Logo seu electrònica

Obres

lock
01. Comunicació d'obra petita
Tràmit per comunicar, amb caràcter previ al seu inici, petites actuacions que no tinguin per objecte una variació de superfícies, volums, ni afectar l’estructura ni la distribució interior. No poden afectar edificis catalogats, ni implicar canvi d'ús. Exemples: reforma de cuina i/o bany (sense alteració d'envans), reparació i/o substitució de portes, finestres, baranes, etc.  
Més informació
lock
02. Comunicació d'obra menor
En Terrenys situats en Sòl Urbà i Sòl Urbanitzable Delimitat : Neteja , desbrossament i jardineria, dipòsits, piscines, hivernacles, altres similars, tancaments de finques /parcel·les. Murs de contenció de terres. Tanques publicitàries En Edificacions situades en Sòl Urbà i Sòl Urbanitzable Delimitat: Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques Construccions d’escassa entitat constructiva (que no tiguin caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta).    Consolidació. Obres de manteniment i conservació: • Quan comportin la intervenció en elements simples de l’estructura del edifici amb l’objectiu de garantir les seves condicions de seguretat.  • Alteració física dels espais comuns de l’edifici Reforma. Obres de consolidació: • Quan comportin la redistribució de les entitats existents sense modificació ni alteració dels seus límits,  i/o el canvi d’ús ò adequació funcional vinculat a alguna d’aquestes entitats.  Rehabilitació. Obres de reforma : • Quan constitueixin una actuació parcial en l’edifici  i/o les que comportin alguna de les actuacions següents:  - Modificació del volum existent . Sense increment de volum . - Modificació del sostre existent. Sense increment de volum - Modificació del nombre d’entitats existents (no habitatge). - Modificació de la distribució i  superfícies de les entitats existents. - Redistribució de les entitats amb alteració dels seus límits. - Canvi d’ús global (+50% edifici)  i les instal·lacions,  així com el parcial si passa a ser residencial.  - Intervenció en elements estructurals/ adequació estructural de l’edificació per garantir la seva estabilitat i resistència mecànica.  - Obres amb la finalitat de la supressió de les barreres i promoció de l’accessibilitat de conformitat amb la normativa vigent.  Ampliació. Obres de  rehabilitació: Quan suposin un increment de volum.  SI NO Incideixen en el nivell de protecció Incrementen el nombre d’habitatges Alteren la configuració arquitectònica  Varien la composició general exterior. Variació essencial en la volumetria Variació del conjunt del sistema estructural Canvien els usos característics del edifici SI  Intervenen en elements protegits  Intervenen sobre elements estructurals. Intervenen en el volum Intervenen en les superfícies construïdes. Modifiquen el nombre d’establiments  Vinculades a  activitats amb regim de comunicació
Més informació
lock
03. Llicència d'obra menor
Treballs de neteja, desbrossament i jardineria , quan comportin destrucció de jardins o tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable, urbanitzable no delimitat, o en edificacions incloses en el Catàleg de Patrimoni. Construcció de dipòsits, piscines, hivernacles o instal·lacions similars en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat. Tancaments de finques en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat. Murs de contenció de terres en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat. Tanques publicitàries (cartells i tanques de propaganda) en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat -elements o instal·lacions que requereixin estructura o suport autònoms visibles des de la via pública-. Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals. Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. En edificacions: Col·locació de tendals, rètols i altres elements publicitaris , quan   incideixin en l’estructura i en la configuració arquitectònica de l’edifici, i sempre que incideixin en el nivell de protecció que disposi l’edifici (elements de catàleg, entorns i fronts catalogats). La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. Si es tracta d’obres o usos que només poden autoritzar-se amb una llicència d’usos i obres provisionals, caldrà sol.licitar la llicència amb el tràmit expressament previst per a aquesta finalitat. Si es precisen instal.lacions auxiliars (grues, tanques, etc) caldrà que siguin incloses a la llicència, o demanar-ne posteriorment una modificació de la llicència (per la mateixa titular)
Més informació
lock
04. Llicència d'edificació
La llicència d’edificació és l’acte administratiu que autoritza algun dels actes edificatoris següents: • Obres d’edificació de nova construcció, amb excepció d’aquelles construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic, i es desenvolupin en una sola planta. • Obres de Gran Rehabilitació en edificacions existents. • Obres de Consolidació – Reforma – Rehabilitació – Ampliació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis en general, i les que incideixin en el nivell de protecció que disposi l’edifici. (elements de catàleg, entorns i fronts catalogats): • Si suposen una variació essencial en la composició general exterior. • Si suposen una variació essencial en la volumetria. • Si suposen una variació essencial en el conjunt del sistema estructural. • Si tenen per objecte canviar els usos característics del edifici. • Canvi d’ús global dels edificis i les instal·lacions, així com el parcial si passa a ser residencial. Tramitació telemàtica
Més informació
lock
05. Llicència urbanística de parcel·lació o declaració de la seva innecessarietat
És la llicència que es requereix per agrupar, dividir o subdividir terrenys en dos o més lots, en sòl urbà o urbanitzable programat amb pla parcial aprovat. En cap cas en sòl no urbanitzable.
