PER A UN NOU MODEL DE GESTIÓ DE RESIDUS. Març 2020