Logo seu electrònica

Sistemes d'identificació i signatura electrònica

L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ha impulsat la relació entre l’ajuntament i les persones i empreses mitjançant el canal electrònic.

Per determinar els criteris comuns respecte dels sistemes d’identificació i signatura que es poden fer servir per part dels interessats en el procediment administratiu i de la mateixa administració municipal, en funció del tràmit o actuació administrativa a realitzar, l’Ajuntament de Manresa ha aprovat com a Política d'identificació i signatura la guia del Consorci AOC "Protocol d'Identificació i signatura electrònica de Catalunya".

Identificació i signatura electrònica de la ciutadania

Per tramitar per internet amb l’Ajuntament de Manresa és necessari identificar-se i, en alguns casos, a més a més, signar. Els possibles sistemes d’identificació per accedir als tràmits telemàtics depenen de les garanties d’identificació requerides i del nivell de protecció de dades establerts per a cada un d’ells.

El Consorci AOC ofereix al conjunt de les administracions públiques catalanes dos serveis que permeten garantir el nivell de seguretat dels sistemes d’identificació i signatura emprats: el servei Validador i el servei VALid.

Certificats admesos

En els tràmits o serveis telemàtics que requereixen identitat digital, cal disposar d’algun dels certificats digitals reconeguts. 

Els certificats admesos per l’Ajuntament de Manresa són els que accepta el servei VÀLid del Consorci AOC. El VÀLid té classificats i integrats els següents sistemes d’identificació: 

idCAT Mòbil: Es tracta d’una solució del Consorci AOC, adreçada a l’autenticació d’usuaris i signatura electrònica, orientat al ciutadà i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al seu telèfon mòbil, com a alternativa a l’ús dels certificats digital. El sistema ofereix un nivell de seguretat mig d’acord amb el que estableix l’Esquema Nacional de Seguretat. 
Certificats digitals: Es poden fer servir tots els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci AOC com a vàlides per a identificar als ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.
mobileID: Es tracta d’una solució de l’Ajuntament de Barcelona que permet a la ciutadania identificar-se remotament de manera segura a través d’una identitat digital que es troba al seu telèfon mòbil. Tot i estar integrat tecnològicament amb el VÀLid, no es trobarà disponible per als ens públics fins que no concloguin les tasques de regulació jurídica del model de col·laboració que estan portant a terme l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC. Qualsevol usuari que disposi d’un smartphone connectat a internet (amb línia de dades o a través de Wi-Fi) podrà sol·licitar i utilitzar la seva identitat digital mobileID a través d’una aplicació, disponible per a iPhone i Android.

Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Tal com requereix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en el seu article 10, així com el mateix Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les administracions públiques han d’acceptar els certificats qualificats d'acord amb el que descriu l’esmentat Reglament.

Consulteu el cercador dels prestadors qualificats a l’estat espanyol per saber si el vostre certificat és acceptat per relacionar-vos amb les administracions públiques.
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/)
En el cercador es poden consultar els diferents certificats qualificats segons diversos criteris:

“Nombre del prestador de servicios de confianza”: Permet cercar per prestador del certificat.
“Servicios electrónicos de confianza cualificados”: Permet cercar en funció del tipus de certificat.
També es poden consultar els certificats qualificats específicament per a les administracions públiques i del tipus PSD2.

Actuacions administratives automatitzades

Amb relació al funcionament electrònic de les administracions, l'art. 41 de la Llei 40/2015 estableix els principis rectors de l'actuació administrativa automatitzada, que regula la possibilitat de dur a terme actuacions de manera automatitzada i sense intervenció directa d'un empleat públic per raons d'economia i eficiència.

El Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics aprovat pel Reial decret 203/2021, de 30 de març, desenvolupa la possibilitat de tramitar electrònicament de manera automatitzada actuacions administratives.

S'entén per actuació administrativa automatitzada l'actuació feta íntegrament amb mitjans electrònics, en el marc d'un procediment administratiu, en el qual no hi hagi intervingut de manera directa el personal al servei de l'Ajuntament, i que utilitza algun dels sistemes de signatura establerts a la normativa municipal. Per a l'actuació administrativa automatitzada, l'Ajuntament de Manresa utilitza certificats, proveïts per CATCert

Per resolució núm. 10.459 de 14 de juliol de 2023 es va aprovar el Catàleg d'actuacions administratives automatitzades

Segells electrònics emprats per l'Ajuntament

L’Ajuntament pot identificar-se i signar electrònicament de forma automatitzada emprant sistemes de segell electrònic, basat en certificat electrònic qualificat que reuneixi els requisits exigits per la legislació de firma electrònica.

Relació de certificats i usos en què l’Ajuntament utilitza mecanismes de signatura per a l’actuació administrativa automatitzada:

1) Certificat d'aplicació - Ajuntament de Manresa

Usos:

  •  Firma de documents generats massivament (provisions de constrenyiment…),
  • Firma de sortides i resolucions des del portafirmes
  • Connexió amb AOC per diverses interoperabilitats (eNotum, padró d'habitants…)
  • Interoperabilitat Direcció general Cadastre
  • Interoperabilitat Ancert
  • ...

2) Certificat de segell electrònic (CDA_SENM) - Classe 1 - Ajuntament de Manresa

Custodiat per l'AOC.

Usos:

  • Interoperabilitat Via Oberta, AEAT, Servei Còpia, Servei Representa, Servei VO - Col·legis Professionals...