Més informació
lock
06. Llicència urbanística de constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal
És la llicència que es requereix per la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altre operació o negoci jurídic que, directament o indirecta, comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
Més informació
lock
07. Llicència d'enderroc
Es considera enderroc la demolició de la totalitat o de part d'una edificació, instal.lació o obra.
Més informació
lock
09. Modificacions no substancials de llicències d'obres
Obres que no s’ajustin al projecte tècnic autoritzat prèviament, i que desvirtuïn les característiques principals de la llicència concedida Que afectin els fonaments o els elements estructurals. Que suposin increment del volum o del sostre previstos en projecte Que modifiquin globalment algun dels elements comuns (instal·lacions o serveis). Que suposin increment del nombre d'habitatges o locals previstos en projecte . Que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos. Que afectin immobles del patrimoni històrico-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció. Que afectin a la titularitat de la llicència atorgada.
Més informació
lock
10. Pròrroga de llicències d'obres
És l'expedient que es requereix per ampliar els terminis de vigència de les llicències d'obres (tots els tipus d'obres excepte les que es porten a terme en la via pública). Les llicències d'obres indiquen les dates d'inici i de finalització o execució en què es permet fer els treballs autoritzats. Si es preveu que, per qualsevol motiu, no es pot iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga d'aquests terminis abans que finalitzi el termini indicat a la llicència. Per contra, quan el termini hagi finalitzat, la llicència haurà caductat, no tindrà cap validesa i caldrà sol.licitar-ne una de nova.
Més informació
lock
11. Comunicació de primera ocupació total de l'obra
És la llicència que es requereix per la primera utilització o ocupació total dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral.
Més informació
lock
12. Llicència de primera ocupació parcial.
És la llicència que es requereix per la primera utilització o ocupació parcial dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral.
Més informació
lock
13. Baixa llicència d'obres
Quan una persona física o jurídica ha obtingut llicència urbanística d'obres sempre té dret de renunciar als seus drets. Aquest tràmit està encaminat a resoldre aquest dret de donar de baixa dels efectes administratius que se'n deriven de l'atorgament d'una llicència urbanística d'obres.
Més informació
info
Actuació específica d'interès públic (en sòl no urbanitzable)
Tràmit previ a llicències en sòl no urbanitzable per actuacions que ho requereixen segons l'article 47 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Més informació
vpn_key
Expedients d'informació urbanística en l'àmbit concret de llicències d'activitats i d'obres.
És l'expedient que s'inicia amb la petició d'informació per part de qualsevol persona sobre aspectes que son competència de l'Àrea de Territori. L'àmbit d'aquests expedients es concreta en aspectes de la competència dels departaments de llicències d'obres i d'activitats, així com en aspectes d'intervenció ambiental i protecció de la legalitat urbanística. També es pot demanar informe de compabilitat urbanística, segons la Llei 20/2009 i l'Ordenança municipal d'activitats (OMIA)
Més informació
info
Recurs de reposició
Es un escrit pel qual s'impugna en el termini establert, un acte o resolució administrativa incoat contra la protecció de la legalitat urbanística amb la que no s'està d'acord.
Més informació