Logo seu electrònica

Oferta Pública

L'Ajuntament de Manresa necessita cobrir vacants (temporals i definitives) que es produeixen a la seva plantilla, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.

Trobareu l'oferta detallada en 2 apartats:

 • Oferta Pública d'Ocupació
 • Places d'interinatges i borses de treball

Accedir a les convocatòries

Dubtes freqüents

 • Com s’ha d’acreditar l’experiència professional d’acord amb allò que requereixen les convocatòries? 

  L’experiència professional s’haurà d’acreditar mitjançant còpia de contractes, nomenaments, nòmines, a partir de les quals es pugui identificar el lloc de treball desenvolupat. A més per tal d’acreditar els períodes cal presentar full de vida laboral emès per la Seguretat Social.

 • Què són les borses de treball?

  Les borses de treball corresponen a interinatges. A partir de la convocatòria i resolució d’un procés selectiu es crea una llista que serveix per cobrir possibles incidències de la plantilla.

 • Cal acreditar el nivell de coneixements de català obtingut mitjançant els corresponents ensenyaments escolars del sistema educatiu vigent?

  Sí. Cal obtenir el corresponent certificat d’equivalència que expedeixen els instituts d’ensenyament secundari de Catalunya.

 • Quan s’han de pagar els drets d’examen?

  Aquests drets d’examen només s’han de satisfer en les convocatòries de l’oferta pública anual.

 • Com puc obtenir tota la informació necessària per participar en una convocatoria de selecció de personal de l’Ajuntament?

  Aquesta informació figura a les bases, que es poden consultar a la pàgina d’oferta pública, en el tauler d’anuncis de la Corporació o en la copia que se us facilitarà a la Secció de Recursos Humans durant el període de presentació de sol·licituds. És imprescindible consultar les bases de cada convocatòria.

 • Quan s’ha de presentar la documentació necessària per que sigui valorada la fase de concurs de qualsevol convocatoria?

  Tota la documentació requerida s’ha de presentar sempre dins del termini de presentació de sol·licituds. Si cal, els tribunals qualificadors poden demanar aclariments, sempre que es tracti de documentació presentada dins del termini esmentat. No s’accepta cap document presentat fora dels terminis previstos.

 • On es poden localitzar els temaris específics dels processos selectius del torn lliure de l’oferta pública d’ocupació?

  Els temaris proposats no es poden trobar desenvolupats en una publicació concreta. Cal que cada aspirant s’ho prepari individualment. Pel que fa als temaris generals hi ha publicacions de textos d’algunes editorials que poden ajudar a preparar-los.