Logo seu electrònica

Assistent de tràmits

Participació ciutadana?

lock
Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes - A - sol·licitud d'inscripció
Aquest procediment té per objecte registrar les entitats de Manresa al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Manresa
Més informació
lock
Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes - B - sol·licitud de modificació de dades
Modificació de dades que facin referència a l'entitat com poden ser canvi de càrrecs (President, secretari, tresorer) canvi d'adreça, telèfon etc.
Més informació
vpn_key
Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes - C - Sol·licitud de baixa
Aquest procediment consisteix en donar de baixa en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes les entitats i associacions que es dissolguin per causes establertes legalment (article 324.4 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya) o per causes estipulades en els seus estatuts
Més informació
lock
Consell de Districte - A - Sol·licitud d'inscripció
Aquest procediment consisteix en inscriure les entitats als Consells de Districte que ho desitgin i les persones que hi vulguin participar de forma individual
Més informació
lock
Consell de Districte - B - Sol·licitud per donar-se de baixa
Tant les entitats com els membres a títol individual poden sol·licitar donar-se de baixa dels consells de districte
Més informació
vpn_key
Consell Sectorial - A - Sol·licitud d'inscripció
Aquest procediment consisteix en inscriure les entitats als Consells Sectorials que ho desitgin i les persones que hi vulguin participar de forma individual.
Més informació
vpn_key
Consell Sectorial - B - Sol·licitud per donar-se de baixa
Tant les entitats com les persones de forma individual poden demanar donar-se de baixa d'un Consell Sectorial
Més informació
edit
Dret d'accés a la informació pública - Reclamacions per denegació total o parcial
<p>En cas de denegaci&oacute; total o parcial, o b&eacute; de disconformitat amb la resposta de l'Ajuntament de Manresa a una petici&oacute; d'acc&eacute;s a la informaci&oacute; p&uacute;blica, existeixen 3 vies per reclamar:</p><p>- Interposar un recurs davant de l'Ajuntament.</p><p>- Presentar una reclamaci&oacute; davant la Comissi&oacute; de Garantia del Dret d'Acc&eacute;s a la Informaci&oacute; P&uacute;blica (<a href="http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reclamacio-davant-al-Comissio-de-Garantia-del-Dret-dAcces-a-la-Informacio-Publica">http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reclamacio-davant-al-Comissio-de-Garantia-del-Dret-dAcces-a-la-Informacio-Publica</a>).</p><p>- Interposar un recurs&nbsp;contenci&oacute;s administratiu davant el Jutjat Contenci&oacute;s Administratiu de Barcelona.</p><p>&nbsp;</p><p>Aquest tr&agrave;mit permet interposar un recurs davant de l'Ajuntament de Manresa.</p>
Més informació
edit
Llicència per utilitzar equipaments municipals
Llicència per utilitzar equipaments municipals (culturals, esportives, juvenils, educatius) de caràcter privatiu, per activitats puntuals o continuades.
Més informació
edit
Participació ciutadana prèvia a l'aprovació d'ordenances i reglaments
Participació ciutadana prèvia a l'aprovació d'ordenances i reglaments
Més informació
edit
Petició d'entrevista amb l'alcalde o regidors
Entrevista amb l'alcalde o regidors per tractar de diferents temes
Més informació
edit
Queixes i suggeriments
Qualsevol persona pot fer arribar a l'Ajuntament queixes, suggeriments o consultes referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, qualitat dels serveis, i d'altres de competència municipal.
Resten fora de l’abast d’aquest tràmit:
- Les al.legacions o altre tipus d’actuacions ciutadanes vinculades a expedients administratius en curs.
- Les denúncies i tota mena de sol.licituds relacionades amb l'exercici del dret de petició que contempla l'article 29 de la Constitució espanyola.
En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, caldrà posar una persona física que el representi.
Més informació
lock
Sol·licitud de certificats dels acords adoptats pels òrgans de govern municipals.
Tràmit per mitjà del qual els ciutadans i ciutadanes tenen dret a obtenir certificats acreditatius dels acords dels òrgans de govern de l'Ajuntament.
Més informació
edit
Sol·licitud d'intervenció en el Ple Municipal
Aquest procediment té per objecte que aquelles entitats que ho desitgin puguin participar en les sessions plenàries.
Més informació
Tornar