Logo seu electrònica

Llicència, termes i condicions d'ús de la informació

La documentació i les dades que L’Ajuntament de Manresa publica, o comunica en resposta a sol·licituds específiques, per informar de les seves activitats i serveis, o en compliment de la normativa de transparència i de reutilització de la informació del sector públic, o en resposta a persones interessades en procediments administratius, pot ser utilitzada per finalitats lícites d’acord amb les condicions següents.

1. Condicions generals

Excepte que en el moment de publicar-la, comunicar-la o posar-la a disposició s’indiqui el contrari, la informació es pot:

 1. Reproduir, distribuir o comunicar lliurement, sense límit temporal ni territorial, per qualsevol finalitat lícita i per qualsevol canal, suport o mitjà.
 2. Adaptar-la, modificar-la, transformar-la, o combinar-la amb altra informació per crear productes o oferir serveis.

Quan la informació es posi a disposició d’altres persones és obligatori:

 1. Citar la font i, sempre que sigui possible, incloure l'URL on es pot consultar.
 2. Indicar la data de la informació o, si no es coneix, la data d’obtenció de la informació.
 3. Cal informar que la reutilització s’efectua d'acord amb aquests termes i condicions, incloent-hi un enllaç a aquest URL - https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/14668
 4. No atribuir-se l’exclusiva en la utilització de la informació.
 5. No desnaturalitzar o no tergiversar el sentit de la informació.
 6. Si fos el cas conservar les metadades que la descriuen.
 7. No dir ni fer entendre que la reutilització de la informació té caràcter oficial, o que l’Ajuntament de Manresa participa, patrocina o està vinculada a la reutilització.
 8. En el cas de fer adaptacions, modificacions o transformacions, indicar que és informació derivada, diferent de la informació obtinguda.
 9. No destinar la informació a usos comercials excepte que s’utilitzi per crear nous productes o  oferir serveis que aportin valor afegit. En aquest segon cas cal indicar que l’Ajuntament de Manresa no participa ni dona suport a aquest ús comercial.

L’Ajuntament de Manresa fa constar condicions específiques en la comunicació de determinada informació, condicions específiques que es fan visibles i complementen, modifiquen o deixen sense efecte, segons el cas, els presents termes i condicions.

2. Ús del logotip i signes distintius

El logotip institucional de l’Ajuntament de Manresa i la resta de signes distintius que la identifiquen, queden exclosos d’aquests termes i condicions generals de reutilització de la informació. Poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies de l’Ajuntament de Manresa, o bé d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o hi participi l’Ajuntament de Manresa.

3. Drets de propietat intel·lectual de tercers

En el cas que en la publicació o en la comunicació de la informació es faci constar que existeixen drets de propietat intel·lectual de titularitat de terceres persones, excepte indicació en sentit contrari aquests drets no limiten els usos autoritzats per aquests termes i condicions. No obstant això, en la reutilització de la informació s’haurà de fer constar el nom de la persona física o jurídica titular dels drets.

4. Dades de caràcter personal

En el cas que en la informació figurin dades personals, la persona obtentora de la informació ha de complir la normativa de protecció de dades, assumint que el tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les condicions que figuren a l’article 6.1 del Reglament general de protecció de dades. Podrà destinar les dades únicament a les finalitats que en van motivar la comunicació, preservant en tot moment els drets de les persones a qui corresponen les dades i evitant que es perjudiquin injustament els seus drets i interessos. Si hi figurés informació personal facilitada de manera anonimitzada o seudonimitzada, no es poden efectuar operacions tendents a la reidentificació, ni revertir la dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts.

5. Imatges de persones

En el cas de documents en imatge on figurin persones de forma reconeixible, la reutilització de la informació ha de respectar el dret a la mateixa imatge d’aquestes persones. L’Ajuntament de Manresa difon aquests documents perquè disposa del consentiment d’aquestes persones o d'acord amb algun dels usos lícits previstos a les lleis, criteri que s’ha de seguir en qualsevol reutilització d’aquests documents. Aquesta limitació no regeix per a les imatges d’antiguitat superior a vuitanta anys.

6. Responsabilitats

Únicament la persona obtentora de la informació serà beneficiària o responsable de la reutilització de la informació que pugui portar a terme. Aquests termes i condicions d'ús vinculen les persones pel sol fet d'obtenir la informació o accedir-hi. La reutilització de la informació que es pugui efectuar es farà sota la responsabilitat exclusiva de la persona reutilitzadora.

L’Ajuntament de Manresa no pot garantir l’absència absoluta d’errors o defectes. Excepte en el cas dels documents autèntics que es difonen des de la seu electrònica, l’Ajuntament de Manresa no es fa responsable dels danys o perjudicis que eventuals errors o defectes puguin crear a la persona que reutilitzarà la informació, o a tercers.

7. Compatibilitat, versions i interpretació

Aquests temes i condicions són compatibles amb la llicència Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.

Si s’aproven noves versions d’aquests termes i condicions, qui estigui reutilitzant la informació d'acord amb la present versió podrà seguir-la utilitzant en els mateixos termes, o adoptar les noves condicions. En un cas i altre s’ha de fer constar la versió (data) dels termes i condicions que siguin de referència.

El contingut d’aquesta llicència s’ha d’interpretar d’acord amb les lleis vigents a Catalunya.

8. Certificat de condicions de reutilització

Les persones sol·licitants d'informació poden demanar un certificat de les condicions de reutilització que regien per a una informació pública en un moment determinat.

Aquesta sol·licitud es podrà realitzar a través del registre electrònic de l'Ajuntament de Manresa mitjançant el tràmit d'instància genèrica.

La certificació s'haurà d'expedir en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de la recepció de la sol·licitud en el registre electrònica de l'Ajuntament de Manresa.