Consell de ciutat

Què és? 

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació, amb les funcions d'informació, estudi, debat i assessorament per a la determinació de les grans línies de la política municipal que incideixen en el desenvolupament de la ciutat.

Qui en forma part?

El consell de ciutat serà presidit per l'alcalde/essa, o persona en qui delegui.

La resta dels membres del Consell de Ciutat són:

  • Els membres dels Consells Sectorials.
  • Els membres dels Consells de Districte.
  • Els membres del Ple de la corporació municipal.
  • Representants de les organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives de la ciutat, nomenades pel Ple a proposta pròpia o de qualsevol consell de participació.
  • Un funcionari municipal que donarà suport i aixecarà acta de la sessió.

A l'apartat de 'Documents'  trobareu les convocatòries, les actes de les sessions i documentació projectada.

Galeria d'imatges