Logo seu electrònica

Assistent de tràmits

Tributs i recaptació?

lock
00. Document d'ingrés per al pagament de tributs municipals
<p>S'edita un document amb un codi de barres amb el qual es poden pagar els deutes tributaris a trav&eacute;s de la p&agrave;gina web de l'Ajuntament, les entitats banc&agrave;ries i d'estalvi (CaixaBank, BBVA i Banc Santander) i els caixers autom&agrave;tics situats a la pla&ccedil;a Major, 6 bxs i C. Bruc, 33 bxs (edifici Florinda).</p>
Més informació
edit
010. Alta de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles de nova matriculació i rehabilitació
Autoliquidar l'Impost sobre vehicles de tracci&oacute; mec&agrave;nica per a vehicles de nova matriculaci&oacute; i rehabilitaci&oacute;.
Més informació
lock
010. Sol.licitud d'assitència d'autoliquidació de l'impost sobre construccións instal.lacions i obres
Sol.licitud d'assist&egrave;ncia de l'autoliquidaci&oacute; de l'impost sobre construcci&oacute;ns instal.lacions i obres. El fet imposable d&rsquo;aquest impost &eacute;s la realitzaci&oacute;, dins del terme municipal, de qualsevol construcci&oacute;, instal&middot;laci&oacute; o obra per a la qual s&rsquo;exigeixi l&rsquo;obtenci&oacute; de la corresponent llic&egrave;ncia d&rsquo;obres o urban&iacute;stica, s&rsquo;hagi obtingut o no aquesta llic&egrave;ncia, o per a la qual s&rsquo;exigeixi presentaci&oacute; de declaraci&oacute; responsable o comunicaci&oacute; pr&egrave;via, sempre que l&rsquo;expedici&oacute; de la llic&egrave;ncia o l&rsquo;activitat de control correspongui a aquest Ajuntament.Els subjectes passius substituts del contribuent estaran obligats a presentar autoliquidaci&oacute; de l&rsquo;impost i a efectuar simult&agrave;niament l&rsquo;ingr&eacute;s de la quota, en el termini d&rsquo;un mes a comptar des de la data de concessi&oacute; de la corresponent llic&egrave;ncia, o des de la data de presentaci&oacute; de la declaraci&oacute; responsable o comunicaci&oacute; pr&egrave;via o des de la data de resoluci&oacute; de la sol&middot;licitud de bonificaci&oacute;. La quota tribut&agrave;ria que cal satisfer resulta de l&rsquo;aplicaci&oacute; del tipus impositiu de l&rsquo;impost sobre la base calculada en funci&oacute; dels m&ograve;duls que figuren a l&rsquo;annex n&uacute;mero 2 de l&rsquo;ordenan&ccedil;a reguladora d&rsquo;aquest impost.
Més informació
lock
0101. Declaració censal d'ALTA en l'impost sobre activitats econòmiques per deixar de gaudir d'exempció.
Declaraci&oacute; censal d'ALTA en&nbsp; l'impost sobre activitats econ&ograve;miques (IAE)&nbsp; &nbsp;per deixar de gaudir d'exempci&oacute;.
Més informació
lock
0102. Declaracions de metres quadrats venuts o espectacles realitzats sobre l'impost d'activitats econòmiques
0102. Les declaracions de metres quadrats de terreny o d'edificaci&oacute; venuts en exercici de l'activitat de promoci&oacute; immobili&agrave;ria o del nombre d'espectacles celebrats per les empreses d'espectacles.
Més informació
lock
0105. Declaració censal de BAIXA de l'impost sobre activitats econòmiques
<p>Declaraci&oacute; censal de BAIXA en l'impost sobre activitats econ&ograve;miques.</p><p>Si la baixa &eacute;s per gaudir d'exempci&oacute; heu de fer el tr&agrave;mit 0104.</p><p><br /></p>
Més informació
edit
011. Autoliquidacions a realitzar per les empreses de comunicacions i subministradores
Autoliquidacions de la taxa per ocupació del domini públic per part d'empreses explotadores de serveis de subministraments i de comunicacions que venen obligades a presentar-la per normativa.
Més informació
lock
0110. Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
<p>Autoliquidaci&oacute; de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusv&agrave;lua). &Eacute;s l'impost que es paga cada vegada que es transmet la propietat d'una finca a causa de compra-vendes, her&egrave;ncies, donacions, permutes, aportacions a societats, cessions, adjudicacions,... En el cas de transmissi&oacute; onerosa (compra-vendes, permutes) el transmetent (qui ven la finca o propietat) &eacute;s qui paga l'impost. - En el cas de transmissi&oacute; lucrativa (donacions i her&egrave;ncies), qui paga l'impost &eacute;s l'adquirent (qui rep la finca o propietat).<br /></p><p></p><ul><li>En el cas de <strong>compravendes</strong>&nbsp;heu de presentar l&rsquo;autoliquidaci&oacute; en aquesta mateixa p&agrave;gina (una declaraci&oacute; per cada subjecte passiu)</li></ul><ul><li>En el cas de <strong>successions (her&egrave;ncies), cancel&middot;laci&oacute; d&rsquo;usdefruit i donacions,</strong> heu de sol&middot;licitar l&rsquo;assist&egrave;ncia en la realitzaci&oacute; de l&rsquo;autoliquidaci&oacute; a l&rsquo;adre&ccedil;a: <a href="https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1004">https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1004</a></li></ul><ul><li>Si voleu sol&middot;licitar <strong>la bonificaci&oacute; per habitatge habitual del subjecte passiu </strong>en cas de successions (her&egrave;ncies)<strong>, </strong>ho podeu fer a l&rsquo;adre&ccedil;a: <a href="https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/922">https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/922</a></li></ul><ul><li>Si la <strong>transmissi&oacute; &eacute;s anterior al 10/11/2021</strong>, heu de presentar declaraci&oacute; tribut&agrave;ria a l&rsquo;adre&ccedil;a:&nbsp;<a href="https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/326">https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/326</a></li></ul>
Més informació
vpn_key
0112. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per instal.lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (plaques solars)
<p>Bonificaci&oacute; del 50% de l'IBI dels b&eacute;ns immobles en els quals s&rsquo;hagin instal&middot;lat sistemes per a l&rsquo;aprofitament t&egrave;rmic o el&egrave;ctric de l&rsquo;energia provinent del sol (plaques solars) amb un m&agrave;xim de 200 &euro;/kw instal.lats per cada un dels quatre anys, fins un m&agrave;xim de 2.500 euros per any.</p><p><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:'Calibri','sans-serif';">En el cas concret d&rsquo;habitatges plurifamiliars que tinguin una instal&middot;laci&oacute; d&rsquo;autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificaci&oacute; ser&agrave; del 5% sobre la quota &iacute;ntegra per cadascun dels elements vinculats que tributin, amb un l&iacute;mit de 200 &euro;/kW instal&middot;lat per cada un dels quatre anys i per a la totalitat dels elements vinculats, amb un l&iacute;mit global de 2.500 euros per any, que es repartir&agrave; tenint en compte el percentatge de propietat sobre la instal&middot;laci&oacute;.</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:14.15pt;margin-bottom:12pt;line-height:115%;"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:'Calibri','sans-serif';"></span>Art. 6 de l'ordenan&ccedil;a fiscal de l'IBI.</p><p style="margin-top:0cm;margin-right:14.15pt;margin-bottom:12pt;line-height:115%;"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:'Calibri','sans-serif';">&nbsp;</span></p>
Més informació
vpn_key
0113. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per als habitatges de protecció oficial.
Bonificació del 50% de la quota durant els sis períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, per als habitatges de protecció oficial
Més informació
vpn_key
0114. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària
Bonificació immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària
Més informació
vpn_key
0115. Sol.licitud d'altres beneficis fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Altres beneficis fiscals (immobles destinats a l’ensenyament concertat, immobles declarats monument o jardí històric d’interès cultural, superfície de muntanyes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades, béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, immobles d’establiments públics d’ensenyament universitari, immobles de propietat municipal destinats a instal·lacions esportives, culturals, centres cívics i altres equipaments municipals)
Més informació
lock
012. Exempció de l'impost sobre béns immobles (IBI) pels immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002
Exempció dels immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els efectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’impost sobre societats, sempre que els seus titulars compleixin els requisits especificats en aquesta norma
Més informació
vpn_key
0140. Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció
<p>Sol&middot;licitud de bonificaci&oacute; en la quota de l&rsquo;Impost sobre l&rsquo;Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatiu del domini, realitzades a t&iacute;tol lucratiu, a causa de mort i a favor de c&ograve;njuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau.</p><p>Podeu consultar l'article 8 de l'ordenan&ccedil;a fiscal 4 reguladora de l'IIVTNU:&nbsp;https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8377-ordenances-i-reglaments</p>
Més informació
vpn_key
0141. Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals ( dació en pagament de l'habitatge habitual)
Més informació
lock
015.Declaració del cost real i efectiu de les construccions, instal.lacions i obres un cop finalitzades, a efectes de la liquidació final de l'ICIO.
Declaració del cost real i efectiu de les construccions, instal.lacions i obres un cop finalitzades, a efectes de la liquidació final de l'ICIO.
