Logo seu electrònica

Bonificacions i exempcions

lock
011. Bonificacions de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO)
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Més informació
vpn_key
0111. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per famílies nombroses
<p>Bonificaci&oacute; en la quota de l'Impost sobre B&eacute;ns Immobles (IBI) per a les fam&iacute;lies nombroses. Les fam&iacute;lies nombroses podeu obtenir una bonificaci&oacute; si l'immoble &eacute;s l'habitatge habitual, en sou propiet&agrave;ries i en funci&oacute; de la vostra renda.</p><p><a href="https://www.manresa.cat/docs/arxius/of_n1_2022.pdf">Art. 6.e) de l'ordenan&ccedil;a fiscal reguladora de l'IBI</a></p>
Més informació
lock
0111.Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica -IVTM- pels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones discapacitades.
<p>Els vehicles per a persones amb mobilitat redu&iuml;da i els vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu &uacute;s exclusiu poden gaudir d'una exempci&oacute; en la quota de l'Impost.</p><p><a href="https://www.manresa.cat/docs/arxius/of_n2_2022.pdf">Art. 5.e de l'ordenan&ccedil;a fiscal reguladora de l'IVTM</a></p>
Més informació
vpn_key
0112. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per instal.lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (plaques solars)
<p>Bonificaci&oacute; del 50% de l'IBI dels b&eacute;ns immobles en els quals s&rsquo;hagin instal&middot;lat sistemes per a l&rsquo;aprofitament t&egrave;rmic o el&egrave;ctric de l&rsquo;energia provinent del sol (plaques solars) amb un m&agrave;xim de 200 &euro;/kw instal.lats per cada un dels quatre anys, fins un m&agrave;xim de 2.500 euros per any.</p><p>&nbsp;</p><p>Art. 6 de l'ordenan&ccedil;a fiscal de l'IBI.</p>
Més informació
lock
0.112 Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 20% de la quota municipal per l'increment de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit
Sol.licitud de bonificació del 20% de la quota municipal per l'increment de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit
Més informació
lock
0112. Sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica- IVTM- Vehicles elèctrics
<p>Els vehicles el&egrave;ctrics poden gaudir d&rsquo;una bonificaci&oacute; del 75% de la quota de l'Impost.</p><p><a href="https://www.manresa.cat/docs/arxius/of_n2_2022.pdf">Art. 6.2 de l'ordenan&ccedil;a fiscal reguladora de l'IVTM</a></p>
Més informació
vpn_key
0113. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per als habitatges de protecció oficial.
Bonificació del 50% de la quota durant els sis períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, per als habitatges de protecció oficial
Més informació
lock
0113. Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 25% de la quota municipal per l'inici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal
Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 25% de la quota municipal per l'inici de qualsevol activitat empresarial en territori espanyol a partir de l’1 de gener de 2014 i tributin per quota municipal
Més informació
lock
0113. Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- vehicles híbrids, propulsalts per gas i amb etiqueta ECO
<p>Els vehicles h&iacute;brids endollables (PHEV), els vehicles h&iacute;brids no endollables (HEV), els vehicles propulsats per gas natural, els vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP), i la resta de vehicles que disposin d'etiqueta ambiental ECO, poden gaudir d'una bonificaci&oacute; del 50% de la quota de l'Impost.</p><p><a href="https://www.manresa.cat/docs/arxius/of_n2_2022.pdf">Art. 6.3 de l'ordenan&ccedil;a fiscal reguladora de l'IVTM</a><br /></p>
Més informació
vpn_key
0114. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària
Bonificació immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària
Més informació
lock
0114. Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE per pla de transport
Bonificació de fins al 10% de la quota per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el consum d'energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l’ocupació dels mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit. Aquesta bonificació tindrà un import màxim corresponent al 50% del cost del pla de transport anual de l'exercici precedent.
Més informació
lock
0114. Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles històrics.
