Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Plans Parcials Urbanístics

   • description
    01 Emplaçament
   • description
    02 Relació amb el Pla General
   • description
    03 Topogràfic. Estat actual. Cadastral
   • description
    04 Vialitat
   • description
    05 Zonificació
   • description
    06 Parcel·lació. Ordenació de l'edificació
   • description
    07 Xarxes de servei
   • description
    08 Proposta d'ordenació
  • description
   Aprovació
  • description
   Memòria i Normativa
   • description
    01 Situació
   • description
    02 Planejament vigent
   • description
    03.2 Estructura de la propietat
   • description
    04.1 Infrastructura i serveis existents (aigua)
   • description
    04.2 Infrastructura i serveis existents (electricitat)
   • description
    04.3 Infrastructura i serveis existents (gas)
   • description
    04.4 Infrastructura i serveis existents (telèfon)
   • description
    04.5 Infrastructura i serveis existents (clavegueram)
   • description
    05 Zonificació
   • description
    06.1 Ordenació de l'edificació
   • description
    06.2 Perfils longitudinals
   • description
    06.3 Perfils longitudinals
   • description
    06.4 Rasants (alçades reguladores)
   • description
    06.5 Alçades reguladores
   • description
    06.6 Ordenació de l'edificació
   • description
    06.7 Ocupació màxima plantes soterrani (illa volumetria específica)
   • description
    07.1 Unitats mínimes d'edificació
   • description
    07.2 Ordenació de l'espai lliure privat
   • description
    08.1 Infrastructura i serveis (aigua)
   • description
    08.2 Infrastructura i serveis (electricitat)
   • description
    08.3 Infrastructura i serveis (gas)
   • description
    08.4 Infrastructura i serveis (telèfon)
   • description
    08.5 Infrastructura i serveis (xarxa bàsica clavegueram)
   • description
    09 Aparcaments i guals
   • description
    10 Definició geomètrica
   • description
    11 Plànols d'imatge
  • description
   Aprovació
   • description
    I.00 Reportatge fotogràfic
   • description
    I.01.1 Situació en el territori
   • description
    I.01.2 Situació i àmbit
   • description
    I.02 Planejament vigent
   • description
    I.03 Estat actual. Aixecament topogràfic
   • description
    I.04 Estat actual. Topografia i estructura de la propietat
   • description
    I.05 Estat actual. Usos i activitats
   • description
    I.06 Estat actual. Hidrologia
   • description
    I.07 Estat actual. Edificacions i construccions existents
   • description
    I.08 Estat actual. Xarxes de serveis
   • description
    O.09 Zonificació i divisió poligonal
   • description
    O.10 Etapes
   • description
    O.11 Ordenació de l'edificació
   • description
    O.12 Rasants i topografia proposada
   • description
    O.13 Definició de l'espai públic
   • description
    O.14 Definició geomètrica d e l'espai públic i l'espai privat
   • description
    O.15 Perfils longitudinals dels carrers
   • description
    O.16.1 Seccions tipus. Carrers rodats
   • description
    O.16.2 Seccions tipus. Vianants i espais lliures
   • description
    O.17 Perfils i alçats carrers peatonals
   • description
    O.18 Seccions de l'edificació
   • description
    O.19 Cessions del sòl
   • description
    U.20 Àmbits i característiques
   • description
    U.21.1 Esquema de les xarxes de serveis
   • description
    U.21.2 Aigua i rec de la sèquia
   • description
    A22 Solució general de mobilitat
   • description
    A23 Assolellament
   • description
    A24 Imatge general de la proposta
   • description
    Pressupost per la instal·lació d'aigua potable
   • description
    Estudi de trànsit per al disseny de la xarxa viària
   • description
    Estudi de factibilitat de l'aparcament
   • description
    Il·luminació
   • description
    Projecte d'infraestructura de telecomunicacions a la urbanització pla plarcial Concòrdia
   • description
    Projecte de la xarxa de distribució elèctrica de MT i de BT
   • description
    Memòria valorada de les obres del canal de reg de Puigberenguer i reposició dels ramals de reg
  • description
   Aprovació
  • description
   Memòria i Normativa
  • description
   Documentació ambiental
   • description
    01 Situació i Emplaçament
   • description
    02 Estat Actual - Aixecament Topogràfic
   • description
    03 Estat Actual - Planejament Vigent
   • description
    04 Estat Actual - Estructura de la Propietat
   • description
    06 Proposta Ordenació. Divisió Poligonal
   • description
    05 Proposta Ordenació, Zonificació
   • description
    07 Proposta ordenació. Pla Etapes
   • description
    08 Proposta ordenació. Condicions Edificació
   • description
    09 Perfils Longitudinals - 1
   • description
    10 Perfils Longitudinals - 2
   • description
    11 Proposta Ordenació. Topografia Modificada, Rasants Carrers
   • description
    12 Proposta Ordenació. Imatge final de la proposta
   • description
    13 Xarxes instal·lacions Clavegueram
   • description
    14 Xarxes instal·lacions. Electricitat
   • description
    15 Xarxes instal·lacions. Enllumenat públic
   • description
    16 Xarxes instal·lacions.Aigua Potable
   • description
    18 Seccions Transversals carrers
   • description
    17 Xarxes instal·lacions. Telefonia Bàsica i Telecomunicacions
  • description
   Aprovació
  • description
   Memòria i Normativa
   • description
    Memòria
   • description
    Normativa
   • description
    Plànols d'informació
   • description
    0.Fotografies
   • description
    1.Situació i àmbit
   • description
    2.Planejament vigent
   • description
    3.Topografia actual
   • description
    4.Estructura de la propietat actual
   • description
    5.Usos, activitats i edificacions existents
   • description
    6.Serveis existents
   • description
    Plànols d'ordenació
   • description
    0.0 Ordenació general
   • description
    0.1.Zonificació i divisió poligonal
   • description
    0.2.Unitats d'edificació
   • description
    0.3.1.Ordenació de l'edificació.Nivell 2
   • description
    0.3.2.Ordenació de l'edificació.Nivell 1
   • description
    0.3.3.Ordenació de l'edificació. Nivell 0
   • description
    0.3.4.Seccions transversals 1
   • description
    0.3.5.Seccions transversals 2
   • description
    0.3.6.Seccions transversals 3.
