Logo seu electrònica

Activitats (FUE)

La Finestreta Única Empresarial és l’espai virtual des d’on les persones emprenedores, empresàries i intermediàries poden fer totes les gestions necessàries per iniciar una activitat econòmica. Aquest projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya, ofereix tots els tràmits i serveis que les empreses necessiten per realitzar la seva activitat al llarg del seu cicle de vida i  s’hi ofereixen tots els tràmits administratius, de manera estandarditzada i homogeneïtzada amb independència de l’administració responsable.

A través de l’eina de Cerca Guiada de tràmits, el portal FUE permet conèixer tots els tràmits referents a l’inici d’una nova activitat econòmica. A partir del tipus d’activitat i de la tria de la seva ubicació, es genera un qüestionari que dona com a resultat un informe detallat dels tràmits, l’ordre en què s’han de fer, el lloc, els requisits, la documentació necessària i les taxes que cal pagar.

L’Ajuntament de Manresa s’ha adherit a aquest projecte amb l’objectiu d’agilitzar i simplificar els principals tràmits relatius al cicle de vida d’una activitat, possibilitant la tramitació electrònica a través d’aquesta Seu electrònica, sobretot pel que fa a les activitats econòmiques incloses en la Llei 18/2020, del 28 de desembre de 2020, de facilitació de l'activitat econòmica.

Tràmits municipals inclosos a la FUE:

Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic

Inici o modificació substancial d’activitats econòmiques incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica o incloses en l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa, d’activitats, instal·lacions i serveis "OMIA" (III.2)

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Comunicació d'inici d'activitat amb projecte tècnic

Inici o modificació substancial d’activitats econòmiques incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica o incloses en l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa, d’activitats, instal·lacions i serveis "OMIA" (III.1)

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Comunicació prèvia ambiental

Inici o modificació substancial de les activitats classificades a l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Llicència ambiental:

Inici o modificació substancial de les activitats classificades a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Sol·licitar

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobres les persones o el medi ambient

Modificació de les activitats amb llicència ambiental o que hagin formulat una comunicació prèvia ambiental.

Sol·licitar

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat

Modificació dels establiments i de les seves instal·lacions (activitats no subjectes al règim de llicència ambiental o comunicació prèvia) i d’espectacles públics o activitats recreatives. 

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Canvi de titularitat d’activitat

Aquest tramit correspon a la comunicació de la transmissió d'una llicència o comunicació. La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

Informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.  

Sol·licitar

Sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis segons la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis

Informe previ d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la  Llei 3/2010, que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia.

Sol·licitar

Declaració responsable en matèria de salut alimentària 

Per aquelles activitats subjectes a declaració responsable segons el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.

Sol·licitar

Declaració responsable per l'obertura de casetes de pirotècnia

Mitjançant aquesta Declaració responsable, la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici d'una activitat de venda de productes de pirotècnia, sotmesa al RD 898/2015, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxera, per un període curt de temps.

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç.

Sol·licitar

Per a qualsevol informació addicional us podeu adreçar a l’Oficina d’Activitat Econòmica .

Baixa llicència d'activitats

Aquest tràmit té per objecte comunicar a l'Ajuntament del cessament voluntari d'una activitat iniciada amb llicència, comunicació o declaració responsable. 

Sol·licitar

Autorització sanitària d'activitats de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació

Autorització sanitària d'activitats on es realitzen pràctiques de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació. 

Els centres no sanitaris que realitzen pràctiques de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació han de disposar d'autorització sanitària municipal de funcionament per desenvolupar la seva activitat, d'acord amb el Decret 90/2008 pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. Un cop presentada la sol·licitud amb la documentació requerida adjuntada, i previ pagament de la taxa corresponent, el servei responsable farà una visita d'inspecció per verificar el compliment de les condicions sanitàries previstes en el Decret 90/2008.

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç.

Sol·licitar

Properament hi haurà més tràmits disponibles.