Logo seu electrònica

Tributs

lock
00. Document d'ingrés per al pagament de tributs municipals
S'edita un document amb un codi de barres amb el qual es poden pagar els deutes tributaris a través de la pàgina web de l'Ajuntament, les entitats bancàries i d'estalvi (CaixaBank, BBVA i Banc Santander) i els caixers automàtics situats a la plaça Major, 6 bxs i C. Bruc, 33 bxs (edifici Florinda).
Més informació
edit
010. Alta de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles de nova matriculació i rehabilitació
Autoliquidar l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles de nova matriculació i rehabilitació.
Més informació
lock
010. Sol.licitud d'assitència d'autoliquidació de l'impost sobre construccións instal.lacions i obres
Sol.licitud d'assistència de l'autoliquidació de l'impost sobre construccións instal.lacions i obres. El fet imposable d’aquest impost és la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament.Els subjectes passius substituts del contribuent estaran obligats a presentar autoliquidació de l’impost i a efectuar simultàniament l’ingrés de la quota, en el termini d’un mes a comptar des de la data de concessió de la corresponent llicència, o des de la data de presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia o des de la data de resolució de la sol·licitud de bonificació. La quota tributària que cal satisfer resulta de l’aplicació del tipus impositiu de l’impost sobre la base calculada en funció dels mòduls que figuren a l’annex número 2 de l’ordenança reguladora d’aquest impost.
Més informació
lock
0101. Declaració censal d'ALTA en l'impost sobre activitats econòmiques per deixar de gaudir d'exempció.
Declaració censal d'ALTA en  l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)   per deixar de gaudir d'exempció.
Més informació
lock
0105. Declaració censal de BAIXA de l'impost sobre activitats econòmiques
Declaració censal de BAIXA en l'impost sobre activitats econòmiques. Si la baixa és per gaudir d'exempció heu de fer el tràmit 0104.
Més informació
edit
011. Autoliquidacions a realitzar per les empreses de comunicacions i subministradores
Autoliquidacions de la taxa per ocupació del domini públic per part d'empreses explotadores de serveis de subministraments i de comunicacions que venen obligades a presentar-la per normativa.
Més informació
lock
0111.Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica -IVTM- pels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones discapacitades.
Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i els vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu poden gaudir d'una exempció en la quota de l'Impost. Art. 5.e de l'ordenança fiscal reguladora de l'IVTM
Més informació
vpn_key
0112. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per instal.lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (plaques solars)
Bonificació del 50% de l'IBI dels béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (plaques solars) amb un màxim de 200 €/kw instal.lats per cada un dels quatre anys, fins un màxim de 2.500 euros per any. En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels elements vinculats que tributin, amb un límit de 200 €/kW instal·lat per cada un dels quatre anys i per a la totalitat dels elements vinculats, amb un límit global de 2.500 euros per any, que es repartirà tenint en compte el percentatge de propietat sobre la instal·lació. Art. 6 de l'ordenança fiscal de l'IBI.  
Més informació
lock
0.112 Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 20% de la quota municipal per l'increment de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit
Sol.licitud de bonificació del 20% de la quota municipal per l'increment de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit
Més informació
lock
0112. Sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica- IVTM- Vehicles elèctrics
Els vehicles elèctrics poden gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l'Impost. Art. 6.2 de l'ordenança fiscal reguladora de l'IVTM
Més informació
vpn_key
0113. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per als habitatges de protecció oficial.
Bonificació del 50% de la quota durant els sis períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, per als habitatges de protecció oficial
Més informació
lock
0113. Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 25% de la quota municipal per l'inici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal
Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 50% de la quota municipal per l'inici de qualsevol activitat empresarial en territori espanyol i tributin per quota municipal.
Més informació
vpn_key
0114. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària
Bonificació immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària
Més informació
lock
0114. Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE per pla de transport
Bonificació de fins al 10% de la quota per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el consum d'energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l’ocupació dels mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit. Aquesta bonificació tindrà un import màxim corresponent al 50% del cost del pla de transport anual de l'exercici precedent.
Més informació
lock
0114. Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles històrics.
Els vehicles històrics poden gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l'Impost. Art. 6.1 de l'ordenança fiscal reguladora de l'IVTM
Més informació
vpn_key
0115. Sol.licitud d'altres beneficis fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Altres beneficis fiscals (immobles destinats a l’ensenyament concertat, immobles declarats monument o jardí històric d’interès cultural, superfície de muntanyes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades, béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, immobles d’establiments públics d’ensenyament universitari, immobles de propietat municipal destinats a instal·lacions esportives, culturals, centres cívics i altres equipaments municipals)
Més informació
vpn_key
0.115 Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE de la quota per resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatiu
Sol.licitud de bonificació IAE del 10 o 25 % de la quota de l'impost per als subjectes passius que tributin per quota municipal que tinguin un resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatiu en l'exercici 2015 i següents
Més informació
lock