   • description
    0.3.7.Seccions longitudinals
   • description
    0.4.Rasants i topografia
   • description
    0.5.Definició de l'espai públic
   • description
    0.6.Seccions transversals 3
   • description
    0.7.Vialitat.Seccions transversals
   • description
    0.8.Etapes d'execució
   • description
    0.9.Cessió de sòl
   • description
    0.10.Xarxa de mobilitat.Servitud de pas
   • description
    0.11.Imatges de la proposta
   • description
    0.12.Justificació compliment seguretat contra incendis.
  • folder Altres
   • description
    Annex 0 analisi previ
   • description
    Annex 1. Imatge General
   • description
    Annex 2 Plànols concurs (1)
   • description
    Annex 2 Plànols concurs (3)
   • description
    Annex 3. Conveni urbanístic
   • description
    Annex 4 Mobilitat (1)
   • description
    Annex 4 Mobilitat (2)
   • description
    Annex 4 Mobilitat plànols
   • description
    Annex 5 Estudi de sostenibilitat (1)
   • description
    Annex 5 Estudi de sostenibilitat (2)
   • description
    Annex 5 Estudi de sostenibilitat (3)
   • description
    Annex 6. Memòria ambiental (1)
   • description
    Annex 6. Memòria ambiental (2)
   • description
    Annex 7. Estudi de la Sèquia (1)
   • description
    Annex 7. Estudi de la Sèquia (2)
   • description
    Annex 8 Criteris ambientals i d'ecoeficiència
   • description
    Annex 9 Estudi geotècnic (1)
   • description
    Annex 9 Estudi geotècnic (2)
   • description
    Annex 10 Evacuació i accesibiltat bombers
   • description
    Annex 11 ACA
  • description
   Aprovació
   • description
    01 Situació i àmbit
   • description
    02 Situació i planejament vigent
   • description
    03 Estat actual. Topografia i estructura de la propietat
   • description
    04 Determinacions del PPO Concòrdia. Planta ordenació i zonificació
   • description
    05 Determinacions del PPO Concòrdia. Perfils longitudinals dels carrers i seccions de l'edificació
   • description
    06 Determinacions del PPO Concòrdia. Perfils i alçats carrers peatonals
   • description
    07 Determinacions del PPO Concòrdia. Rasants i topografia
   • description
    08 Proposta d'ordenació. Planta ordenació i zonificació
   • description
    09 Proposta d'ordenació. Perfils longitudinals dels carrers i seccions de l'edificació
   • description
    10 Proposta d'ordenació. Perfils i alçats carrers peatonals
   • description
    11 Proposta d'ordenació. Rasants i topografia
   • description
    12 Proposta d'ordenació. Assolellament
  • description
   Aprovació
  • description
   Memòria i Normativa
   • description
    I-1-ORDENACIÓ GRAL PROPOSTA-Model
   • description
    I-2-UNITATS EDIFICACIÓ-Model
   • description
    O-1-UNITATS EDIFICACIÓ-Model
   • description
    O-2-DISTRIBUCIÓ APARCAMENT-Model
   • description
    O-3-ORDENACIÓ COBERTA-Model
   • description
    O-3-4 -SECCIONS-Model
   • description
    O-3-5 -SECCIONS-Model
   • description
    O-3-6 -SECCIONS-Model
   • description
    O-3-7 - SECCIONS-Model
  • description
   Aprovació (AD)
  • description
   Document Unitari
  • description
   Acord CTUCC
  • description
   Document unitari
  • description
   Aprovació
  • description
   Publicació
  • description
   Memòria i documentació complementària
  • description
   Documentació gràfica
  • description
   Aprovació
  • description
   Publicació
  • description
   Estudi d'avaluació de la mobilitat generada
  • description
   Plànols
  • description
   Document AD
  • description
   Memòria
  • description
   Normes urbanístiques
  • description
   Avaluació econòmica
  • description
   Estudi avaluació mobilitat generada
  • description
   Informe ambiental
  • description
   Plànols
  • description
   Document compressiu
  • description
   Anunci AD BOPB
Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat