Pressupost Participatiu 2016Actuacions fetes

1. Passera sobre el Cardener a can Poc Oli

A mitjans de març es va acabar de construir la infraestructra i el divendres 8 de maig s'obre al públic la passera de vianants per sobre del riu Cardener, a la zona de Can Poc Oli. 

Les obres, que  van començar al juliol, configuren un espai, objecte de la intervenció, que se situa a la llera del riu Cardener immediatament al sud del viaducte de Can Poc Oli de la carretera C-55. La passera és aigües avall del viaducte esmentat i a tocar del calaix de formigó que protegeix els tubs del sifó del col·lector general d’aigües residuals que alimenta la planta depuradora de Manresa. El curs del riu en aquest tram és molt planer, i les vores de la llera estan ocupades per vegetació arbustiva, en bona part per canya.

El projecte consisteix en l’execució d’una estructura de formigó armat, de 35 metres de longitud i 2 d’ample, que forma un gual per al pas dels vianants entre les dues ribes del riu. Se situa a una alçada d’un metre de la cota habitual de l’aigua. Això vol dir que, d’acord amb les dades de cabal del riu Cardener facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua, el gual serà operatiu durant uns 354 dies per any. Durant uns 11 dies de mitjana anual pot quedar inoperatiu, a causa de pujades del riu.

La nova passera està formada per lloses horitzontals de formigó prefabricat, unides a uns pilars i estreps de formigó armat, amb fonaments encastats al basament rocós existent sota el llit del riu. D’altra banda, la proposta contempla adequar l’accés a la nova passera per els seus dos extrems. En l’accés nord-est s'ha realitzat una regularització del terreny (i estesa de tot-u) protegida per una escullera. A l’accés sud-est s’ha executat una solera de formigó armat.

Les obres han tingut un cost de 63.579 euros. 

2. Berenar social i casal infantil d’estiu de les Escodines 

El projecte Casal d’Estiu i menjador Social de les Escodines  va tenir lloc entre els dies 27 de juny i 9 de setembre de 2016.

En aquest projecte hi treballaren 5 monitors/es de lleure, 15 persones voluntàries, l’equip de l’AVV Escodines i l’equip del Pla de Desenvolupament Comunitari de les Escodines.Es realitzaren activitats formatives, jocs, tallers, teatre, cant coral, etc...

Es treballà amb infants i joves d’entre 3 i 14 anys. La mitjana diària de participants fou de 42 infants cada dia i es realitzaren 2. 415 usos del menjador. 

3. Espai multisensorial S’ha habilitat una sala amb material específic per estimular diferents sentits: vista, oïda,...

 4. Iaia m’expliques un conte?
ctuacions fetes: s’ha elaborat un conte sobre l’Alzheimer dirigit als infants per tal que entenguin i es familiaritzin amb aquesta malaltia

5. Adequació del camí de la Riera de Rajadell (2a fase)

El projecte de millora de l’entorn de la riera de Rajadell i els accessos als horts del Xup ha representat una adequació dels recorreguts a l'entorn de l'escola i el camp de futbol del barri Pare Ignasi Puig, que possibiliten l’accés als horts municipals que se situen més al nord d’aquests equipaments.

La intervenció ha tingut per objectiu principal la conducció de l’aigua de pluja cap a la xarxa de clavegueram i cap a la riera amb la finalitat de possibilitar un millor manteniment dels recorreguts. La proposta plantejava el manteniment de les rasants dels recorreguts, amb la finalitat de conduir l’aigua de pluja cap a una de les vores del camí, on s’ha fet una cuneta de terres amb el pendent adequat per portar l’aigua cap als punts de desguàs. L'obra ha inclòs també algunes actuacions a la riera de Rajadell, com la disposició d'una barana metàl·lica en una rampa de formigó o la millora de l'arbrat de la zona.