Logo seu electrònica

Obres

lock
01. Comunicació d'obra petita
<p>Tr&agrave;mit per comunicar, amb car&agrave;cter previ al seu inici, petites actuacions que no tinguin per objecte una variaci&oacute; de superf&iacute;cies, volums, ni afectar l&rsquo;estructura ni la distribuci&oacute; interior. No poden afectar edificis catalogats, ni implicar canvi d'&uacute;s. <strong>Exemples: reforma de cuina i/o bany (sense alteraci&oacute; d'envans), reparaci&oacute; i/o substituci&oacute; de portes, finestres, baranes, etc.</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong style="box-sizing:inherit;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:15px;text-align:justify;background-color:#e3e3e3;"></strong><strong style="box-sizing:inherit;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:15px;text-align:justify;background-color:#e3e3e3;"><span style="text-decoration-line:underline;"></span></strong><strong style="box-sizing:inherit;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:15px;text-align:justify;background-color:#e3e3e3;"></strong></p>
Més informació
lock
02. Comunicació d'obra menor
<p>En Terrenys situats en <a href="http://www.ajmanresa.cat/web/imatges/continguts/doc_contingut_11599.pdf#page=54">S&ograve;l Urb&agrave;</a> i <a href="http://www.ajmanresa.cat/web/imatges/continguts/doc_contingut_11599.pdf#page=78">S&ograve;l Urbanitzable Delimitat</a>:</p><p>Neteja , desbrossament i jardineria, dip&ograve;sits, piscines, hivernacles, altres similars, tancaments de finques /parcel&middot;les. Murs de contenci&oacute; de terres. Tanques publicit&agrave;ries</p><p>En Edificacions situades en S&ograve;l Urb&agrave; i S&ograve;l Urbanitzable Delimitat:</p><p>Instal&middot;laci&oacute; de <a href="http://www.manresa.cat/web/menu/14663-plaques-solars-fotovoltaiques">plaques solars fotovoltaiques</a> </p><p>Construccions d&rsquo;escassa entitat constructiva (que no tiguin car&agrave;cter residencial ni p&uacute;blic i es desenvolupin en una sola planta).<br />&nbsp;&nbsp;<br /></p><p>Consolidaci&oacute;.<br />Obres de manteniment i conservaci&oacute;:<br />&bull; Quan comportin la intervenci&oacute; en elements simples de l&rsquo;estructura del edifici amb l&rsquo;objectiu de garantir les seves condicions de seguretat.&nbsp;<br />&bull;<span style="white-space:pre;"> </span>Alteraci&oacute; f&iacute;sica dels espais comuns de l&rsquo;edifici</p><p>Reforma.<br />Obres de consolidaci&oacute;:<br />&bull; Quan comportin la redistribuci&oacute; de les entitats existents sense modificaci&oacute; ni alteraci&oacute; dels seus l&iacute;mits,&nbsp; i/o el canvi d&rsquo;&uacute;s &ograve; adequaci&oacute; funcional vinculat a alguna d&rsquo;aquestes entitats.&nbsp;</p><p>Rehabilitaci&oacute;.<br />Obres de reforma :<br />&bull;<span style="white-space:pre;"> </span>Quan constitueixin una actuaci&oacute; parcial en l&rsquo;edifici&nbsp; i/o les que comportin alguna de les actuacions seg&uuml;ents:&nbsp;<br />-<span style="white-space:pre;"> </span>Modificaci&oacute; del volum existent . Sense increment de volum .<br />-<span style="white-space:pre;"> </span>Modificaci&oacute; del sostre existent. Sense increment de volum<br />-<span style="white-space:pre;"> </span>Modificaci&oacute; del nombre d&rsquo;entitats existents (no habitatge).<br />-<span style="white-space:pre;"> </span>Modificaci&oacute; de la distribuci&oacute; i&nbsp; superf&iacute;cies de les entitats existents.<br />-<span style="white-space:pre;"> </span>Redistribuci&oacute; de les entitats amb alteraci&oacute; dels seus l&iacute;mits.<br />-<span style="white-space:pre;"> </span>Canvi d&rsquo;&uacute;s global (+50% edifici)&nbsp; i les instal&middot;lacions,&nbsp; aix&iacute; com el parcial si passa a ser residencial.&nbsp;<br />-<span style="white-space:pre;"> </span>Intervenci&oacute; en elements estructurals/ adequaci&oacute; estructural de l&rsquo;edificaci&oacute; per garantir la seva estabilitat i resist&egrave;ncia mec&agrave;nica.&nbsp;<br />-<span style="white-space:pre;"> </span>Obres amb la finalitat de la supressi&oacute; de les barreres i promoci&oacute; de l&rsquo;accessibilitat de conformitat amb la normativa vigent.</p><p>&nbsp;Ampliaci&oacute;.<br />Obres de&nbsp; rehabilitaci&oacute;: Quan suposin un increment de volum.&nbsp;<br /><br />SI NO<br />Incideixen en el nivell de protecci&oacute;<br />Incrementen el nombre d&rsquo;habitatges<br />Alteren la configuraci&oacute; arquitect&ograve;nica&nbsp;<br />Varien la composici&oacute; general exterior.<br />Variaci&oacute; essencial en la volumetria<br />Variaci&oacute; del conjunt del sistema estructural<br />Canvien els usos caracter&iacute;stics del edifici<br /><span style="white-space:pre;"></span>SI&nbsp;<br />Intervenen en elements protegits&nbsp;<br />Intervenen sobre elements estructurals.<br />Intervenen en el volum<br />Intervenen en les superf&iacute;cies constru&iuml;des.<br />Modifiquen el nombre d&rsquo;establiments&nbsp;<br />Vinculades a&nbsp; activitats amb regim de comunicaci&oacute;<br /></p>
