Logo seu electrònica

Ordenances i reglaments

 • folder Animals
  expand_more
  • chevron_rightOrdenança municipal reguladora de la tinença d'animals domèstics de companya i gossos potencialment perillosos
 • folder Associació i participació
  expand_more
  • chevron_rightReglament d'Organització i Funcionament del Consell Assessor Urbanístic
  • chevron_rightOrdenança general de subvencions
  • chevron_rightCarta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat
  • chevron_rightCarta de Drets i deures de la Ciutadania en la convivència
  • chevron_rightReglament de Participació Ciutadana
 • folder Circulació, transport, i vehicles
  expand_more
  • chevron_rightOrdenança de circulació i mobilitat
  • chevron_rightOrdenança reguladora de les reserves especials d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
  • chevron_rightOrdenança de serveis d'autotaxis
  • chevron_rightOrdenança municipal reguladora de la circulació per la ciutat de vehicles que transporten mercaderies perilloses
  • chevron_rightOrdenança municipal reguladora de guals i de les reserves d'estacionament
 • folder Ciutat i Carrer
  expand_more
  • chevron_rightOrdenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament de Manresa
  • chevron_rightReglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Manresa
  • chevron_rightOrdenança reguladora del règim general d'ordenació i utilització dels equipaments i instal·lacions públiques municipals
  • chevron_rightOrdenança Municipal sobre la convivència ciutadana
 • folder Comerç i consum
  expand_more
  • chevron_rightOrdenança municipal reguladora de la publicitat
  • chevron_rightReglament d'organització i funcionament del mercat municipal de Puigmercadal
  • chevron_rightDerogat Reglament delmercat municipal excepte aparcament públic de Puigmercadal
  • chevron_rightOrdenança municipal reguladora de la venda no sedentària
  • chevron_rightOrdenança de publicitat directa a les bústies
 • folder Edificis i habitatges
  expand_more
  • chevron_rightOrdenança sobre intervenció arquitectònica en façanes del nucli antic
 • folder Educació, cultura i llengua
  expand_more
  • chevron_rightReglament regulador del servei d'enseyaments artístics del municipi de Manresa
  • chevron_rightReglament regulador del servei de llars d'infants del municipi de Manresa
  • chevron_rightReglament de funcionament de les Figures de Manresa
  • chevron_rightReglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament de Manresa
  • chevron_rightReglament regulador del servei públic municipal d'informació juvenil
  • chevron_rightReglament del servei cultural de teatres
 • folder Esport i lleure
  expand_more
  • chevron_rightOrdenança municipal reguladora de les piscines d'ús públic.
 • folder Família i serveis a les persones
  expand_more
  • chevron_rightReglament regulador del registre d'unions estables no matrimonials de parella
  • chevron_rightReglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa
  • chevron_rightProtocol d'actuació en cas de Violència domèstica
  • chevron_rightText refós de l'ordenança reguladora dels Serveis Funeraris en el municipi de Manresa
  • chevron_rightReglament regulador del servei públic municipal de suport i informació a les famílies
  • chevron_rightReglament de règim intern dels centres oberts
  • chevron_rightReglament de règim intern de les residències municipals de gent gran
 • folder Procediment, règim jurídic i transparència
  expand_more
  • chevron_rightReglament de l'Arxiu Municipal
  • chevron_rightText Refós de l'Ordenança reguladora del control de presència del personal al servei de l'Ajuntament de Manresa
  • chevron_rightReglament Orgànic Municipal
  • chevron_rightReglament regulador del Registre de licitadors
  • chevron_rightReglament per a la creació i regulació del fitxer "Retransmissió i gravació de sessions plenàries i altres actes públics de l'Ajuntament de Manresa".
  • chevron_rightOrdenança d'administració electrònica i transparència de l'Ajuntament de Manresa
  • chevron_rightCodi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Manresa i del seu sector públic
  • chevron_rightReglament d'ús de dades personals i dels Sistemes d'Informació de l'Ajuntament
  • chevron_rightReglament de funcionament de la Bústia ètica i de bon govern de l'Ajuntament de Manesa
 • folder Llicències i permisos
  expand_more
  • chevron_rightORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE RESTAURACIÓ I EL SEU MOBILIARI A L?ESPAI PÚBLIC
  • chevron_rightORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA D'ACTIVITATS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS (OMIA)
  • chevron_rightOrdenança municipal sobre llicències urbanístiques i control de les obres
  • chevron_rightOrdenança municipal sobre actuacions que requereixen comunicació prèvia
  • chevron_rightORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE LES OBRES, INSTAL·LACIONS I SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC
 • folder Protecció i seguretat ciutadana
  expand_more
  • chevron_rightOrdenança reguladora del dipòsit de detinguts de Manresa
  • chevron_rightPla municipal de nevades
  • chevron_rightReglament de la Policia Local
  • chevron_rightPla d'actuació municipal per Incendis Forestals
  • chevron_rightOrdenança reguladora dels actes de foc i de la venda de productes pirotècnics
 • folder Salut i medi ambient
  expand_more
  • chevron_rightOrdenança municipal sobre els aliments i els establiments alimentaris
  • chevron_rightOrdenança municipal sobre control de la contaminació acústica.
