Logo seu electrònica

Assistent de tràmits

Gestions d'empadronament o població?

lock
A_ Volant de residència
<p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;">Es el document que informa de l&rsquo;empadronament d&rsquo;una persona en un domicili, amb les dades actuals que consten al Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants.</p>&nbsp;(Obtenci&oacute; del document per internet).
Més informació
lock
B_ Volant de convivència
<p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;">&Eacute;s el document que informa de l'empadronament de la persona sol&middot;licitant juntament amb les persones que conviuen amb ella en el mateix domicili, amb les dades actuals que consten al&nbsp; Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants.<br /></p><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;">(Obtenci&oacute; del document per internet)<br /></p>
Més informació
lock
E_ Sol·licitud de certificat històric de residència amb identificació digital
<p style="text-align:justify;">&Eacute;s el document que acredita fefaentment els moviments: altes, canvis de domicili i baixes d&rsquo;una persona,&nbsp; que consten al&nbsp; Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants, des de l&rsquo;01/05/1996, o des de la data d&rsquo;alta.<br /></p><p style="text-align:justify;">Els certificats que &eacute;s sol&middot;liciten amb identificaci&oacute; digital, permeten que un cop expedits se us envi&iacute; una notificaci&oacute; a l&rsquo;adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i&nbsp; el pugueu descarregar en format PDF.</p>
Més informació
lock
F_ Sol·licitud de certificat de convivència amb identificació digital
<p style="text-align:justify;">&Eacute;s el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol&middot;licitant juntament amb les persones que conviuen en el mateix domicili, amb les dades que consten&nbsp; al&nbsp; Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants en el moment de la seva expedici&oacute;.<br /></p><p style="text-align:justify;">Els certificats que &eacute;s sol&middot;liciten amb identificaci&oacute; digital, permeten que un cop expedits se us envi&iacute; una notificaci&oacute; a l&rsquo;adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i&nbsp; el pugueu descarregar en format PDF.</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;">&nbsp;</span></p>
Més informació
lock
G_ Sol·licitud de certificat històric de convivència amb identificació digital
<p style="margin-left:0cm;text-align:justify;">&Eacute;s&nbsp;el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol&middot;licitant en tots els domicilis del municipi on&nbsp; ha viscut i les persones amb qui ha conviscut en cada domicili des de l&rsquo;01/05/1996, o des de la data d&rsquo;alta.<br /></p><p style="text-align:justify;">Els certificats que &eacute;s sol&middot;liciten amb identificaci&oacute; digital, permeten que un cop expedits se us envi&iacute; una notificaci&oacute; a l&rsquo;adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i&nbsp; el pugueu descarregar en format PDF.</p>
Més informació
lock
H_ Sol·licitud de certificat de residència, d'una persona difunta, amb identificació digital
<p style="margin-left:0cm;text-align:justify;"><span style="background-color:white;">&Eacute;</span>s el document&nbsp; per sol&middot;licitar el certificat expedit per l&rsquo;Ajuntament que especifica les dades personals i&nbsp; el domicili en el que ha figurat inscrita la persona difunta, en el Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants, &nbsp;fins a la data de la seva defunci&oacute;.<br /></p><p style="text-align:justify;">Els certificats que &eacute;s sol&middot;liciten amb identificaci&oacute; digital, permeten que un cop expedits se us envi&iacute; una notificaci&oacute; a l&rsquo;adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i&nbsp; el pugueu descarregar en format PDF.</p><p>En el camp <strong>Observacions</strong> cal indicar el nom&nbsp; del difunt i la data de la defunci&oacute; (Certificat de defunci&oacute;)</p><p>L'interessat haur&agrave; d'adjuntar documentaci&oacute; acreditativa de l'inter&egrave;s leg&iacute;tim:<br /></p><p style="margin-left:18.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s el c&ograve;njuge: llibre de fam&iacute;lia o certificat de matrimoni</p><p style="margin-left:18.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s fill/a o pare/mare: Llibre de fam&iacute;lia o certificat literal de naixement</p><p style="margin-left:18.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s hereva testament&agrave;ria: testament i certificat &uacute;ltimes voluntats o acceptaci&oacute; d'her&egrave;ncia</p><p style="margin-left:18.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita no est&agrave; empadronat al mateix domicili de la persona finada, ni apareix com hereva, ha d&rsquo;aportar document que n&rsquo;acrediti la condici&oacute; d&rsquo;interessada o de representant de la interessada.</p><p style="margin-left:18.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita es una persona jur&iacute;dica (per exemple una gestoria) o altres professionals (per exemple un advocat) s&rsquo;ha d&rsquo;aportar c&ograve;pia de documents que acrediten que actuen en representaci&oacute; dels interessos leg&iacute;tims.<br /></p>
Més informació
edit
J- Sol·licitud de certificat de residència sense identificació digital
<p>&Eacute;s el document que acredita fefaentment l&rsquo;empadronament d&rsquo;una persona en un domicili, amb les dades que consten al&nbsp; Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants, en el moment de la seva expedici&oacute;.</p><p><strong>AQUEST TIPUS DE SOL&middot;LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT PER MITJANS TELEM&Agrave;TICS</strong>
</p><p>IMPORTANT: Cal indicar si la recollida ser&agrave; presencial a l'Oficina Atenci&oacute; Ciutadana (Pla&ccedil;a Major, 1) o si es sol&middot;licita l'enviament al domicili d'empadronament.</p><p><strong>Per poder obtenir per internet els certificats d&rsquo;empadronament &eacute;s necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT M&ograve;bil, o amb sistemes basats en certificats electr&ograve;nics reconeguts.
</strong>
</p><p><strong></strong>
</p>
Més informació
edit
K_ Sol·licitud de certificat històric de residència sense identificació digital
<p style="margin-left:0cm;text-align:justify;">&Eacute;s el document que acredita fefaentment&nbsp;els moviments: altes, canvis de domicili i baixes,&nbsp;d&rsquo;una persona,&nbsp;que consten al&nbsp;Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants, des de l&rsquo;01/05/1996, o des de la data d&rsquo;alta.<br /></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;"><strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Verdana','sans-serif';color:black;">AQUEST TIPUS DE SOL&middot;LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT PER MITJANS
TELEM&Agrave;TICS</span></strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Verdana','sans-serif';color:black;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;orphans:2;text-align:start;widows:2;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;word-spacing:0px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Verdana','sans-serif';color:black;">IMPORTANT: Cal indicar si la recollida ser&agrave; presencial a l'Oficina
Atenci&oacute; Ciutadana (Pla&ccedil;a Major, 1) o si es sol&middot;licita l'enviament al domicili
d'empadronament.<o:p></o:p></span></p><p><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:Helvetica, sans-serif;color:#666666;background:white;">Per poder obtenir per internet els certificats d&rsquo;empadronament &eacute;s necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT M&ograve;bil, o amb sistemes basats en certificats electr&ograve;nics reconeguts.</span></strong><u5:p></u5:p></p><strong></strong><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:Helvetica, sans-serif;color:#666666;background:white;"><strong></strong></span><strong></strong></p>
Més informació
edit
L_ Sol·licitud de certificat de convivència sense identificació digital
<p style="margin-left:0cm;text-align:justify;"><span style="font-family:Calibri, sans-serif;font-size:11pt;">&Eacute;s el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol&middot;licitant juntament amb les persones que conviuen en el mateix domicili, amb les dades que consten al Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants en el moment de la seva expedici&oacute;.</span><br /></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:arial, sans-serif;font-size:14px;text-align:justify;background-color:#ffffff;">IMPORTANT: Cal indicar si la recollida ser&agrave; presencial a l'Oficina Atenci&oacute; Ciutadana (Pla&ccedil;a Major, 1) o si es sol&middot;licita enviament al domicili d'empadronament.</p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:arial, sans-serif;font-size:14px;text-align:justify;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:border-box;font-weight:700;">AQUEST TIPUS DE SOL&middot;LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT PER MITJANS TELEM&Agrave;TICS</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:arial, sans-serif;font-size:14px;text-align:justify;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:border-box;font-weight:700;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:10.5pt;font-family:Helvetica, sans-serif;color:#666666;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;">Per poder obtenir per internet els certificats d&rsquo;empadronament &eacute;s necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT M&ograve;bil, o amb sistemes basats en certificats electr&ograve;nics reconeguts.</span></span><u5:p style="box-sizing:border-box;"></u5:p><span style="box-sizing:border-box;font-size:10.5pt;font-family:Helvetica, sans-serif;color:#666666;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;"><span style="box-sizing:border-box;font-weight:700;"></span></span></p>
Més informació
edit
M_ Sol·licitud de certificat històric de convivència sense identificació digital
<p style="margin-bottom:12.0pt;text-align:justify;line-height:normal;">&Eacute;s el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol&middot;licitant en tots els domicilis del municipi on ha viscut i les persones amb qui ha conviscut en cada domicili des de l&rsquo;01/05/1996, o des de la data d&rsquo;alta.</p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;"><strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Verdana','sans-serif';color:black;">AQUEST TIPUS DE SOL&middot;LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT PER MITJANS TELEM&Agrave;TICS</span></strong></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Verdana','sans-serif';color:black;">IMPORTANT: Cal indicar si la recollida ser&agrave; presencial a l'Oficina Atenci&oacute; Ciutadana (Pla&ccedil;a Major, 1) o si es sol&middot;licita l'enviament al domicili d'empadronament.</span></p>
