Crear una associació

Què és una associació sense ànim de lucre?

La definició del què és una associació ve determinada per la regulació del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya (Llei 4/2008, de 24 d?abril, relatiu a les persones jurídiques), que disposa que una associació és una entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Per tant una associació... ?

  • És una entitat amb personalitat jurídica pròpia, amb drets i obligacions, i separada del patrimoni dels seus fundadors o socis. Una associació no té l'obligació de disposar de capital fundacional. 
  • Es constituirà voluntàriament i com a mínim calen tres socis/es fundadors/es, dels quals un/una assumirà el càrrec de presidència i l'altre el de secretaria.
  • És una entitat sense ànim de lucre, això implica que en cas d'obtenir algun tipus de guany s'hauria de revertir, obligatòriament, en la finalitat social per la qual l'associació ha estat creada.

Tres passos per constituir una entitat