Logo seu electrònica

Domiciliacions

Els contribuents poden pagar els seus tributs anuals domiciliant el pagament en un compte corrent de la seva titularitat.

Sol·licitar, MODIFICAR O DONAR DE BAIXA UNA DOMICILIACIÓ