Logo seu electrònica

Calendari del contribuent

El calendari del contribuent és un document que s'envia a finals d'any per correu postal o correu electrònic als contribuents de Manresa i on, de manera personalitzada, es detalla la informació relativa a la previsió dels tributs que cada contribuent haurà de pagar durant l'any següent. Conté informació sobre els imports i les dates de pagament, informant als contribuents sobre les formes de pagament aprovades per l’Ajuntament:

  • 1. Domiciliació bancària
  • 2. Quota fixa mensual
  • 3. Pagament avançat

El calendari del contribuent i la informació tributària es poden rebre per correu postal o per correu electrònic. Es pot sol·licitar la recepció per correu electrònic per diferents vies:

a) PERSONES FÍSIQUES: Si voleu rebre el calendari del contribuent i la informació tributària per correu electrònic, podeu sol·licitar-ho clicant l'enllaç següent i adjuntant una còpia del vostre DNI / NIE:

SOL·LICITAR REBRE EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT

b) PERSONES FÍSIQUES: Si disposeu de signatura electrònica, podeu sol·licitar-ho clicant l'enllaç següent: 

SOL·LICITAR REBRE EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT (AMB CERTIFICAT)

c) PERSONES JURÍDIQUES: Per EMPRESA, podeu sol·licitar rebre el calendari del contribuent i l'avís informatiu de la posada a disposició de qualsevol notificació a la seu electrònica de l'Ajuntament, clicant l'enllaç següent:

SOL·LICITAR REBRE CALENDARI DEL CONTRIBUENT 

d) També podeu consultar el vostre calendari fiscal des de la carpeta ciutadana (Apartat rebuts/multes > Calendari Contribuent)

Consultar el meu calendari des de la meva carpeta

Com puc pagar els meus tributs anuals?

Els contribuents han de pagar els seus tributs anuals en el períodes indicats al document "períodes de pagament" annex a aquesta pàgina, que indica també la data del càrrec bancari per cada tribut en cas que el rebut estigui domiciliat.

1. Domiciliació bancària 

Els contribuents poden sol·licitar la domiciliació bancària d’un rebut o la modificació del compte corrent de domiciliació:

  • Domiciliació del pagament o modificació de dades bancàries.

SOL·LICITAR, MODIFICAR O DONAR DE BAIXA UNA DOMICILIACIÓ

2. Quota fixa mensual

Els contribuents poden pagar els seus tributs anuals mitjançant una quota fixa mensual que, amb caràcter general, serà de gener a novembre i, es calcularà sobre la previsió dels rebuts de venciment periòdic a pagar per cada contribuent. La forma de pagament és la domiciliació bancària i el càrrec en compte es realitzarà entre els dies 1 i 5 de cada mes.

La quota fixa mensual no pot ser inferior a 20 euros, reduint el nombre de mesos de pagament per tal que la quota no sigui inferior a aquesta quantia.

Al mes de desembre o al mes següent a la finalització de la quota fixa mensual, l’Ajuntament determinarà la diferència entre l’import previst i l’import real a pagar per cada contribuent. Si la diferència és a favor de l’Ajuntament, es carregarà al compte del contribuent aquesta diferència i, si és a favor del contribuent, l’Ajuntament retornarà d’ofici al compte del contribuent aquesta diferència.

En cas d’impagament de dues quotes, la quota fixa mensual deixarà de tenir efectes i el termini de pagament dels tributs inclosos serà l’establert per a cada un d’ells al calendari del contribuent.

Sol·licitar QUOTA FIXA MENSUAL

3. Pagament avançat

Els contribuents poden realitzar el pagament avançat dels seus tributs anuals i gaudir d’una bonificació  d’un 2% de l’import. La forma de pagament és la domiciliació bancària i el càrrec en compte es realitzarà entre els dies 1 i 5 de febrer de cada any.
L’import a avançar serà el que correspongui a la previsió efectuada per aquest Ajuntament, dels tributs que ha de pagar cada contribuent per aquell any i, que consten al “calendari del contribuent”.

Dins del període voluntari de pagament de cada tribut, l’Ajuntament efectuarà la regularització corresponent a la diferència entre l’import real del rebut i l’import previst recollit al calendari del contribuent. Si la diferència és a favor de l’Ajuntament, es carregarà al compte del contribuent aquesta diferència i, si és a favor del contribuent, l’Ajuntament retornarà d’ofici al compte del contribuent aquesta diferència.

SOL·LICITAR PAGAMENT AVANÇAT