Logo seu electrònica

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

vpn_key
06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament)
Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament). Només es pot demanar d'aquells rebuts que ja estiguin pagats en ferm.
Més informació
lock
10. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i dels avisos de pagament dels rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic. NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Més informació
edit
11. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES sense signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES sense signatura electrònica
Més informació
edit
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària (GTR)
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària
Més informació
vpn_key
Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció tributària
Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció de tributs.
Més informació
lock
Autoliquidació de l'impost sobre construccións instal.lacions i obres
Autoliquidació de l'impost sobre construccións instal.lacions i obres. El fet imposable d’aquest impost és la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament.Els subjectes passius substituts del contribuent estaran obligats a presentar autoliquidació de l’impost i a efectuar simultàniament l’ingrés de la quota, en el termini d’un mes a comptar des de la data de concessió de la corresponent llicència, o des de la data de presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia o des de la data de resolució de la sol·licitud de bonificació. La quota tributària que cal satisfer resulta de l’aplicació del tipus impositiu de l’impost sobre la base calculada en funció dels mòduls que figuren a l’annex número 2 de l’ordenança reguladora d’aquest impost.
Més informació
lock
Bonificacions de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO)
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. A. Bonificació del 95% per obres de: 1. La construcció d’habitatges de protecció oficial 2. Les d’intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres) situats al Centre Històric, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança fiscal. 3. Les de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes realitzades per les administracions públiques o per organismes o empreses dependents de les mateixes en els polígons o edificis de promoció i gestió públiques. 4. Les realitzades per les administracions públiques, ja sigui de forma directe o per encàrrec a tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús públic o social. 5. Les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’elements catalogats d’edificis inclosos en el Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa. 6. Les obres efectuades en edificis que han passat una revisió tècnica municipal, quan les obres es facin seguint la recomanació dels informes tècnics municipals emesos en relació a aquesta revisió. 7. Les construccions, instal·lacions i obres que s’executin en l’àmbit del parc Tecnològic del Bages mentre duri l’execució del Parc Tecnològic. 8. Les obres d’adaptació de millora del domicili de persones grans de la Ciutat de Manresa que formen part del “programa d’Arranjament d’habitatges“ de la diputació de Barcelona. B. Bonificació del 50% per obres d’intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres...) en qualsevol altre indret del terme municipal, no compres en la lletra b) de l’apartat anterior. C. Bonificació del 40% per obres realitzades com a conseqüència de les noves edificacions en el sector del Centre Històric segons el plànol de l’annex núm.1 de l’ordenança. D. Bonificació fins al 95% per obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació (a justificar). E. Bonificació del 95% per les construccions, instal·lacions o obres amb sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum, en els edificis on no sigui de compliment obligat implantar-ne segons la normativa vigent. F. Bonificació del 90% per construccions, instal·lacions o obres que afavoreixen les condicions d’accés i d’habitabilitat dels discapacitats. G. Bonificació del 60% per obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en el sector del centre històric segons el plànol de l’annex núm.1 de l’ordenança.
Més informació
lock
Comunicació de dades per a la recepció de notificacions electròniques
Tràmit per rebre notificacions electròniques dels procediments administratius tramitats per l’Ajuntament de Manresa, en els quals l'interessat sigui el titular i hagi de ser notificat. Més informació a l'enllaç www.manresa.cat/notificacioelectronica
Més informació
vpn_key
Declaració del canvi de domicili fiscal
Declaració del canvi de domicili fiscal. Els efectes són que les notificacions i altres informacions de caràcter tributari s'enviaran el domicili que es declari.
Més informació
lock
Declaracions tributàries
Es presenten declaracions tributàries relatives a qualsevol tribut, llevat de la taxa per ocupació del domini públic per empreses de serveis i l'impost sobre activitats econòmiques, els quals tenen el seu propi apartat a Tràmits de l'ajuntament (www.manresa.cat)
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes de gestió tributària
L'interessat/da interposa un recurs, reclamació  o al.legacions contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació, una ordenança fiscal, el contingut d'una liquidació o d'una autoliquidació.
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes d'inspecció tributària
L'interessat/da interposa un recurs contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació o el contingut d'una liquidació/sanció.
Més informació