Logo seu electrònica

Assistent de tràmits

A què fa referència el tràmit que es vol presentar?

Presentar documentació complementària a un tràmit o expedient ja existent?
Presentació de documentació o informació complementària a un tràmit o expedient en curs.
Gestions d'empadronament o població?
Volants, certificats d'empadronament actuals, certificats d'empadronament històrics, comunicació de modificació de dades d'empadronament, numeració de carrers i altres.
Presentació de comunicacions d'obres i activitats i sol·licituds de llicències?
Comunicacions i sol·licituds de llicències referents a obres o activitats econòmiques
Gestions a la via pública i mobilitat?
Llicència d'obertura de rases, comunicació d'incidències de xarxes de serveis, ocupació de la via pública, reserves per estacionament, guals i altres
Tràmits relacionats amb el medi ambient i urbanisme?
Gestions diverses relacionades amb el medi ambient i urbanisme.
Promoció d'activitats econòmica, fires i mercats?
Participació en fires i mercats, sol·licituds de subvencions i microcredits
Participació ciutadana?
Gestió del registre municipal d'entitats, participació en consells municipals.
Tributs i recaptació?
Declaracions tributàries, recursos, beneficis fiscals, duplicats de rebuts, domiciliacions bancaries i altres
Ajuts i subvencions
Sol·lictud d'ajudes i subvencions.
Gestió vinculades a l'àmbit de salut
Gestions relacionades amb la tinença d'animals domèstics i altres
Activitats juvenils
Inscripcions a activitats i tallers en l'àmbit de joventut
Cultura, esports i ensenyament
Reserva d'equipaments i altres tràmits dels àmbits cultura, ensenyament i esports
Seguretat ciutadana
Gestions relacionades amb denúncies de trànsit, vehícles abandonats, objectes perduts, llicències de taxi i altres
Sol·licitud d'informació, queixes o suggeriments
Peticions diverses d'informació, LOPD, identitat digital i formulació de queixes i suggeriments
Instancia genèrica
Instancia genèrica en pdf