Més informació
edit
N_ Sol·licitud de certificat de residència, d'una persona difunta, sense identificació digital
<p style="margin-left:0cm;text-align:justify;"><span style="background-color:white;">&Eacute;</span><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">s </span>el document per sol&middot;licitar el certificat expedit per l&rsquo;Ajuntament que especifica les dades personals i el domicili en el que ha figurat inscrita la persona difunta, en el Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants, fins a la data de la seva defunci&oacute;.<br /></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;"><strong>AQUEST TIPUS DE SOL&middot;LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT&nbsp; PER MITJANS TELEM&Agrave;TICS</strong></p><p>IMPORTANT: Cal indicar si la recollida ser&agrave; presencial a l'Oficina Atenci&oacute; Ciutadana (Pla&ccedil;a Major, 1) o si es sol&middot;licita enviament al domicili d'empadronament.</p><p><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:'Helvetica','sans-serif';color:#666666;background:white;">Per poder obtenir per internet els certificats d&rsquo;empadronament &eacute;s necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT M&ograve;bil, o amb sistemes basats en certificats electr&ograve;nics reconeguts.</span></strong><br /></p><p><u5:p></u5:p><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:'Helvetica','sans-serif';color:#666666;background:white;"><strong></strong></span></strong><span style="font-size:10.0pt;">En el camp&nbsp;<strong>Observacions</strong>&nbsp;cal indicar el nom&nbsp; del difunt i la data de la defunci&oacute; (Certificat de defunci&oacute;)</span></p><p style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal;"><span style="font-size:10.0pt;">L'interessat haur&agrave; d'adjuntar documentaci&oacute; acreditativa de l'inter&egrave;s leg&iacute;tim:</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:18.0pt;line-height:normal;"><span style="font-size:10.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s el c&ograve;njuge: llibre de fam&iacute;lia o certificat de matrimoni</span></p><p style="margin-left:18pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s fill/a o pare/mare: Llibre de fam&iacute;lia o certificat literal de naixement<br /></p><p style="margin-left:18pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s hereva testament&agrave;ria: testament i certificat &uacute;ltimes voluntats o acceptaci&oacute; d'her&egrave;ncia</p><p style="margin-left:18pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita no est&agrave; empadronat al mateix domicili de la persona finada, ni apareix com hereva, ha d&rsquo;aportar document que n&rsquo;acrediti la condici&oacute; d&rsquo;interessada o de representant de la interessada.</p><p style="margin-left:18pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita es una persona jur&iacute;dica (per exemple una gestoria) o altres professionals (per exemple un advocat) s&rsquo;ha d&rsquo;aportar c&ograve;pia de documents que acrediten que actuen en representaci&oacute; dels interessos leg&iacute;tims.<br /></p>
Més informació
edit
Sol·licitud de certificat relatiu a canvis en la denominació i en la numeració dels carrers
Document acreditatiu de la numeració assignada a les finques signat pel Secretari de l'Ajuntament.
Més informació
edit
Sol.licitud de documentació per part dels Grups Municipals
Regulació del dret d'accés dels regidors i regidores a l'obtenció de documentació i informació municipals, en els casos en què no es tracti de documentació de lliure accés.
Més informació
vpn_key
Sol·licitud de modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants
<p>Tr&agrave;mit per modificar les dades <span style="font-size:10.5pt;font-family:'Arial','sans-serif';color:black;">personals que consten al Padr&oacute; d&rsquo;Habitants: nom, cognoms, sexe, nacionalitat, lloc i data de naixement, n&uacute;mero del <span>&nbsp;</span>document d&rsquo;identitat, lloc i data de naixement<span>&nbsp; </span>o nivell d&rsquo;estudis; aix&iacute; com de les dades de contacte que de forma volunt&agrave;ria poden constar al Padr&oacute; d&rsquo;Habitants.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:'Arial','sans-serif';color:black;">Aquest tr&agrave;mit no permet sol&middot;licitar canvis de domicili</span></p><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:'Arial','sans-serif';color:black;">&nbsp;</span></p>
Més informació
Tornar