<p>Els vehicles hist&ograve;rics poden gaudir d&rsquo;una bonificaci&oacute; del 100% de la quota de l'Impost.</p><p><a href="https://www.manresa.cat/docs/arxius/of_n2_2022.pdf">Art. 6.1 de l'ordenan&ccedil;a fiscal reguladora de l'IVTM</a></p>
Més informació
vpn_key
0115. Sol.licitud d'altres beneficis fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Altres beneficis fiscals (immobles destinats a l’ensenyament concertat, immobles declarats monument o jardí històric d’interès cultural, superfície de muntanyes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades, béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, immobles d’establiments públics d’ensenyament universitari, immobles de propietat municipal destinats a instal·lacions esportives, culturals, centres cívics i altres equipaments municipals)
Més informació
vpn_key
0.115 Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE de la quota per resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatiu
Sol.licitud de bonificació IAE del 10 o 25 % de la quota de l'impost per als subjectes passius que tributin per quota municipal que tinguin un resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatiu en l'exercici 2015 i següents
Més informació
lock
0115.Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’inspecció Agrícola o document equivalent
Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’inspecció Agrícola o document equivalent emès per la corresponent Comunitat Autònoma, poden gaudir d'una exempció en la quota de l'Impost.
Més informació
lock
0.116 Sol.licitud altres beneficis de l'impost sobre activitats econòmiques IAE
Sol.licitud altres beneficis IAE
Més informació
lock
0116. Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà
Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor, poden gaudir d'una exempció en el pagament de la quota de l'Impost.
Més informació
lock
0116. Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles de caràcter sanitari
Els vehicles de caràcter sanitari poden gaudir d’una exempció de la quota de l'Impost.
Més informació
lock
012. Exempció de l'impost sobre béns immobles (IBI) pels immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002
Exempció dels immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els efectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’impost sobre societats, sempre que els seus titulars compleixin els requisits especificats en aquesta norma
Més informació
lock
012. Sol.licitud d'aplicació de la tarifa reduïda de la taxa d'escombraries
Sol.licitud d'aplicaic&oacute; de la tarifa redu&iuml;da de la taxa d'escombraries per tenir uns ingressos m&iacute;nims establerts en l'ordenan&ccedil;a.
Més informació
vpn_key
0140. Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció
<p>Sol&middot;licitud de bonificaci&oacute; en la quota de l&rsquo;Impost sobre l&rsquo;Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatiu del domini, realitzades a t&iacute;tol lucratiu, a causa de mort i a favor de c&ograve;njuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau.</p><p>Podeu consultar l'article 8 de l'ordenan&ccedil;a fiscal 4 reguladora de l'IIVTNU:&nbsp;https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8377-ordenances-i-reglaments</p>
Més informació
vpn_key
0141. Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals ( dació en pagament de l'habitatge habitual)
Més informació
vpn_key
0142. Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Sol.licitud d'altres benefis fiscals IIVTNU
Més informació
vpn_key
04. Sol.licitud d'AVANÇAMENT de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, Taxes industrials i IAE per obtenir un descompte
Sol.licitud d'avan&ccedil;ament de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, taxes industrials i IAE, de manera que es realitza un c&agrave;rrec al compte corrent el dia 2 de febrer amb un descompte del 2%. Des de la vostra carpeta ciutadana podeu seleccionar els b&eacute;ns immobles de naturalesa urbana els quals voleu que se us apliqui el descompte.
Més informació

Les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Manresa recullen diverses bonificacions i exempcions pels diversos tributs municipals i preus públics.

Podeu consultar les ordenances fiscals accedint a l'enllaç següent:

ORDENANCES FISCALS

No obstant, a continuació trobareu per cada tribut els tràmits concrets per sol·licitar les principals bonificacions i exempcions.

Impost sobre béns immobles
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalessa urbana
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Taxa recollida d'escombraries
Taxa utilització i aprofitament domini públic per empreses de serveis de subministrament