Més informació
lock
016. Declaracions tributàries
Es presenten declaracions tribut&agrave;ries relatives a qualsevol tribut, llevat de la taxa per ocupaci&oacute; del domini p&uacute;blic per empreses de serveis i l'impost sobre activitats econ&ograve;miques, i declaraci&oacute; de l'impost sobre construccions, intal.lacions i obres els quals tenen el seu propi apartat a Tr&agrave;mits de l'ajuntament (www.manresa.cat)
Més informació
vpn_key
017. Recurs contra actes de gestió tributària
L'interessat/da interposa un recurs, reclamaci&oacute;&nbsp; o al.legacions contra un acte o tr&agrave;mit de mat&egrave;ria tribut&agrave;ria, ja sigui una notificaci&oacute;, una ordenan&ccedil;a fiscal, el contingut d'una liquidaci&oacute; o d'una autoliquidaci&oacute;.
Més informació
edit
018. Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària (GTR)
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària
Més informació
vpn_key
019. Declaració del canvi de domicili fiscal
Declaració del canvi de domicili fiscal. Els efectes són que les notificacions i altres informacions de caràcter tributari s'enviaran el domicili que es declari.
Més informació
vpn_key
02. Sol·licitud de pagament dels tributs anuals amb QUOTA FIXA MENSUAL
Quan els contribuents hagin rebut el calendari amb la informaci&oacute; fiscal, poden sol&middot;licitar el pagament dels tributs de venciment peri&ograve;dic i notificaci&oacute; col&middot;lectiva mitjan&ccedil;ant una quota fixa mensual durant els mesos de gener a novembre sense pagar interessos
Més informació
edit
03. Alta/baixa/canvi de la DOMICILIACIÓ BANCÀRIA pel pagament de tributs.Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA.
Aquest tràmit permet domiciliar el pagament de tributs i fer canvis en la domiciliació bancària existent.
Més informació
vpn_key
04. Sol.licitud d'AVANÇAMENT de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, Taxes industrials i IAE per obtenir un descompte
Sol.licitud d'avan&ccedil;ament de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, taxes industrials i IAE, de manera que es realitza un c&agrave;rrec al compte corrent el dia 1 de febrer amb un descompte del 2%. Des de la vostra carpeta ciutadana podeu seleccionar els b&eacute;ns immobles de naturalesa urbana els quals voleu que se us apliqui el descompte.
Més informació
vpn_key
05. Fraccionament/ajornament del pagament
Un cop el ciutadà/ana ha rebut les liquidacions o els rebuts dels tributs a pagar al seu domicili, aquest/a pot sol·licitar el fraccionament o ajornament dels imports dels deutes. Si es tracta de rebuts de padró (IBI, vehicles, escombraries, guals, IAE, cementiri i taxes industrials) es pot fraccionar durant tot l'any en curs sense pagar interessos a través del tràmit QUOTA FIXA MENSUAL. En la resta de casos es meriten interessos de demora. En determinades situacions és necessari dipositar una garantia per sol·licitar el fraccionament o ajornament del pagament.
Més informació
vpn_key
06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament)
Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament). Nom&eacute;s es pot demanar d'aquells rebuts que ja estiguin pagats en ferm.
Més informació
vpn_key
07. Informe de deutes tributaris
<p>Informe dels tributs pendents de pagament d'un contribuent en el moment de la sol.licitud. Es tracta d'un informe dels deutes pendents tant en per&iacute;ode voluntari com executiu (aquells dels quals ha transcorregut el termini de pagament en per&iacute;ode voluntari). </p><p>Si voleu una <strong>carta de pagament de qualsevol tribut o liquidaci&oacute;&nbsp;</strong>per poder ingressar el deute, haureu d'indicar-ho expressament.</p>
Més informació
lock
10. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i dels avisos de pagament dels rebuts de padr&oacute; (nom&eacute;s d'aquells que no es paguin per domiciliaci&oacute; banc&agrave;ria) a trav&eacute;s de correu electr&ograve;nic. NOM&Eacute;S PER A PERSONES F&Iacute;SIQUES i amb signatura electr&ograve;nica
Més informació
vpn_key
Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció tributària
Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció de tributs.
Més informació
lock
Declaracions tributàries en matèria cadastral
Declaracions de caràcter tributari que es vulguin realitzar i que afecten a temes cadastrals (valors, titularitat, etc.)
Més informació
vpn_key
Informe sobre titularitat de béns (tramitació immediata amb PIN o certificat digital)
Informe de béns de titularitat pròpia. S'envia al domicili fiscal del sol·licitant una relació dels béns dels quals es disposa (finques, vehicles, etc. excepte les activitats)
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes d'inspecció tributària
L'interessat/da interposa un recurs contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació o el contingut d'una liquidació/sanció.
Més informació
Tornar