0115.Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’inspecció Agrícola o document equivalent
Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’inspecció Agrícola o document equivalent emès per la corresponent Comunitat Autònoma, poden gaudir d'una exempció en la quota de l'Impost.
Més informació
lock
0.116 Sol.licitud altres beneficis de l'impost sobre activitats econòmiques IAE
Sol.licitud altres beneficis IAE
Més informació
lock
0116. Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà
Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor, poden gaudir d'una exempció en el pagament de la quota de l'Impost.
Més informació
lock
0116. Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles de caràcter sanitari
Els vehicles de caràcter sanitari poden gaudir d’una exempció de la quota de l'Impost.
Més informació
lock
012. Exempció de l'impost sobre béns immobles (IBI) pels immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002
Exempció dels immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els efectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’impost sobre societats, sempre que els seus titulars compleixin els requisits especificats en aquesta norma
Més informació
vpn_key
0140. Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatiu del domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau. Podeu consultar l'article 8 de l'ordenança fiscal 4 reguladora de l'IIVTNU: https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8377-ordenances-i-reglaments
Més informació
vpn_key
0141. Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals ( dació en pagament de l'habitatge habitual)
Més informació
vpn_key
0145. Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Sol.licitud d'altres benefis fiscals IIVTNU
Més informació
vpn_key
017. Recurs contra actes de gestió tributària
L'interessat/da interposa un recurs, reclamació  o al.legacions contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació, una ordenança fiscal, el contingut d'una liquidació o d'una autoliquidació.
Més informació
vpn_key
017. Recurs contra notificacions de provisions de constrenyiment i/o actes del procediment de recaptació
Recurs contra notificacions de provisions de constrenyiment i/o actes del procediment de recaptació
Més informació
vpn_key
019. Declaració del canvi de domicili fiscal
Declaració del canvi de domicili fiscal. Els efectes són que les notificacions i altres informacions de caràcter tributari s'enviaran el domicili que es declari.
Més informació
vpn_key
02. Sol·licitud de pagament dels tributs anuals amb QUOTA FIXA MENSUAL
Quan els contribuents hagin rebut el calendari amb la informació fiscal, poden sol·licitar el pagament dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva mitjançant una quota fixa mensual durant els mesos de gener a novembre sense pagar interessos
Més informació
edit
03. Alta/baixa/canvi de la DOMICILIACIÓ BANCÀRIA pel pagament de tributs.Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA.
Aquest tràmit permet domiciliar el pagament de tributs i fer canvis en la domiciliació bancària existent.
Més informació
vpn_key
04. Sol.licitud d'AVANÇAMENT de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, Taxes industrials i IAE per obtenir un descompte
Sol.licitud d'avançament de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, taxes industrials i IAE, de manera que es realitza un càrrec al compte corrent el dia 1 de febrer amb un descompte del 2%. Des de la vostra carpeta ciutadana podeu seleccionar els béns immobles de naturalesa urbana els quals voleu que se us apliqui el descompte.
Més informació
vpn_key
05. Fraccionament/ajornament del pagament
Un cop el ciutadà/ana ha rebut les liquidacions o els rebuts dels tributs a pagar al seu domicili, aquest/a pot sol·licitar el fraccionament o ajornament dels imports dels deutes. Si es tracta de rebuts de padró (IBI, vehicles, escombraries, guals, IAE, cementiri i taxes industrials) es pot fraccionar durant tot l'any en curs sense pagar interessos a través del tràmit QUOTA FIXA MENSUAL. En la resta de casos es meriten interessos de demora. En determinades situacions és necessari dipositar una garantia per sol·licitar el fraccionament o ajornament del pagament.
Més informació
vpn_key
06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament)
Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament). Només es pot demanar d'aquells rebuts que ja estiguin pagats en ferm.
Més informació
vpn_key
07. Informe de deutes tributaris
Informe dels tributs pendents de pagament d'un contribuent en el moment de la sol.licitud. Es tracta d'un informe dels deutes pendents tant en període voluntari com executiu (aquells dels quals ha transcorregut el termini de pagament en període voluntari). Si voleu una carta de pagament de qualsevol tribut o liquidació  per poder ingressar el deute, haureu d'indicar-ho expressament.
Més informació
vpn_key
09. Sol.licitud de compensació de deutes. Cal tenir aprovat un crèdit o devolució a favor de l'interessat. Es pot sol.licitar la compensació d'imports a ingressar i imports a retornar
Sol.licitud de compensació de deutes. Cal tenir aprovat un crèdit o devolució a favor de l'interessat. Es pot sol.licitar la compensació d'imports a ingressar i imports a retornar
Més informació
lock
10. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i dels avisos de pagament dels rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic. NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Més informació
vpn_key
Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció tributària
Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció de tributs.
Més informació
lock
Declaracions tributàries en matèria cadastral
Declaracions de caràcter tributari que es vulguin realitzar i que afecten a temes cadastrals (valors, titularitat, etc.)
Més informació
vpn_key
Informe sobre titularitat de béns (tramitació immediata amb PIN o certificat digital)
Informe de béns de titularitat pròpia. S'envia al domicili fiscal del sol·licitant una relació dels béns dels quals es disposa (finques, vehicles, etc. excepte les activitats)
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes d'inspecció tributària
L'interessat/da interposa un recurs contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació o el contingut d'una liquidació/sanció.
Més informació
lock
Recurs contra dades cadastrals.
L'interessat presenta recurs contra dades cadastrals que li han estat notificades o que pretén que es revisin.
Més informació

