Logo seu electrònica

Ingrés Mínim Vital


L'ingrés Mínim Vital (IMV) és un ajut per a garantir un ingrés mínim a les families vulnerables. Aquest ajut és compatible amb altres i és per per al conjunt de la família. 

Mes informació a l'enllaç de l'Institut Nacional de la Seguretat Social 

Telèfon gratuït d’informació sobre l’IMV: 900 20 22 22

Prémer a Simulador de l’IMV  per comprovar si es compleixen els requisits per rebre aquesta prestació i saber l'import aproximat 

Com fer la sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

Per internet a través de d'aquest  enllaç, sempre i quan no s'hagi demanat cita prèvia.

Documentació a presentar.

  • Acreditació de la identitat (DNI / NIE)
  • Acreditació de la residència legal a Espanya des de fa més d’un any
  • Certificat d'empadronament col·lectiu i històric on constin totes les persones i dates empadronades al domicili, i la data d'antiguitat.  És pot per la sol·licitud a través d'aquest enllaç
  • Llibre de família que acrediti la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència.
  • Declaració responsable d’ingressos i patrimoni
  • Altra documentació que pugui ser necessària en determinats casos (sentència de guarda i custòdia, conveni regulador, còpia de la demanda de separació o divorci ...)

Altres enllaços a l’Institut Nacional de la Seguretat Social sobre l’IMV