  • chevron_rightReglament del servei d'aigües potables
  • chevron_rightReglament regulador del servei de deixalleria municipal
  • chevron_rightReglament regulador de l'ús i gestió de la xarxa de clavegueram
  • chevron_rightOrdenança municipal sobre gestió de les runes i residus de la construcció
  • chevron_rightOrdenança municipal sobre aprofitament d'energia solar
 • folder Ordenances fiscals
  expand_more
  • folder 2024
   expand_more
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 4, reguladora del l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per la gestió de residus municipals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per l'estacionament regulat de vehicles a les vies públiques municipals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control de risc per la salut derivada d'aquests animals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • chevron_rightClassificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • chevron_rightOrdenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
   • chevron_rightOrdenança reguladora dels preus públics
   • chevron_rightPreus públics 2024
  • folder 2023
   2023
   expand_more
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 4, reguladora del l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per l'estacionament regulat de vehicles a les vies públiques municipals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposcions i altres centres o llocs anàlegs
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control de risc per la salut derivada d'aquests animals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • chevron_rightOrdenança reguladora dels preus públics
   • chevron_rightClassificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • chevron_rightOrdenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
  • folder 2022
   expand_more
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 4, reguladora del l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposcions i altres centres o llocs anàlegs
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control de risc per la salut derivada d'aquests animals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • chevron_rightOrdenança reguladora dels preus públics
   • chevron_rightClassificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • chevron_rightOrdenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
  • folder 2021
   expand_more
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles 30 de desembre
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control de risc per la salut derivada d'aquests animals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • chevron_rightOrdenança reguladora dels preus públics
   • chevron_rightClassificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • chevron_rightOrdenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
  • folder 2019
   expand_more
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i prevenció de la zoonosi
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 44, reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 45, reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • chevron_rightOrdenança reguladora dels preus públics
   • chevron_rightClassificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • chevron_rightOrdenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
  • folder 2018
   expand_more
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES, CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D'ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D'AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULA, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D'ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D'EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATENCIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA DE SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 47, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 49, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 50, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
   • chevron_rightCLASSIFICACIÓ FISCAL DELS CARRERS DE LA CIUTAT A EFECTES DE L'APLICACIÓ DE TOTES LES ORDENANCES (EXCEPTE LA 15)
  • folder 2020
   expand_more
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'art de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori municipal de música de grau professional
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i prevenció de la zoonosi
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 44, reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 45, reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • chevron_rightOrdenança reguladora dels preus públics
   • chevron_rightClassificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • chevron_rightOrdenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
  • folder 2017
   expand_more
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES, CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D'ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D'AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D'ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D'EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATENCIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA DE SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 47, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 49, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 50, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
   • chevron_rightANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
  • folder 2016
   expand_more
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
   • chevron_rightANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15).
  • folder 2015
   expand_more
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • chevron_rightMODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES -EN EXPOSICIÓ PÚBLICA-
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D'ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES -Annex de classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories, als efectes d'aplicació de l'índex de situació-
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D'AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D'ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D'EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATENCIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 47, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 49, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 50, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
   • chevron_rightANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15).
  • folder 2014
   expand_more
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INTAL·LACIONS I OBRES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM.9 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L?AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANCA FISCAL NUM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D EQUIPAMENTS I BENS MUNICIPALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM 36 REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 42 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 43 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 44 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 45 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 48 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
   • chevron_rightCLASSIFICACIÓ FISCAL DELS CARRERS DE LA CIUTAT A EFECTES DE L'APLICACIÓ DE TOTES LES ORDENANCES (EXCEPTE LA 15).
   • chevron_rightORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
  • folder 2013
   expand_more
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L?AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 44
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 45
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 46
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 47
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 48
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 49
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 50
   • chevron_right Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15).
