Logo seu electrònica

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

edit
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària (GTR)
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària
Més informació
info
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). És l'impost que es paga cada vegada que es transmet la propietat d'una finca a causa de compra-vendes, herències, donacions, permutes, aportacions a societats, cessions, adjudicacions,... En el cas de transmissió onerosa (compra-vendes, permutes) el transmetent (qui ven la finca o propietat) és qui paga l'impost. - En el cas de transmissió lucrativa (donacions i herències), qui paga l'impost és l'adquirent (qui rep la finca o propietat). NOTA amb relació al nou càlcul de l’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (Plusvàlua) La sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26-10-2021 (publicada al web del Tribunal Constitucional el 3-11-2021) declara inconstitucional i nul en part el precepte de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de l’impost. El dia 9 de novembre es va publicar en el BOE el Reial decret llei 26/2021 pel qual s’adapta el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals respecte de l’impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que estableix que el sistema objectiu de determinació de la base imposable de l’impost es converteix en un sistema optatiu, permetent les estimacions directes de l’increment del valor en aquells casos en què així el sol·liciti l’obligat tributari. No obstant això, fins que no s’adaptin els nostres sistemes informàtics al nou sistema de càlcul, les persones obligades tributàries a conseqüència de la transmissió d’un immoble (transmissions a partir del 10/11/2021) hauran de declarar la transmissió: Si hi ha increment de valor, sol·licitant l’assistència a l’autoliquidació, que pot presentar-se a l’adreça  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1004 Si voleu sol·licitar la bonificació per habitatge habitual heu de presentar sol·licitud de   bonificació a través de l'enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/922 Si no hi ha increment de valor, presentant comunicació de no subjecció  (autoliquidació sense ingrés) a l’adreça  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1124           Si la transmissió és anterior al 10/11/2021, haurà de presentar declaració tributària a l’adreça https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/326
Més informació
vpn_key
Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatiu del domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau.
Més informació
lock
Comunicació de no subjecció a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (AUTOLIQUIDACIÓ SENSE INGRÉS)
Aquest tràmit permet presentar l’autoliquidació sense ingrés en els casos en què l’obligat tributari considera que la transmissió no està subjecta a l’Impost.
Més informació
lock
Comunicació de dades per a la recepció de notificacions electròniques
Tràmit per rebre notificacions electròniques dels procediments administratius tramitats per l’Ajuntament de Manresa, en els quals l'interessat sigui el titular i hagi de ser notificat. Més informació a l'enllaç www.manresa.cat/notificacioelectronica
Més informació
vpn_key
Declaració del canvi de domicili fiscal
Declaració del canvi de domicili fiscal. Els efectes són que les notificacions i altres informacions de caràcter tributari s'enviaran el domicili que es declari.
Més informació
lock
Declaracions tributàries
Es presenten declaracions tributàries relatives a qualsevol tribut, llevat de la taxa per ocupació del domini públic per empreses de serveis i l'impost sobre activitats econòmiques, els quals tenen el seu propi apartat a Tràmits de l'ajuntament (www.manresa.cat)
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes de gestió tributària
L'interessat/da interposa un recurs, reclamació  o al.legacions contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació, una ordenança fiscal, el contingut d'una liquidació o d'una autoliquidació.
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Sol.licitud d'altres benefis fiscals IIVTNU
Més informació
lock
Sol.licitud d'assistència en la realització de l'autoliquidació en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Sol.licitud d'autoliquidació en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). L'autoliquidació es realitzarà d'acord amb les dades que constin en el formulari i en els documents aportats. Per a la posterior presentació de l'autoliquidació, el procediment serà el següent: - quan l'Ajuntament hagi realitzat l'autoliquidació, el subjecte passiu rebrà un correu electrònic informant-lo de la posada a disposició del document a la seva carpeta ciutadana. - el subjecte passiu disposarà d'un termini de 10 dies hàbils (o d'un termini superior en cas que el termini legal que resti per a la presentació de l'autoliquidació sigui superior) per entrar a la carpeta ciutadana, verificar la correcta transcripció de les dades contingudes a l'autolquidació i presentar-la. - en el mateix moment de presentar l'autoliquidació, el sistema permetrà efectuar-ne el pagament.   Per als fets imposables realitzats a partir del 10/11/2021: Informació sobre el càlcul de la base imposable.   Als efectes del càlcul de la base imposable de l’impost, l’increment del valor del terreny s’ha de determinar:   - multiplicant el valor del terreny (valor cadastral) pel coeficient que correspongui segons l’establert a l’article 107 del RDLeg 2/2004 (mètode objectiu de determinació de la base imposable.)   O bé,   - a instància del subjecte passiu, si es constata que l’import de l’increment de valor del terreny és inferior a l’import de la base imposable calculat segons l’apartat anterior, es prendrà aquest import com a base imposable. En aquest cas l’increment de valor es determinarà per la comparació dels valors que constin en les escriptures d’adquisició i de transmissió, o per la comparació dels valors comprovats, en el seu cas, per l’Administració (increment de valor efectivament obtingut).  
Més informació
lock
Sol.licitud de pròrroga per l’ingrés de la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
sol·licitud de pròrroga per l’ingrés de la quota de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana dins del termini dels sis mesos des de la data de transmissió, data de defunció del causant, fins a un any.
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals ( dació en pagament de l'habitatge habitual)
Més informació
vpn_key
05. Fraccionament/ajornament del pagament
Un cop el ciutadà/ana ha rebut les liquidacions o els rebuts dels tributs a pagar al seu domicili, aquest/a pot sol·licitar el fraccionament o ajornament dels imports dels deutes. Si es tracta de rebuts de padró (IBI, vehicles, escombraries, guals, IAE, cementiri i taxes industrials) es pot fraccionar durant tot l'any en curs sense pagar interessos a través del tràmit QUOTA FIXA MENSUAL. En la resta de casos es meriten interessos de demora. En determinades situacions és necessari dipositar una garantia per sol·licitar el fraccionament o ajornament del pagament.
Més informació
vpn_key
06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament)
Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament). Només es pot demanar d'aquells rebuts que ja estiguin pagats en ferm.
Més informació
lock
10. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i dels avisos de pagament dels rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic. NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Més informació
edit
11. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES sense signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES sense signatura electrònica
Més informació