Logo seu electrònica

Dret d'accés a la informació pública

L'Ajuntament de Manresa posa a disposició de la ciutadania la informació pública que disposa, en aplicació de les lleis -estatal i autonòmica- de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació publicada

A la web municipal podeu accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. Així mateix, en el Portal de Govern Obert també podeu trobar informació detallada sobre els indicadors d'avaluació del nivell de transparència. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.

Informació no publicada

Quan la informació a la qual voleu tenir accés no està publicada en el Portal de Govern Obert o altres webs municipals, podeu sol·licitar-la i així exercir el Dret d'accés a la informació pública.

Què s'entén per informació pública?

S’entén per informació pública tota informació, independentment de la seva naturalesa i del suport o mitjà en què es trobi,  produïda o rebuda per l’Administració, així com els documents d’origen privat que formin part del patrimoni documental municipal i els de qualsevol altre fons o col·lecció custodiats en el Servei Municipal d’Arxius.

Queden exclosos de la consulta les notes, esborranys, resums i documents de treball intern, sense rellevància o interès públic, així com la informació, en curs d’elaboració i que s'hagi de fer pública en el termini de tres mesos. Tampoc no es pot sol·licitar per aquesta via l’elaboració d’informes o dictàmens, ni formular consultes jurídiques, ni informació que requereixi una tasca complexa d’elaboració o reelaboració per a poder lliurar-la.

L’accés a la informació pública només es pot denegar o restringir en els casos previstos a la llei; per exemple, si l’accés comporta un perjudici per a la seguretat pública, per als drets dels menors d’edat, per al dret a la intimitat, o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

No és necessari justificar les sol·licituds, tot i que, en cas de demanar informació d'accés restringit, és recomanable exposar els motius o circumstàncies que, a criteri de la persona sol·licitant, podrien justificar la suspensió de la restricció.

Si l’accés a la informació pot afectar els drets o interessos de terceres persones, aquestes disposaran d’un termini de 10 dies per presentar al·legacions. 

Cal tenir en compte que el dret d’accés és un dret que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir consultant la informació publicada al portal municipal, al portal de transparència municipal i a la resta de webs municipals.

Tràmit de sol·licitud d'accés a la informació pública

Podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol personal o en representació de qualsevol persona jurídica.

Les formes de tramitació i el procediment pas a pas de resolució el trobareu descrit en el mateix tràmit.

Podeu fer un seguiment del tràmit a través de la Carpeta Ciutadana.

Sol·licitar

Tràmit de reclamacions del dret d'accés a la informació pública

Presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret a la informació.

El servei responsable davant del qual podeu presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació és Secretaria.

Sol·licitar

Peticions del dret d'accés a la informació pública

Resums estadístics de les sol·licituds d'accés a la informació pública