   • chevron_rightOrdenança reguladora des preus públics 2013
  • folder 2012
   expand_more
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • chevron_right ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • chevron_right ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • chevron_right ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • chevron_right ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • chevron_right ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'INSCRIPCIONS AL REGISTRE D'UNIONS ESTABLES NO MATRIMONIALS DE PARELLA DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA
   • chevron_right Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l?aplicació de les ordenances
   • chevron_rightOrdenança reguladora des preus públics 2012
  • folder 2011
   expand_more
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L?AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • chevron_rightANNEX Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories, als efectes d'aplicació de l?índex de situació
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA (GUALS)
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   • chevron_right ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • chevron_rightClassificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l?aplicació de les ordenances
   • chevron_rightANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • chevron_rightOrdenança reguladora dels preu públics 2011
  • folder 2010
   expand_more
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L?AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA (GUALS)
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • chevron_rightANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de les ordenances.
   • chevron_rightANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • chevron_rightORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
  • folder 2009
   expand_more
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL, LLICÈNCIA D?ACTIVITATS CLASSIFICADES I LLICÈNCIA D?ACTIVITATS NO CLASSIFICADES I ALTRES ACTES DE NATURALESA AMBIENTAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • chevron_right NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • chevron_rightORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
   • chevron_rightANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de les ordenances.
  • folder 2008
   expand_more
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, Instal·lacions i obres
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles , contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció llicència ambiental, llicència d?activitats classificades i llicència d?activitats no classificades i altres actes de naturalesa ambiental
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 15 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per serveis de control i regulació de l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal.lacions semblants
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i sortides de vehicles en els edificis i solars a traves de les voreres i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota mena.
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 21, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de l?obertura de rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment o les voreres
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal derivats de la instal.lació de portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicitat i d?altres elements similars, referents a establiments o activitats comercials, industrials, professionals o de serveis
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal.lacions semblants
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
   • chevron_rightOrdenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29, REGULADORA DE LA TAXA PER LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES DE NUMERACIÓ DE FINQUES
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 37, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   • chevron_rightORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • chevron_rightORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
  • folder 2007
   expand_more
   • chevron_right1 Impost sobre béns immobles
   • chevron_right2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • chevron_right3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • chevron_right4 Impost sobre l?increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • chevron_right5 Contribucions especials
   • chevron_right6 Taxa per expedició de documents administratius
   • chevron_right7 Taxa sobre plaques, patents i distintius
   • chevron_right8 Taxa per l?atorgament de llicències d?auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • chevron_right9 Taxa de retirada de vehicles de la via pública
   • chevron_right10 Taxa per l?atorgament de llicències urbanístiques
   • chevron_right11 Taxa per l'atorgament de llicència d'activitats
   • chevron_right13 Taxa per la recollida d?escombraries
   • chevron_right14 Taxa del cementiri municipal
   • chevron_right15 Impost sobre activitats econòmiques
   • chevron_right16 Taxa per serveis de control i regulació de l?abocament d?aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
   • chevron_right17 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • chevron_right18 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions semblant
   • chevron_right19 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i sortides de vehicles en els edificis i solars a través de les voreres i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota mena
   • chevron_right20 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • chevron_right21 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de l?obertura de rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment o les voreres
   • chevron_right22 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de la instal·lació de portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicitat i d?altres elements similars, referents a establiments o activitats comercials, industrials, professionals o de serveis
   • chevron_right23 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòduls, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal·lacions semblants
   • chevron_right24 Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, municipal derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
   • chevron_right25 Taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • chevron_right26 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d?equipaments i béns esportius i culturals municipals
   • chevron_right28 Taxa per la venda de textos, publicacions i impresos
   • chevron_right29 Taxa per la col·locació de plaques de numeració de finques
   • chevron_right30 Taxa per vigilància especial d?establiments
   • chevron_right31 Taxa per l?ensenyament a l?Escola d?Art de Manresa
   • chevron_right32 Taxa per ensenyaments al Conservatori professional de música
   • chevron_right33 Taxa per la prestació de serveis culturals i esportius
   • chevron_right35 Taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • chevron_right36 Taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia
   • chevron_right37 Taxa per la prestació de serveis de neteja
   • chevron_right38 Taxa per la prestació de serveis de Guies Informadors Turístics locals
   • chevron_right39 Taxa per la prestació de serveis socials i residències municipals
   • chevron_right41 Taxa per la utilització del sanitari automàtic situat a la plaça Sant Domènec
   • chevron_right42 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • chevron_right43 Taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars situats al barri de Pare Ignasi Puig
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • chevron_right45 Taxa per la prestació del servei de clavegueram
   • chevron_right46 Taxa per la tramitació de llicències comercials municipals i informes municipals previs a la
   • chevron_rightOrdenança general dels preus públics
   • chevron_rightANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l?aplicació de les ordenances
  • folder 2006
   expand_more
   • chevron_right1 Impost sobre béns immobles
   • chevron_right2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • chevron_right3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • chevron_right4 Impost sobre l?increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • chevron_right5 Contribucions especials
   • chevron_right6 Taxa per expedició de documents administratius
   • chevron_right7 Taxa sobre plaques, patents i distintius
   • chevron_right8 Taxa per l?atorgament de llicències d?auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • chevron_right9 Taxa de retirada de vehicles de la via pública
   • chevron_right10 Taxa per l?atorgament de llicències urbanístiques
   • chevron_right11 Taxa per l'atorgament de llicència d'activitats
   • chevron_right13 Taxa per la recollida d?escombraries
   • chevron_right14 Taxa del cementiri municipal
   • chevron_right15 Impost sobre activitats econòmiques
   • chevron_right16 Taxa per serveis de control i regulació de l?abocament d?aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
   • chevron_right17 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • chevron_right18 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions semblants
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.