Més informació
lock
03. Llicència d'obra menor
<ul style="list-style-type:square;"><li><span style="font-family:'Arial','sans-serif';">Treballs de <strong>neteja, desbrossament i jardineria</strong>, quan <strong>comportin destrucci&oacute; de jardins</strong> o tala de masses arb&ograve;ries, de vegetaci&oacute; arbustiva o d'arbres a&iuml;llats en s&ograve;l no urbanitzable o urbanitzable no delimitat.</span></li><li><span style="font-family:'Arial','sans-serif';">Instal&middot;laci&oacute; de <strong><a href="http://www.manresa.cat/web/menu/14663-plaques-solars-fotovoltaiques">plaques solars fotovoltaiques</a></strong> en s&ograve;l no urbanitzable, urbanitzable no delimitat, o en edificacions incloses en el Cat&agrave;leg de Patrimoni.</span></li><li><strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';">Construcci&oacute; de dip&ograve;sits, piscines, hivernacles</span></strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';"> o instal&middot;lacions similars en s&ograve;l no urbanitzable o urbanitzable no delimitat. </span></li><li><strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';">Tancaments de finques</span></strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';"> en s&ograve;l no urbanitzable o urbanitzable no delimitat. </span></li><li><strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';">Murs</span></strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';"> de contenci&oacute; de terres en s&ograve;l no urbanitzable o urbanitzable no delimitat.</span></li><li><strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';">Tanques publicit&agrave;ries </span></strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';">(cartells i tanques de propaganda)<strong> </strong>en s&ograve;l no urbanitzable o urbanitzable no delimitat -elements o instal&middot;lacions que requereixin estructura o suport aut&ograve;noms </span><span style="font-family:'Arial','sans-serif';layout-grid-mode:line;">visibles des de la via p&uacute;blica-.</span></li><li><span style="font-family:'Arial','sans-serif';">Obertura, pavimentaci&oacute; i modificaci&oacute; de camins rurals.</span></li><li><span style="font-family:'Arial','sans-serif';">Obres puntuals d&rsquo;urbanitzaci&oacute; no incloses en un projecte d&rsquo;urbanitzaci&oacute;.</span></li><li><strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';letter-spacing:-.15pt;layout-grid-mode:line;">En edificacions: Col&middot;locaci&oacute; de tendals, r&egrave;tols i altres elements publicitaris</span></strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';letter-spacing:-.15pt;layout-grid-mode:line;">, quan<span>&nbsp; </span>incideixin en l&rsquo;estructura i en la configuraci&oacute; arquitect&ograve;nica de l&rsquo;edifici, i sempre que </span><strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';">incideixin en el nivell de protecci&oacute;</span></strong><span style="font-family:'Arial','sans-serif';"> que disposi l&rsquo;edifici (elements de cat&agrave;leg, entorns i fronts catalogats).</span></li><li><span style="font-family:'Arial','sans-serif';letter-spacing:-.15pt;layout-grid-mode:line;">La intervenci&oacute; en els b&eacute;ns sotmesos a un r&egrave;gim de protecci&oacute; patrimonial cultural o urban&iacute;stica.</span></li><li><span style="font-family:'Arial','sans-serif';letter-spacing:-.15pt;layout-grid-mode:line;">Si es tracta d&rsquo;obres o usos que nom&eacute;s poden autoritzar-se amb una llic&egrave;ncia d&rsquo;usos i obres provisionals, caldr&agrave; sol.licitar la llic&egrave;ncia amb el tr&agrave;mit expressament previst per a aquesta finalitat.</span></li><li><span style="font-family:'Arial','sans-serif';letter-spacing:-.15pt;layout-grid-mode:line;">Si es precisen instal.lacions auxiliars (grues, tanques, etc) caldr&agrave; que siguin incloses a la llic&egrave;ncia, o demanar-ne posteriorment una modificaci&oacute; de la llic&egrave;ncia (per la mateixa titular)</span></li></ul>
Més informació
lock
04. Llicència d'edificació
