Logo seu electrònica

Assistent de tràmits

Sol·licitud d'informació, queixes o suggeriments

edit
Consulta i reproducció de documentació del fons de l'Arxiu Municipal
l'Arxiu Municipal és l’òrgan encarregat de gestionar, custodiar i difondre la documentació produïda per l’Ajuntament de Manresa, La documentació que integra el fons documental està compresa des de l'any 1940 fins als nostres dies.
Consulta presencial i reproducció de documentació administrativa, plànols, cartells
Més informació
edit
Petició d'entrevista amb l'alcalde o regidors
Entrevista amb l'alcalde o regidors per tractar de diferents temes
Més informació
edit
Peticions diverses alcaldia
Peticions diverses alcaldia, que no siguin ajuts econòmics, ni entrevistes amb l'Alcalde ni comunicació d'informació.
Més informació
edit
Queixes i suggeriments
Qualsevol persona pot fer arribar a l'Ajuntament queixes, suggeriments o consultes referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, qualitat dels serveis, i d'altres de competència municipal.
Resten fora de l’abast d’aquest tràmit:
- Les al.legacions o altre tipus d’actuacions ciutadanes vinculades a expedients administratius en curs.
- Les denúncies i tota mena de sol.licituds relacionades amb l'exercici del dret de petició que contempla l'article 29 de la Constitució espanyola.
En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, caldrà posar una persona física que el representi.
Més informació
edit
Recollida de mobles i estris domèstics al carrer
És la sol.licitud que fan els ciutadans particulars - no activitats comercials o industrials - per tal que el servei de neteja de la ciutat passi a recollir els mobles i estris vells dels quals se n'hagi de desfer, sense que existeixi una altra possibilitat. No es poden fer buidatges de pisos sencers, ni de volums importants com ara habitacions o cuines.
Un cop realitzada i confirmada la sol.licitud, s'hauran de dipositar al carrer, concretament a la façana, al costat de l'entrada del seu domicili abans de les 8:00 hores del dia assignat.
Més informació
lock
Sol.licitud adhesiu no publicitat bustia
És l'etiqueta impresa autoadhesiva que permet identificar les bústies dels domicilis de Manresa que no desitgin rebre publicitat comercial.
Més informació
edit
Sol.licitud de domiciliació de l'agenda ciutadana "L'Apuntador"
És la sol.licitud que fan les persones o entitats de fora de Manresa (a Manresa hi ha diferents punts de recollida) que volen rebre "L'Apuntador".
Més informació
vpn_key
Sol.licitud dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de dades de caràcter personal.
<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;">En qualsevol moment <span>&nbsp;</span>un ciutad&agrave; podr&agrave; demanar i obtenir informaci&oacute; de com i per a qu&egrave; l&rsquo;Ajuntament de Manresa est&agrave; tractant les seves dades i sol&middot;licitar algun d&rsquo;aquests drets:</p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;">&nbsp;</p><ul><li>Accedir a les dades: sol&middot;licitar quines dades t&eacute; l&rsquo;Ajuntament i quin &uacute;s es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s&rsquo;escau.</li><li>Rectificar les dades: sol&middot;licitar la modificaci&oacute; o rectificaci&oacute; de les dades inexactes.</li><li>Suprimir les dades: sol&middot;licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.</li><li>Limitar el tractament: sol&middot;licitar un &uacute;s restringit de les dades d&rsquo;acord amb els seus requeriments.</li><li>Oposar-se a un tractament: que no es faci un &uacute;s concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi.</li></ul>
Més informació
edit
Sol.licitud d'etiquetes i llistes de la base de dades del servei 010
Es poden lliurar etiquetes per fer trameses postals i també llistes d'adreces de les entitats existents a la base de dades del Servei 010. Els sol.licitants han de representar a entitats legalment registrades de la ciutat de Manresa.
Més informació
edit
Sol.licitud d’inserció d’actes a l'agenda ciutadana "l'Apuntador"
Espai de difusió de les activitats que es duen a terme a Manresa, adreçat a totes les persones que en representació d'una Entitat, vulguin donar aconèixer les seves activitats.
Més informació
Tornar