Logo seu electrònica

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalessa urbana

info
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). És l'impost que es paga cada vegada que es transmet la propietat d'una finca a causa de compra-vendes, herències, donacions, permutes, aportacions a societats, cessions, adjudicacions,... En el cas de transmissió onerosa (compra-vendes, permutes) el transmetent (qui ven la finca o propietat) és qui paga l'impost. - En el cas de transmissió lucrativa (donacions i herències), qui paga l'impost és l'adquirent (qui rep la finca o propietat). NOTA amb relació al nou càlcul de l’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (Plusvàlua) La sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26-10-2021 (publicada al web del Tribunal Constitucional el 3-11-2021) declara inconstitucional i nul en part el precepte de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de l’impost. El dia 9 de novembre es va publicar en el BOE el Reial decret llei 26/2021 pel qual s’adapta el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals respecte de l’impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que estableix que el sistema objectiu de determinació de la base imposable de l’impost es converteix en un sistema optatiu, permetent les estimacions directes de l’increment del valor en aquells casos en què així el sol·liciti l’obligat tributari. No obstant això, fins que no s’adaptin els nostres sistemes informàtics al nou sistema de càlcul, les persones obligades tributàries a conseqüència de la transmissió d’un immoble (transmissions a partir del 10/11/2021) hauran de declarar la transmissió: Si hi ha increment de valor, sol·licitant l’assistència a l’autoliquidació, que pot presentar-se a l’adreça  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1004 Si voleu sol·licitar la bonificació per habitatge habitual heu de presentar sol·licitud de   bonificació a través de l'enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/922 Si no hi ha increment de valor, presentant comunicació de no subjecció  (autoliquidació sense ingrés) a l’adreça  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1124           Si la transmissió és anterior al 10/11/2021, haurà de presentar declaració tributària a l’adreça https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/326
Més informació
vpn_key
Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatiu del domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau.
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Sol.licitud d'altres benefis fiscals IIVTNU
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals ( dació en pagament de l'habitatge habitual)
Més informació