Logo seu electrònica

Notificació electrònica

La notificació dels actes administratius es practicarà per mitjans electrònics si així ho demana la persona interessada, llevat que aquesta sigui un dels subjectes inclosos a l'art 14.2 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) que tenen l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament.

Persones jurídiques i altres obligades a relacionar-se electrònicament

Les persones jurídiques i les altres persones de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que han de relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament, han de comunicar un correu electrònic per rebre l’avís de posada a disposició d’una notificació electrònica a la seu de l’Ajuntament, accedint a:

COMUNICACIÓ O MODIFICACIÓ DE DADES DE CONTACTE ELECTRÒNIQUES PER REBRE L’AVÍS DE LES NOTIFICACIONS

Persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament

Les persones físiques no incloses a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que no estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament, poden sol·licitar rebre totes les seves notificacions de forma electrònica accedint a l’enllaç següent:

CONSENTIMENT PER ser notificat de forma electrònica

I, en la sol·licitud de tràmits presencials o telemàtics, també hi ha l'opció d'especificar una adreça de correu electrònica a efectes de rebre les notificacions d'aquell procediment concret de forma electrònica. 

Accés a les notificacions electròniques

Accedir a les meves notificacions electròniques. 

Ajuda sobre la forma d'accedir a les notificacions electròniques. 

Condicions d'ús del servei de notificacions electròniques.

Les condicions d'ús són les següents: 

  • La notificació per mitjans electrònics es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de l'Ajuntament
  • S'entén per compareixença a la seu electrònica, l'accés per part de l'interessat degudament identificat, al contingut de la notificació. 
  • La notificació s'entendrà practicada en el moment en què es produeixí l'accés al seu contingut. 
  • La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. En aquest cas, es donarà per efectuat el tràmit i es prosseguirà la tramitació del procediment.
  • Quan l’Ajuntament de Manresa emeti una notificació electrònica, l’interessat rebrà un avís informant-lo de la posada a disposició de la notificació a la seu electrònica de l’Ajuntament, per correu electrònic o missatge curt al telèfon mòbil que aquest hagi comunicat. No obstant això, la falta de pràctica d’aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

Més informació sobre les condicions d'ús