Logo seu electrònica

Tributs

edit
Alta de Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles de nova matriculació
Autoliquidar Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles de nova matriculació.
Més informació
vpn_key
Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció tributària
Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció de tributs.
Més informació
lock
Autoliquidació de l'impost sobre construccións instal.lacions i obres
Autoliquidació de l'impost sobre construccións instal.lacions i obres. El fet imposable d’aquest impost és la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament.Els subjectes passius substituts del contribuent estaran obligats a presentar autoliquidació de l’impost i a efectuar simultàniament l’ingrés de la quota, en el termini d’un mes a comptar des de la data de concessió de la corresponent llicència, o des de la data de presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia o des de la data de resolució de la sol·licitud de bonificació. La quota tributària que cal satisfer resulta de l’aplicació del tipus impositiu de l’impost sobre la base calculada en funció dels mòduls que figuren a l’annex número 2 de l’ordenança reguladora d’aquest impost.
Més informació
edit
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).
És l'impost que es paga cada vegada que es transmet la propietat d'una finca a causa de compra-vendes, herències, donacions, permutes, aportacions a societats, cessions, adjudicacions,...
La base de l'impost es calcula segons el valor cadastral del sòl.
- En el cas de transmissió onerosa (compra-vendes, permutes) el transmetent (qui ven la finca o propietat) és qui paga l'impost.
- En el cas de transmissió lucrativa (donacions i herències), qui paga l'impost és l'adquirent (qui rep la finca o propietat). Si voleu sol.licitar la bonificació per habitatge habitual (ord. fiscal 4, art. 8) NO s'ha d'autoliquidar, heu de presentar la bonificació a través de l'enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/922 i presentar l’escriptura d’acceptació d’herència fent constar el número de protocol a través de l’enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/GTR.DEC
- Les dissolucions de condomini NO s'han d'autoliquidar, s'ha presentar la declaració a través de l’enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/GTR.DEC
- En cas que considereu que no hi ha hagut increment de valor del terreny entre l'adquisició i la transmissió de la finca, podeu presentar la declaració de la transmissió a través de l’enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/GTR.DEC, indicant que no hi ha hagut increment de valor del terreny i acompanyant també l'escriptura d'adquisició de la finca.
Més informació
edit
Autoliquidacions a realitzar per les empreses de comunicacions i subministradores
Autoliquidacions de la taxa per ocupació del domini públic per part d'empreses explotadores de serveis de subministraments i de comunicacions que venen obligades a presentar-la per normativa.
Més informació
vpn_key
Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatiu del domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau.
Més informació
vpn_key
Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària
Bonificació immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària
Més informació
vpn_key
Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per als habitatges de protecció oficial.
Bonificació del 50% de la quota durant els sis períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, per als habitatges de protecció oficial
Més informació
vpn_key
Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per instal.lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.
Bonificació per l’habitatge habitual en què s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol
Més informació
vpn_key
Declaració del canvi de domicili fiscal
Declaració del canvi de domicili fiscal. Els efectes són que les notificacions i altres informacions de caràcter tributari s'enviaran el domicili que es declari.
Més informació
lock
Declaracions tributàries en matèria cadastral
Declaracions de caràcter tributari que es vulguin realitzar i que afecten a temes cadastrals (valors, titularitat, etc.)
Més informació
lock
Exempció de l'impost sobre béns immobles (IBI) pels immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002
Exempció dels immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els efectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’impost sobre societats, sempre que els seus titulars compleixin els requisits especificats en aquesta norma
Més informació
vpn_key
Informe sobre titularitat de béns (tramitació immediata amb PIN o certificat digital)
Informe de béns de titularitat pròpia. S'envia al domicili fiscal del sol·licitant una relació dels béns dels quals es disposa (finques, vehicles, etc. excepte les activitats)
Més informació
vpn_key
Presentació recurs contra actes del procediment de recaptació i/o contra notificacions de provisions de constrenyiment
Recurs de reposició contra actes del procediment de recaptació i/o contra notificacions de provisions de constrenyiment
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes de gestió tributària
L'interessat/da interposa un recurs  o al.legacions contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació, una ordenança fiscal, el contingut d'una liquidació.
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes d'inspecció tributària
L'interessat/da interposa un recurs contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació o el contingut d'una liquidació/sanció.
Més informació
lock
Recurs contra dades cadastrals.
L'interessat presenta recurs contra dades cadastrals que li han estat notificades o que pretén que es revisin.
Més informació
vpn_key
Renovació de l'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica -IVTM- pels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones discapacitades.
Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica -IVTM- pels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones discapacitades. RENOVACIÓ
Més informació
lock
Sol.licitud altres beneficis de l'impost sobre activitats econòmiques IAE
Sol.licitud altres beneficis IAE
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Sol.licitud d'altres benefis fiscals IIVTNU
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'altres beneficis fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Altres beneficis fiscals (immobles destinats a l’ensenyament concertat, immobles declarats monument o jardí històric d’interès cultural, superfície de muntanyes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades, béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, immobles d’establiments públics d’ensenyament universitari, immobles de propietat municipal destinats a instal·lacions esportives, culturals, centres cívics i altres equipaments municipals)
Més informació
lock
Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 20% de la quota municipal per l'increment de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit
Sol.licitud de bonificació del 20% de la quota municipal per l'increment de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit
Més informació
vpn_key
Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE de la quota per resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatiu
Sol.licitud de bonificació IAE del 10 o 25 % de la quota de l'impost per als subjectes passius que tributin per quota municipal que tinguin un resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatiu en l'exercici 2015 i següents
Més informació
lock
Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 25% de la quota municipal per l'inici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal
Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 25% de la quota municipal per l'inici de qualsevol activitat empresarial en territori espanyol a partir de l’1 de gener de 2014 i tributin per quota municipal
Més informació
lock
Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE per pla de transport
Bonificació de fins al 10% de la quota per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el consum d'energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l’ocupació dels mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit. Aquesta bonificació tindrà un import màxim corresponent al 50% del cost del pla de transport anual de l'exercici precedent.
Més informació
lock
Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles històrics.
Els vehicles històrics poden gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l'Impost.
Més informació
lock
Sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica- IVTM- Vehicles elèctrics
Els vehicles elèctrics poden gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l'Impost.
Més informació
lock
Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà
Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor, poden gaudir d'una exempció en el pagament de la quota de l'Impost.
Més informació
lock
Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’inspecció Agrícola o document equivalent
Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’inspecció Agrícola o document equivalent emès per la corresponent Comunitat Autònoma, poden gaudir d'una exempció en la quota de l'Impost.
Més informació
lock
Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles de caràcter sanitari
Els vehicles de caràcter sanitari poden gaudir d’una exempció de la quota de l'Impost.
Més informació
lock
Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica -IVTM- pels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones discapacitades.
Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i els vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu poden gaudir d'una exempció en la quota de l'Impost.
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals ( dació en pagament de l'habitatge habitual)
Més informació
lock
00. Document d'ingrés per al pagament de tributs municipals
<p>S'edita un document amb un codi de barres amb el qual es poden pagar els deutes tributaris a trav&eacute;s de la p&agrave;gina web de l'Ajuntament, les entitats banc&agrave;ries i d'estalvi (CaixaBank, BBVA i Banc Santander) i els caixers autom&agrave;tics situats a la pla&ccedil;a Major, 6 bxs i C. Bruc, 33 bxs (edifici Florinda).</p>
Més informació
vpn_key
02. Sol·licitud de pagament dels tributs anuals amb QUOTA FIXA MENSUAL
Quan els contribuents hagin rebut el calendari amb la informaci&oacute; fiscal, poden sol&middot;licitar el pagament dels tributs de venciment peri&ograve;dic i notificaci&oacute; col&middot;lectiva mitjan&ccedil;ant una quota fixa mensual durant els mesos de gener a novembre sense pagar interessos
Més informació
edit
03. Alta/baixa/canvi de la DOMICILIACIÓ BANCÀRIA pel pagament de tributs.Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA.
Aquest tràmit permet domiciliar el pagament de tributs i fer canvis en la domiciliació bancària existent.
Més informació
vpn_key
04. Sol.licitud d'AVANÇAMENT de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, Taxes industrials i IAE per obtenir un descompte
Sol.licitud d'avan&ccedil;ament de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, taxes industrials i IAE, de manera que es realitza un c&agrave;rrec al compte corrent el dia 2 de febrer amb un descompte del 2%. Des de la vostra carpeta ciutadana podeu seleccionar els b&eacute;ns immobles de naturalesa urbana els quals voleu que se us apliqui el descompte.
Més informació
vpn_key
05. Fraccionament/ajornament del pagament
Un cop el ciutadà/ana ha rebut les liquidacions o els rebuts dels tributs a pagar al seu domicili, aquest/a pot sol·licitar el fraccionament o ajornament dels imports dels deutes. Si es tracta de rebuts de padró (IBI, vehicles, escombraries, guals, IAE, cementiri i taxes industrials) es pot fraccionar durant tot l'any en curs sense pagar interessos a través del tràmit QUOTA FIXA MENSUAL. En la resta de casos es meriten interessos de demora. En determinades situacions és necessari dipositar una garantia per sol·licitar el fraccionament o ajornament del pagament.
Més informació
vpn_key
06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament)
Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament). Nom&eacute;s es pot demanar d'aquells rebuts que ja estiguin pagats en ferm.
Més informació
vpn_key
07. Informe de deutes tributaris
Informe dels tributs pendents de pagament d'un contribuent en el moment de la sol.licitud. Es tracta d'un informe dels deutes pendents tant en per&iacute;ode voluntari com executiu (aquells dels quals ha transcorregut el termini de pagament en per&iacute;ode voluntari). No &eacute;s un document per a poder ingressar el deute.
Més informació
vpn_key
09. Sol.licitud de compensació de deutes. Cal tenir aprovat un crèdit o devolució a favor de l'interessat. Es pot sol.licitar la compensació d'imports a ingressar i imports a retornar
Sol.licitud de compensació de deutes. Cal tenir aprovat un crèdit o devolució a favor de l'interessat. Es pot sol.licitar la compensació d'imports a ingressar i imports a retornar
Més informació
lock
10. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i dels avisos de pagament dels rebuts de padr&oacute; (nom&eacute;s d'aquells que no es paguin per domiciliaci&oacute; banc&agrave;ria) a trav&eacute;s de correu electr&ograve;nic. NOM&Eacute;S PER A PERSONES F&Iacute;SIQUES i amb signatura electr&ograve;nica
Més informació

Telèfons i correus d'atenció per temes tributaris i de recaptació

L'Ajuntament de Manresa gestiona i recapta diversos tributs i altres ingressos necessaris pel finançament de la despesa municipal.

A continuació trobareu els tràmits més destacats en relació als tributs municipals i un buscador de tràmits per tribut.

A la pestanya següent trobareu la llista de tots els tràmits.

Tràmits per tribut  Trobareu els principals tràmits per cada tribut

CONSULTA CÀRREC BANCARI Consulteu els detalls d'un càrrec bancari generat per l'Ajuntament de Manresa

Pagaments Podreu efectuar el pagament d'un tribut o multa mitjançant targeta de dèbit o crèdit

Calendari del contribuent Trobareu tota la informació relativa als tributs que es paguen cada any

Formes de pagament Trobareu les diferents formes de pagar els vostres rebuts anuals

Domiciliacions Podreu domiciliar, modificar o donar de baixa una domiciliació bancària

Bonificacions i exempcions Trobareu les bonificacions i exempcions que podeu sol·licitar per cada tribut

impressió de rebuts PER PAGAR Podreu imprimir rebuts, liquidacions o autoliquidacions per tal d'efectuar el pagament

Altes de vehicles Podreu tramitar l'autoliquidació de l'IVTM d'un vehicle de nova matriculació