió conjunta entre l'ajuntament i els agents esportius de la nostre ciutat. La seva missió és aportar idees i esforços per tal de garantir l'esport per a tothom, tant per als col.lectius més nombrosos com els més específics i necessitats, proposar estratègies d'impuls de l'esport escolar, així com també de suport a l'esport de gran qualitat.
Consell Municipal d'Acció i Inclusió Social
El Consell Municipal d'Acció i Inclusió Social és un òrgan de participació en la gestió municipal, amb la finalitat d'esdevenir l'espai de participació, de cooperació públic-privada i d'acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Manresa més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.. 

Consell Municipal de Mobilitat
pretén promoure i canalitzar una reflexió conjunta entre l'ajuntament i els agents implicats que es veuen afectats per la mobilitat a la ciutat


Actes sectorials
Actes sectorials