Logo seu electrònica

Assistent de tràmits

Presentació de comunicacions d'obres i activitats i sol·licituds de llicències?

lock
09. Modificacions no substancials de llicències d'obres
Obres que no s’ajustin al projecte tècnic autoritzat prèviament, i que desvirtuïn les característiques principals de la llicència concedida
Que afectin els fonaments o els elements estructurals.
Que suposin increment del volum o del sostre previstos en projecte
Que modifiquin globalment algun dels elements comuns (instal·lacions o serveis).
Que suposin increment del nombre d'habitatges o locals previstos en projecte .
Que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
Que afectin immobles del patrimoni històrico-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció.
Que afectin a la titularitat de la llicència atorgada.
Més informació
lock
11. Comunicació de primera ocupació total de l'obra
És la llicència que es requereix per la primera utilització o ocupació total dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral.
Més informació
lock
12. Llicència de primera ocupació parcial.
És la llicència que es requereix per la primera utilització o ocupació parcial dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral.
Més informació
vpn_key
Expedients d'informació urbanística en l'àmbit concret de llicències d'activitats i d'obres.
És l'expedient que s'inicia amb la petició d'informació per part de qualsevol persona sobre aspectes que son competència de l'Àrea de Territori.
L'àmbit d'aquests expedients es concreta en aspectes de la competència dels departaments de llicències d'obres i d'activitats, així com en aspectes d'intervenció ambiental i protecció de la legalitat urbanística. També es pot demanar informe de compabilitat urbanística, segons la Llei 20/2009 i l'Ordenança municipal d'activitats (OMIA)
Més informació
vpn_key
Llicència d'obres i instal·lacions a la via pública.
<p align="left" style="text-align:left;"><span style="font-size:10.5pt;color:#333333;background:white;">Llic&egrave;ncia per a la realitzaci&oacute; d'obres en el domini p&uacute;blic, amb motiu del desplegament, millora, ampliaci&oacute;, substituci&oacute;, supressi&oacute;, manteniment i conservaci&oacute; de les xarxes de subministrament de serveis p&uacute;blics (aigua, gas, electricitat, <span>&nbsp;</span>telecomunicacions i clavegueram)</span></p><p align="left" style="text-align:left;"><span style="font-size:10.5pt;color:#333333;background:white;">Estan subjectes a llic&egrave;ncia els actes seg&uuml;ents:<br />_cales superiors a 3 m.<br />_rases superiors a 3 m de longitud<br />_col&middot;locaci&oacute; o retirada d'elements de l'espai p&uacute;blic (suports, armaris, cabines i similars)<br />_treballs de subconductat que inclouen obra civil<br />_desplegament, millores i reparacions de xarxes a&egrave;ries o per fa&ccedil;ana que inclouen trasllats, modificacions o retirada de suports a la via p&uacute;blica<br />_obres urbanitzadores, o de car&agrave;cter complementari o puntual, quan no estiguin incloses en projectes d'urbanitzaci&oacute;<br />No estan subjectes a llic&egrave;ncia les obres d'urbanitzaci&oacute; o d'instal&middot;laci&oacute; de xarxes de serveis p&uacute;blics, quan figuren en plans o projectes d'urbanitzaci&oacute; degudament aprovats per l'Ajuntament.</span></p>
Més informació
edit
Llicència per a la instal·lació de cables i conductes a la via pública
LLicències per a l'estesa de cable per galeries o conductes existents,o instal·lació aèria i per façana dels immobles, sempre que comportin un ús privatiu i l'ocupació del domini públic municipal.

Estan subjectes a aquesta llicència les actuacions següents :
a) treballs de subconductat que no inclouen obra civil.
b) despleglaments i millores de xarxes aèries o per façana que no inclouen trasllats.
c) modificacions o retirada de suports a la vía pública.
d) instal·lació o pas de cables de tot tipus per conduccions ja existents.
e) instal·lació de línies elèctriques,telefòniques o altres similars, i col·locació d'antenes o dispositius de comunicacions electròniques de qualsevol tipus, sempre que comportin un ús privatiu i ocupació del domini públic municipal.

No estan subjedtes a llicència :
a) la instal·lació de xarxes de comunicacions electròniques o d'estacions radioelèctriques, amb els desplegaments per façana de cables i equips, quan estiguin incloses en un PLA DE DESPLEGAMENT O D'INSTAL·LACIÓ aprovat per l'Ajuntament.
b) les actuacions d'innovació tecnològica sobre infraestructures de telecomunicacions electròniques preexistents,quan no comporti cap variació en els elements d'obra civil i màstil.
Més informació
edit
Sol.licitud d'actuacions referents a l'enllumenat públic.
És l'actuació que l'Ajuntament ha de portar a terme per tal de resoldre aquelles peticions que el ciutadà faci referents a l'enllumenat públic ( fanals, bombetes, punts sense llum, excès de llum, ...)
Més informació
Tornar