La llicència d’edificació és l’acte administratiu que autoritza algun dels actes edificatoris següents: • Obres d’edificació de nova construcció, amb excepció d’aquelles construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic, i es desenvolupin en una sola planta. • Obres de Gran Rehabilitació en edificacions existents. • Obres de Consolidació – Reforma – Rehabilitació – Ampliació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis en general, i les que incideixin en el nivell de protecció que disposi l’edifici. (elements de catàleg, entorns i fronts catalogats): • Si suposen una variació essencial en la composició general exterior. • Si suposen una variació essencial en la volumetria. • Si suposen una variació essencial en el conjunt del sistema estructural. • Si tenen per objecte canviar els usos característics del edifici. • Canvi d’ús global dels edificis i les instal·lacions, així com el parcial si passa a ser residencial. Tramitació telemàtica
Més informació
lock
05. Llicència urbanística de parcel·lació o declaració de la seva innecessarietat
<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span lang="CA">&Eacute;s la llic&egrave;ncia que es requereix per agrupar, dividir o subdividir terrenys en dos o m&eacute;s lots, en s&ograve;l urb&agrave; o urbanitzable programat amb pla parcial aprovat. En cap cas en s&ograve;l no urbanitzable.</span></p>
Més informació
lock
06. Llicència urbanística de constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal
És la llicència que es requereix per la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altre operació o negoci jurídic que, directament o indirecta, comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
Més informació
lock
07. Llicència d'enderroc
Es considera enderroc la demolició de la totalitat o de part d'una edificació, instal.lació o obra.
Més informació
lock
09. Modificació substancials de llicències d'obres
Obres que no s’ajustin al projecte tècnic autoritzat prèviament, i que desvirtuïn les característiques principals de la llicència concedida
Que afectin els fonaments o els elements estructurals.
Que suposin increment del volum o del sostre previstos en projecte
Que modifiquin globalment algun dels elements comuns (instal·lacions o serveis).
Que suposin increment del nombre d'habitatges o locals previstos en projecte .
Que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
Que afectin immobles del patrimoni històrico-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció.
Que afectin a la titularitat de la llicència atorgada.
Més informació
lock
10. Pròrroga de llicències d'obres
És l'expedient que es requereix per ampliar els terminis de vigència de les llicències d'obres (tots els tipus d'obres excepte les que es porten a terme en la via pública). Les llicències d'obres indiquen les dates d'inici i de finalització o execució en què es permet fer els treballs autoritzats. Si es preveu que, per qualsevol motiu, no es pot iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga d'aquests terminis abans que finalitzi el termini indicat a la llicència. Per contra, quan el termini hagi finalitzat, la llicència haurà caductat, no tindrà cap validesa i caldrà sol.licitar-ne una de nova.
Més informació
lock
11. Comunicació de primera ocupació total de l'obra
És la llicència que es requereix per la primera utilització o ocupació total dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral.
Més informació
lock
12. Llicència de primera ocupació parcial.
És la llicència que es requereix per la primera utilització o ocupació parcial dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral.
Més informació
lock
13. Baixa llicència d'obres
Quan una persona física o jurídica ha obtingut llicència urbanística d'obres sempre té dret de renunciar als seus drets. Aquest tràmit està encaminat a resoldre aquest dret de donar de baixa dels efectes administratius que se'n deriven de l'atorgament d'una llicència urbanística d'obres.
Més informació
info
Actuació específica d'interès públic (en sòl no urbanitzable)
Tràmit previ a llicències en sòl no urbanitzable per actuacions que ho requereixen segons l'article 47 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Més informació
vpn_key
Expedients d'informació urbanística en l'àmbit concret de llicències d'activitats i d'obres.
És l'expedient que s'inicia amb la petició d'informació per part de qualsevol persona sobre aspectes que son competència de l'Àrea de Territori.
L'àmbit d'aquests expedients es concreta en aspectes de la competència dels departaments de llicències d'obres i d'activitats, així com en aspectes d'intervenció ambiental i protecció de la legalitat urbanística. També es pot demanar informe de compabilitat urbanística, segons la Llei 20/2009 i l'Ordenança municipal d'activitats (OMIA)
Més informació
info
Recurs de reposició
Es un escrit pel qual s'impugna en el termini establert, un acte o resolució administrativa incoat contra la protecció de la legalitat urbanística amb la que no s'està d'acord.
Més informació