   • chevron_right20 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • chevron_right21 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de l?obertura de rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment o les voreres
   • chevron_right22 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de la instal·lació de portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicitat i d?altres elements similars, referents a establiments o activitats comercials, industrials, professionals o de serveis
   • chevron_right23 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòduls, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal·lacions semblants
   • chevron_right24 Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, municipal derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
   • chevron_right25 Taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • chevron_right26 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d?equipaments i béns esportius i culturals municipals
   • chevron_right28 Taxa per la venda de textos, publicacions i impresos
   • chevron_right29 Taxa per la col·locació de plaques de numeració de finques
   • chevron_right30 Taxa per vigilància especial d?establiments
   • chevron_right31 Taxa per l?ensenyament a l?Escola d?Art de Manresa
   • chevron_right32 Taxa per ensenyaments al Conservatori professional de música
   • chevron_right33 Taxa per la prestació de serveis culturals i esportius
   • chevron_right35 Taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • chevron_right36 Taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia
   • chevron_right37 Taxa per la prestació de serveis de neteja
   • chevron_right38 Taxa per la prestació de serveis de Guies Informadors Turístics locals
   • chevron_right39 Taxa per la prestació de serveis socials i residències municipals
   • chevron_right41 Taxa per la utilització del sanitari automàtic situat a la plaça Sant Domènec
   • chevron_right42 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • chevron_right43 Taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars situats al barri de Pare Ignasi Puig
   • chevron_right44 Taxa per la prestació del servei de subministrament d?aigua potable
   • chevron_right45 Taxa per la prestació del servei de clavegueram
   • chevron_right46 Taxa per la tramitació de llicències comercials municipals i informes municipals previs a la
   • chevron_rightllicència comercial de la Generalitat de Catalunya
   • chevron_rightOrdenança general dels preus públics
   • chevron_rightANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l?aplicació de les ordenances
  • folder 2005
   expand_more
   • chevron_right1. Impost sobre béns immobles
   • chevron_right2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • chevron_right3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • chevron_right4. Impost sobre l?increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • chevron_right5. Contribucions especials
   • chevron_right6. Taxa per expedició de documents administratius
   • chevron_right7. Taxa sobre plaques, patents i distintius
   • chevron_right8. Taxa per l?atorgament de llicències d?auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • chevron_right9. Taxa de retirada de vehicles de la via pública
   • chevron_right10. Taxa per l?atorgament de llicències urbanístiques
   • chevron_right11. Taxa per l'atorgament de llicència d'activitats
   • chevron_right13. Taxa per la recollida d?escombraries
   • chevron_right14. Taxa del cementiri municipal
   • chevron_right15. Impost sobre activitats econòmiques
   • chevron_rightANNEX Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories, als efectes d'aplicació de l?índex de situació
   • chevron_right16. Taxa per serveis de control i regulació de l?abocament d?aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
   • chevron_right17. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • chevron_right18. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions semblants
   • chevron_right19. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i sortides de vehicles en els edificis i solars a través de les voreres i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota mena
   • chevron_right20. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • chevron_rightORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
   • chevron_right23. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòduls, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal·lacions semblants
   • chevron_right24. Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, municipal derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
   • chevron_right25. Taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • chevron_right26. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d?equipaments i béns esportius i culturals municipals