Logo seu electrònica

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

edit
010. Simulador de plusvàlua (impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)
Es tracta de que l'interessat/da pugui realitzar una simulació de l'import a pagar de la plusvàlua a partir de l'entrada de les dades bàsiques al formulari.
Més informació
lock
0.11 Comunicació de no subjecció a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (AUTOLIQUIDACIÓ SENSE INGRÉS)
Aquest tràmit permet presentar l’autoliquidació sense ingrés en els casos en què l’obligat tributari considera que la transmissió no està subjecta a l’Impost.
Més informació
lock
0110. Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). És l'impost que es paga cada vegada que es transmet la propietat d'una finca a causa de compra-vendes, herències, donacions, permutes, aportacions a societats, cessions, adjudicacions,... En el cas de transmissió onerosa (compra-vendes, permutes) el transmetent (qui ven la finca o propietat) és qui paga l'impost. - En el cas de transmissió lucrativa (donacions i herències), qui paga l'impost és l'adquirent (qui rep la finca o propietat). En el cas de compravendes  heu de presentar l’autoliquidació en aquesta mateixa pàgina (una declaració per cada subjecte passiu) En el cas de successions (herències), cancel·lació d’usdefruit i donacions, heu de sol·licitar l’assistència en la realització de l’autoliquidació a l’adreça: https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1004 Si voleu sol·licitar la bonificació per habitatge habitual del subjecte passiu en cas de successions (herències) , ho podeu fer a l’adreça: https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/922 Si la transmissió és anterior al 10/11/2021 , heu de presentar declaració tributària a l’adreça:  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/326
Més informació
lock
012. Sol.licitud d'assistència en la realització de l'autoliquidació en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Sol.licitud d' autoliquidació en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) per successions (herències),  donacions,  cancel·lació d'usdefruit, compravendes i altres supòsits de transmissió .  En el cas de compravendes i altres supòsits de transmissió,   també  podeu autoliquidar directament l'impost   clicant:  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/614   Si voleu demanar la  bonificació de l'IIVTNU per habitatge habitual en cas de defunció , cal presentar una sol.licitud a part per cada subjecte passiu clicant l'enllaç:  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/922  Només amb la sol.licitud d'assistència no s'entén demanada aquesta bonificació. L'autoliquidació es realitzarà d'acord amb les dades que constin en el formulari i en els documents aportats. El procediment serà el següent: -Quan l'Ajuntament hagi realitzat l'autoliquidació, el subjecte passiu rebrà un correu electrònic informant-lo de la posada a disposició del document a la seva carpeta ciutadana . -El subjecte passiu disposarà d'un termini de 10 dies hàbils (o d'un termini superior en cas que el termini legal que resti per a la presentació de l'autoliquidació sigui superior) per entrar a la carpeta ciutadana, verificar la correcta transcripció de les dades contingudes a l'autoliquidació i presentar-la . -En el mateix moment de presentar l'autoliquidació, el sistema permetrà efectuar-ne el pagament . Per immobles de naturalesa RÚSTICA , podeu comunicar la transmissió clicant: https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/326
Més informació
vpn_key
0140. Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatiu del domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau. Podeu consultar l'article 8 de l'ordenança fiscal 4 reguladora de l'IIVTNU: https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8377-ordenances-i-reglaments
Més informació
vpn_key
0141. Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals ( dació en pagament de l'habitatge habitual)
Més informació
vpn_key
0145. Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Sol.licitud d'altres benefis fiscals IIVTNU
Més informació
lock
015. Sol.licitud de pròrroga per l’ingrés de la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
sol·licitud de pròrroga per l’ingrés de la quota de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana dins del termini dels sis mesos des de la data de transmissió, data de defunció del causant, fins a un any.
Més informació
lock
016. Declaracions tributàries
Es presenten declaracions tributàries relatives a qualsevol tribut, llevat de la taxa per ocupació del domini públic per empreses de serveis i l'impost sobre activitats econòmiques, i declaració de l'impost sobre construccions, intal.lacions i obres els quals tenen el seu propi apartat a Tràmits de l'ajuntament (www.manresa.cat)
Més informació
vpn_key
017. Recurs contra actes de gestió tributària
L'interessat/da interposa un recurs, reclamació  o al.legacions contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació, una ordenança fiscal, el contingut d'una liquidació o d'una autoliquidació.
Més informació
edit
018. Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària (GTR)
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària
Més informació
vpn_key
019. Declaració del canvi de domicili fiscal
Declaració del canvi de domicili fiscal. Els efectes són que les notificacions i altres informacions de caràcter tributari s'enviaran el domicili que es declari.
Més informació
vpn_key
05. Fraccionament/ajornament del pagament
Un cop el ciutadà/ana ha rebut les liquidacions o els rebuts dels tributs a pagar al seu domicili, aquest/a pot sol·licitar el fraccionament o ajornament dels imports dels deutes. Si es tracta de rebuts de padró (IBI, vehicles, escombraries, guals, IAE, cementiri i taxes industrials) es pot fraccionar durant tot l'any en curs sense pagar interessos a través del tràmit QUOTA FIXA MENSUAL. En la resta de casos es meriten interessos de demora. En determinades situacions és necessari dipositar una garantia per sol·licitar el fraccionament o ajornament del pagament.
Més informació
vpn_key
06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament)
Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament). Només es pot demanar d'aquells rebuts que ja estiguin pagats en ferm.
Més informació
lock
10. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i dels avisos de pagament dels rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic. NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Més informació
edit
11. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES sense signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES sense signatura electrònica
Més informació
lock
Comunicació de dades per a la recepció de notificacions electròniques
Tràmit per rebre notificacions electròniques dels procediments administratius tramitats per l’Ajuntament de Manresa, en els quals l'interessat sigui el titular i hagi de ser notificat. Més informació a l'enllaç www.manresa.cat/notificacioelectronica
Més informació