Logo seu electrònica

Altres tributs

lock
Declaracions tributàries
Es presenten declaracions tributàries relatives a qualsevol tribut, llevat de la taxa per ocupació del domini públic per empreses de serveis i l'impost sobre activitats econòmiques, els quals tenen el seu propi apartat a Tràmits de l'ajuntament (www.manresa.cat)
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes de gestió tributària
L'interessat/da interposa un recurs  o al.legacions contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació, una ordenança fiscal, el contingut d'una liquidació.
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes d'inspecció tributària
L'interessat/da interposa un recurs contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació o el contingut d'una liquidació/sanció.
Més informació
vpn_key
Sol·licitud de reducció/devolució de la taxa d’escombraries i de les taxes industrials pel COVID19
Sol·licitud de reducció/devolució de la Taxa per recollida d’escombraries i/o de la Taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d’elements diversos en establiments o locals de negoci (taxes industrials) , arran de la suspensió de l’obertura al públic de determinades activitats decretada pel RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Més informació
vpn_key
05. Fraccionament/ajornament del pagament
Un cop el ciutadà/ana ha rebut les liquidacions o els rebuts dels tributs a pagar al seu domicili, aquest/a pot sol·licitar el fraccionament o ajornament dels imports dels deutes. Si es tracta de rebuts de padró (IBI, vehicles, escombraries, guals, IAE, cementiri i taxes industrials) es pot fraccionar durant tot l'any en curs sense pagar interessos a través del tràmit QUOTA FIXA MENSUAL. En la resta de casos es meriten interessos de demora. En determinades situacions és necessari dipositar una garantia per sol·licitar el fraccionament o ajornament del pagament.
Més informació
vpn_key
06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament)
Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament). Només es pot demanar d'aquells rebuts que ja estiguin pagats en ferm.
Més informació