Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Gestió tributària i recaptació

 • Tràmit amb certificat digital 00. Document d'ingrés per al pagament de tributs municipals Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit sense identificació 010. Alta de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles de nova matriculació i rehabilitació Informació Tramitar
 • Tràmit amb certificat digital 010. Sol.licitud d'assitència d'autoliquidació de l'impost sobre construccións instal.lacions i obres Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb certificat digital 0101. Declaració censal d'ALTA en l'impost sobre activitats econòmiques per deixar de gaudir d'exempció. Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb certificat digital 0105. Declaració censal de BAIXA de l'impost sobre activitats econòmiques Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit sense identificació 011. Autoliquidacions a realitzar per les empreses de comunicacions i subministradores Informació Tramitar
 • Tràmit amb certificat digital 0111.Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica -IVTM- pels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones discapacitades. Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb identificació 0112. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per instal.lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (plaques solars) Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb certificat digital 0.112 Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 20% de la quota municipal per l'increment de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb certificat digital 0112. Sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica- IVTM- Vehicles elèctrics Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb identificació 0113. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per als habitatges de protecció oficial. Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb certificat digital 0113. Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 25% de la quota municipal per l'inici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb identificació 0114. Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb certificat digital 0114. Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE per pla de transport Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb certificat digital 0114. Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles històrics. Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb identificació 0115. Sol.licitud d'altres beneficis fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI) Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 0.115 Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE de la quota per resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatiu Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb certificat digital 0115.Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’inspecció Agrícola o document equivalent Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb certificat digital 0.116 Sol.licitud altres beneficis de l'impost sobre activitats econòmiques IAE Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb certificat digital 0116. Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb certificat digital 0116. Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles de caràcter sanitari Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb certificat digital 012. Exempció de l'impost sobre béns immobles (IBI) pels immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002 Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb identificació 0140. Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 0141. Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 0145. Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 017. Recurs contra actes de gestió tributària Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 017. Recurs contra notificacions de provisions de constrenyiment i/o actes del procediment de recaptació Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 019. Declaració del canvi de domicili fiscal Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 02. Sol·licitud de pagament dels tributs anuals amb QUOTA FIXA MENSUAL Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit sense identificació 03. Alta/baixa/canvi de la DOMICILIACIÓ BANCÀRIA pel pagament de tributs.Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA. Informació Tramitar
 • Tràmit amb identificació 04. Sol.licitud d'AVANÇAMENT de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, Taxes industrials i IAE per obtenir un descompte Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 05. Fraccionament/ajornament del pagament Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament) Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 07. Informe de deutes tributaris Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació 09. Sol.licitud de compensació de deutes. Cal tenir aprovat un crèdit o devolució a favor de l'interessat. Es pot sol.licitar la compensació d'imports a ingressar i imports a retornar Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb certificat digital 10. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica Informació Tramitar Tràmit amb certificat digital
 • Tràmit amb identificació Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció tributària Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb certificat digital Declaracions tributàries en matèria cadastral Informació Tramitar Enllaç extern
 • Tràmit amb identificació Informe sobre titularitat de béns (tramitació immediata amb PIN o certificat digital) Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb identificació Recurs contra actes d'inspecció tributària Informació Tramitar Tràmit amb identificació
 • Tràmit amb certificat digital Recurs contra dades cadastrals. Informació Tramitar Enllaç extern
Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat