Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Plans Especials

  • description
   Aprovació
  • description
   Memòria i Normativa
  • description
   2007-10-05 Sentència TSJC recurs 462-2004
  • description
   Documentació gràfica
   • description
    02 Parcel·lari cadastral
   • description
    03 Planejament vigent
   • description
    04 Topografia
   • description
    05 Seccions. Estat actual
   • description
    06 Sistemes urbans actuals
   • description
    07 Zonificació. Delimitació sòl públic sòl privat
   • description
    08 Ordenació de l'edificació
   • description
    10 Alçats i seccions proposades
   • description
    11 Alçats i seccions proposades
   • description
    12 Sistemes urbans previstos
   • description
    13 Plànols d'imatge
  • description
   Aprovació
  • description
   Memòria i Normativa
   • description
    01 Situació i emplaçament
   • description
    02 Estat actual. Topogràfic o estructura propietat
   • description
    03 Estat actual i proposta d'ubicació de les caixes d'ascensors
   • description
    04 Proposta d'ordenació espais publics i privats
   • description
    05 Ubicació i ocupació caixes d'ascensor
   • description
    06 Perfils i alçats detall planta ascensor
  • description
   Aprovació
  • description
   Memòria i Normativa
   • folder Annex
     • description
      PE-A2-1 Estudi geotècnic. Planta
     • description
      PE-A2-2 Estudi geotècnic. Seccions
     • description
      PE-A4-1 Imatge general de la proposta
     • description
      PE-A4-2 Imatge general de la proposta nivell +240
     • description
      PE-A4-3 Imatge general de la proposta nivell +235
     • description
      PE-A4-4 Imatge general de la proposta nivell aparcament
     • description
      PE-A5 Estudi d'assolellament
    • description
     A7 Conveni urbanístic
   • description
    Memòria i normativa
   • description
    Documentació ambiental
   • description
    PE-00 Fotografies de l'estat actual
   • description
    PE-01 Situació i àmbit
   • description
    PE-02 Planejament vigent
   • description
    PE-02BIS Planejament Modificació Pla General
   • description
    PE-03 Estat actual. Aixecament topogràfic
   • description
    PE-04 Estat actual. Topografia i estructura de la propietat
   • description
    PE-05 Estat actual. Edificacions i construccions existents
   • description
    PE-06-1 Serveis existents. Aigua potable
   • description
    PE-06-2 Serveis existents. Telefonia
   • description
    PE-06-3 Serveis existents. Energia elèctrica
   • description
    PE-06-4 Serveis existents. Sanejament i col·lector existent
   • description
    PE-06-5 Serveis existents.Gas
   • description
    PE-07 Proposta d'ordenació. Zonificació
   • description
    PE-08 Proposta d'ordenació. Definició geomètrica i ordenació de l'edificació
   • description
    PE-09 Proposta d'ordenació. Definició del subsòl i aparcament
   • description
    PE-10 Proposta d'ordenació. Rasants i topografia proposada
   • description
    PE-11 Proposta d'ordenació. Definició de l'espai públic
   • description
    PE-12 Proposta d'ordenació. Definició geomètrica de l'espai públic
   • description
    PE-13-1 Proposta d'ordenació. Seccions transversals tipus
   • description
    PE-13-2 Proposta d'ordenació. Seccions transversals tipus
   • description
    PE-13-3 Proposta d'ordenació. Seccions transversals tipus
   • description
    PE-14 Alçats generals
   • description
    PE-15-1 Seccions generals
   • description
    PE-15-2 Seccions generals
   • description
    PE-16 Proposta d'ordenació. Cessions de sòl
   • description
    PE-17 Proposta d'urbanització. Àmbits
   • description
    PE-18-1 Proposta d'urbanització. Aigües residuals
   • description
    PE-18-2 Proposta d'urbanització. Aigües pluvials
   • description
    PE-18-3 Proposta d'urbanització Col·lector
   • description
    PE-18-4 Proposta d'urbanització. Aigua potable
   • description
    PE-18-5 Proposta d'urbanització. Electricitat - Enllumenat públic
   • description
    PE-18-6 Proposta d'urbanització. Gas
   • description
    PE-18-7 Proposta d'urbanització. Telecomunicacions
   • description
    PE-19 Ordenació de l'edificació UE-1_2_3
   • description
    PE-20 Ordenació de l'edificació UE-4
   • description
    PE-21 Ordenacióde l'edificació UE-6
   • description
    PE-22 Accessibilitat bombers
  • description
   Aprovació
   • description
    Memòria i Normativa
   • description
    Annex d'informació de l'estat actual de les xarxes de servei
   • description
    01 Planejament Vigent. Situació i àmbit
   • description
    02 Estat Actual. Topogràfic i estructura de la propietat
   • description
    03 Estat actual. Urbanització i Ubicació de caixes d'escala
   • description
    05 Proposta d'ordenació. Ocupació de l'edificació Residencial
   • description
    06 Proposta d'ordenació. Definició Geomètrica, Ubicació i Ocupació
   • description
    07 Proposta d'ordenació. Fases d'execució, Àmbits d'urbanització
   • description
    08 Proposta d'ordenació. Perfils i alçats reguladors
   • description
    09a Annex de la proposta
   • description
    09b Annex de la proposta
   • description
    09c Annex de la proposta
   • description
    10 Annex de la proposta
   • description
    11 Annex de la proposta
   • description
    12 Annex de la proposta
  • description
   Aprovació
   • description
    01 Estat actual. Situació i àmbit
   • description
    02 Estat actual. Imatges gràfiques
   • description
    03 Estat actual. Estructura de la propietat
   • description
    04 Estat actual. Planta soterrani
   • description
    05 Estat actual. Plantes
   • description
    06 Estat actual. Alçat i seccions
   • description
    07 Proposta per a rehabilitació. Ordenació. Planejament vigent. Determinacions P.E.
   • description
    08 Proposta per a rehabilitació. Ordenació. (altells i e.t.i.)
   • description
    09 Proposta d'ordenació. Façana ctra. de Vic
   • description
    10 Proposta d'ordenació. Façana posterior
   • description
    11 Proposta d'ordenació. Integració amb l'entorn
  • description
   Aprovació
  • description
   Memòria i Normativa
   • description
    01 Situació i àmbit
   • description
    02 Planejament vigent
   • description
    03 Aixecament topogràfic
   • description
    04 Estat actual. Usos i activitats existents
   • description
    05 Estat actual. Ordenació viària i accessos existents
   • description
    06 Ordenació planta soterrània
   • description
    07 Ordenació. Planta baixa
   • description
    08 Ordenació. Planta primera
   • description
    09 Ordenació planta segona, coberta
   • description
    10 Ordenació usos, planta soterrani
   • description
    11 Ordenació usos, planta baixa
   • description
    12 Ordenació usos, planta primera
   • description
    13 Ordenació usos, planta segona
   • description
    14 Ordenació, cotes i façanes B-C
   • description
    15 Ordenació, cotes i façanes A-D
   • description
    16 Planta soterrani, instal·lacions
   • description
    17 Planta baixa, instal·lacions
   • description
    18 Planta primera, instal·lacions
   • description
    19 Planta segona, instal·lacions
  • description
   Aprovació
  • description
   Memòria i Normativa
   • description
    0200 Informació gràfica - Informació01
   • description
    0200 Informació gràfica - informació02
   • description
    0200 Informació gràfica - Informació03
   • description
    0200 Informació gràfica - Arquitectura(1)
   • description
    0200 Informació gràfica - Arquitectura(2)
   • description
    0200 Informació gràfica - Arqueologia
  • folder Fitxes
   • description
    0102 Fitxes Llistat béns
   • description
    0102 Fitxes Béns arquitectònics 01
   • description
    0103 Fitxes Béns arquitectònics 02
   • description
    0102 Fitxes Residencial Rural (RR)
   • description
    0102 Fitxes Elements del paisatge (PP)
   • description
    0102 Fitxes Edificis Públics (P)
   • description
    0102 Fitxes Edificis Religiosos (R)
   • description
    0102 Fitxes Arquitectura Militar (M)
   • description
    0102 Fitxes Industrial (I)
   • description
    0102 Fitxes Enginyeria (E)
   • description
    0103 Fitxes Residencial Urbà (U001_U035)
   • description
    0103 Fitxes Residencial Urbà (U036_U070)
   • description
    0103 Fitxes Residencial Urbà (U071_U110)
   • description
    0103 Fitxes Residencial Urbà (U111_U145)
   • description
    0103 Fitxes Residencial Urbà (U146_U176)
   • description
    0103 Fitxes Arquitectura comercial (W)
   • description
    0103 Fitxes Fronts edificatoris (Y)
   • description
    0104 Ambients01
   • description
    0104 Ambients02
   • description
    0104 Arqueologia
   • description
    0104 GeologiaAnnex
   • description
    0104 SèquiaAnnex
   • description
    0104 PanyosAnnex
  • description
   Acord CTUCC 05.12.2012
  • description
   Memòria i normativa
   • description
    P01_Emplaçament
   • description
    P02_Planejament Vigent
   • description
    P03_Usos entorn
   • description
    P04_EA Planta
   • description
    P05_EA Façanes i Seccions
   • description
    P06_Definició Geomètrica
   • description
    P07 SI Incèndis
   • description
    P08_PR Façanes
   • description
    P09_Seccions
   • description
    M01_Xarxes Transport Públic
   • description
    M02_Acessibilitat
   • description
    M03_Places d'aparcament
   • description
    M04_Ocupació aparcament.
   • description
    M05_Ocupació aparcament
   • description
    M06_Ocupació aparcament
   • description
    M07_Ocupació aparcament.pdf
   • description
    M08_Ocupació aparcament.pdf
   • description
    M09_Ocupació aparcament
   • description
    M10_Proposta
  • description
   AD_conformitat_DGU (TR).pdf
  • description
   U1608-PE_CasaMúsica_ ApDef_TR_Mem
  • description
   Acord CTUCC 14.12.2011
  • description
   Document unitari
  • description
   Fitxes
   • description
    1_Memòria
   • description
    2_Doc Complementària 1
   • description
    3_Doc Complementària 2
   • description
    1_Estudi Integració Paisatgística i memòria ambiental
   • description
    2_Estudi Integració Paisatgística i memòria ambiental
   • description
    3_Estudi Integració Paisatgística i memòria ambiental
   • description
    4_Estudi Integració Paisatgística i memòria ambiental
   • description
    5_Estudi Integració Paisatgistica i memòria ambiental
  • description
   Acord CTUCC 2-02-11-
   • description
    Acord CTUCC 27.07.12
   • description
    Edicte DOGC 20.12.12
   • description
    Memòria i Normativa 01
   • description
    Memòria i Normativa 02
   • description
    01_Plànols d'informació
   • description
    02_Plànols d'ordenació
   • description
    03_Plànols Pavelló
   • description
    Estudi Mobilitat Generada 01_ Definició i caracterització i usos
   • description
    Estudi Mobilitat Generada 02_ Anàlisi situació actual de la mobilitat
   • description
    Estudi Mobilitat Generada 03_Determinació i incidència mobilitat generada
   • description
    Estudi Mobilitat Generada 04_Síntesi de la Diagnosi i Mesures a adoptar
   • description
    Estudi Mobilitat Generada 05_Plànols
   • description
    Estudi Mobilitat Generada 06_Annex 1
   • description
    Estudi Mobilitat Generada 07_Annex 2
   • description
    Publicació DOGC Conformitat TR
   • description
    Acord CTUCC Conformitat TR
   • description
    Acord CTUCC Aprovació definitiva
    • description
     Memòria i normativa
    • description
     Fitxes nous elements
    • description
     Fitxes modificades
   • description
    01 Text Refós. Memòria, Normativa i Llistat
   • description
    02 Text Refós. Annex I
   • description
    03 Text Refós. Annex II
   • description
    04 Text Refós. Documentació complementària 1 de 3
   • description
    05 Text Refós. Documentació complementària 2 de 3
   • description
    06 Text Refós. Documentació complementària 3 de 3
   • description
    07 Text Refós. Documentació gràfica 1 de 5
   • description
    08 Text Refós. Documentació gràfica 2 de 5
   • description
    09 Text Refós. Documentació gràfica 3 de 5
   • description
    10 Text Refós. Documentació gràfica 4 de 5
   • description
    11 Text Refós. Documentació gràfica 5 de 5
   • description
    Memòria i Normativa
   • description
    Documentació Gràfica
   • description
    Estudi d'impacte i integració paisatgístic
  • description
   Acord CTUCC 30-04-2015
  • description
   Acord CTUCC 26/10/2016
  • description
   Memòria i normativa
  • description
   Documentació gràfica
  • description
   Acord CTUCC
  • description
   Document unitari
  • description
   Acord CTUCC
  • description
   Memòria part 1
  • description
   Memòria part 2
  • description
   Plànols1
  • description
   Plànols 2
  • description
   Plànols 3
  • description
   Estudi d'impacte i integració paisatgística
  • description
   Memòria i documentació gràfica
  • description
   Publicació DOGC acord
  • description
   EDICTE DOGC APROVACIÓ DEFINITIVA
  • description
   Documentació gràfica
Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Ajuts per a la millora del Patrimoni Arquitectònic
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat