PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE. Maig 2022

Procés de participació ciutadana per definir el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Manresa, una eina bàsica per a l’administració local per planificar de manera integrada les xarxes que conformen el sistema de transport de la ciutat i la mobilitat de les persones que hi viuen, tenint en compte tots els models que s’utilitzen pels desplaçaments.

S’han dut a terme 3 trobades obertes a tota la ciutadania, que han abordat diferents temàtiques com: l’aparcament, el transport públic, la connectivitat urbana, les zones de baixes emissions, les relacions metropolitanes, el turisme, l’entorn urbà, els vianants, les bicicletes, els espais i entorns urbans prioritaris i la seguretat viària.

S’ha parlat sobre mobilitat universal i inclusiva: amb perspectiva de gènere, l’accessibilitat per a tota la ciutadania, tenint en compte les diversitats funcionals i socials. Així mateix, també s’ha posat a debat la mobilitat des del punt de vista dels infants i de les persones grans.

Els treballs per afrontar el nou pla (que permetrà renovar el vigent, del 2012) es van iniciar al novembre passat amb la fase prèvia de diagnosi, en la qual es van fer sessions amb els grups municipals, personal tècnic i el Consell Municipal de Mobilitat. Dins d’aquesta mateix fase també es va fer un treball de camp i enquestes telefòniques que han permès conèixer i avaluar els hàbits de mobilitat de la ciutadania de Manresa.

Documentació

Prediagnosi: http://premsa.manresa.cat/web/files/c13f47746fe7e91ab593d1ca86bdb0cb.pdf

Diagnosi (resum) : http://premsa.manresa.cat/web/files/ce8ec68a0d47e8eb1312ac615ab2ac55.pdf

Diagnosi completa: http://premsa.manresa.cat/web/files/28059b76defc621af7c850bcbfb0c9ce.pdfAnnex

Treball de camp: http://premsa.manresa.cat/web/files/1155ca3e6b738a2388a4208044e07648.pdf

IMATGES RELACIONADES - Cartell de les trobades