Telèfons i correus d'atenció per temes tributaris i de recaptació

L'Ajuntament de Manresa gestiona i recapta diversos tributs i altres ingressos necessaris pel finançament de la despesa municipal.

A continuació trobareu els tràmits més destacats en relació als tributs municipals i un buscador de tràmits per tribut.

A la pestanya següent trobareu la llista de tots els tràmits.

Tràmits per tribut  Trobareu els principals tràmits per cada tribut

CONSULTA CÀRREC BANCARI Consulteu els detalls d'un càrrec bancari generat per l'Ajuntament de Manresa

Pagaments Podreu efectuar el pagament d'un tribut o multa mitjançant targeta de dèbit o crèdit

Calendari del contribuent Trobareu tota la informació relativa als tributs que es paguen cada any

Formes de pagament Trobareu les diferents formes de pagar els vostres rebuts anuals

Domiciliacions Podreu domiciliar, modificar o donar de baixa una domiciliació bancària

Bonificacions i exempcions Trobareu les bonificacions i exempcions que podeu sol·licitar per cada tribut

impressió de rebuts PER PAGAR Podreu imprimir rebuts, liquidacions o autoliquidacions per tal d'efectuar el pagament

Altes de vehicles Podreu tramitar l'autoliquidació de l'IVTM d'un vehicle de nova matriculació