Logo seu electrònica

Formes de pagament

Els tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva, que són els gestionats mitjançant un padró anual, es poden pagar a elecció del contribuent per alguna de les formes que es detallen a continuació.

Aquests tributs són:

L’impost sobre béns immoble, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa recollida d’escombraries, la taxa de guals, la taxa del cementiri i les taxes industrials.

Períodes aprovats per l’Ajuntament

Els contribuents poden pagar els seus tributs anuals en el períodes que cada any aprovi l’Ajuntament. Per aquest any, els períodes aprovats són els que consten al document “períodes de pagament 2024".

El pagament es pot efectuar:

  • A les entitats bancàries indicades al document que s’enviarà per correu ordinari al vostre domicili fiscal.

  • Als dos caixers automàtics de l’Ajuntament, un situat a la Plaça major 5-6 baixos i l’altre situat al carrer Bruc 33-35, edifici “La Florinda”.

  • Per internet a la web municipal: manresa.cat/pagaments

Per efectuar el pagament, rebreu al vostre domicili fiscal per correu ordinari l’avís de pagament amb codi de barres, que permetrà identificar el vostre rebut. En cas que no el rebeu, podeu obtenir un duplicat:

  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció Tributària (OAT), amb cita prèvia, que podeu demanar trucant al 93 878 24 43 o enviant un correu electrònic a oat@ajmanresa.cat

Horari: Dilluns de 8:30 a 14h i de 16 a 18h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14h.

A l'estiu, del 25 de juny al 15 de setembre: De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

  • A la web municipal accedint a la carpeta ciutadana:

CARPETA CIUTADANA

Domiciliació bancària

Els contribuents poden pagar els seus tributs anuals domiciliant el pagament en un compte corrent de la seva titularitat. Per aquest any, les dates de càrrec al compte corrent dels rebuts domiciliats són les que consten al document annex a aquesta pàgina anomenat “Terminis de pagament de tributs”.

Si voleu comunicar una domiciliació, donar-la de baixa o modificar-la, ho podeu fer clicant l'enllaç següent:

SOL·LICITAR, MODIFICAR O DONAR DE BAIXA UNA DOMICILIACIÓ

Quota fixa mensual

Els contribuents poden pagar els seus tributs anuals mitjançant una quota fixa mensual que, amb caràcter general, serà de gener a novembre, i es calcularà sobre la previsió dels rebuts de venciment periòdic a pagar per cada contribuent. La forma de pagament és la domiciliació bancària i el càrrec en compte es realitzarà entre els dies 1 i 5 de cada mes.

La quota fixa mensual no pot ser inferior a 20 euros, reduint el nombre de mesos de pagament per tal que la quota no sigui inferior a aquesta quantia

Al mes de desembre o al mes següent a la finalització de la quota fixa mensual, l’Ajuntament determinarà la diferència entre l’import previst i l’import real a pagar per cada contribuent. Si la diferència és a favor de l’Ajuntament, es carregarà al compte del contribuent aquesta diferència i, si és a favor del contribuent, l’Ajuntament retornarà d’ofici al compte del contribuent aquesta diferència.

En cas d’impagament de dues quotes, la quota fixa mensual deixarà de tenir efectes i el termini de pagament dels tributs inclosos serà l’establert per a cada un d’ells al calendari del contribuent.

SOL·LICITAR QUOTA FIXA MENSUAL

Pagament avançat

Els contribuents poden realitzar el pagament avançat dels seus tributs anuals i gaudir d’una bonificació d’un 2% de l’import. La forma de pagament és la domiciliació bancària i el càrrec en compte es realitzarà entre els dies 1 i 5 de febrer de cada any.

L’import a avançar serà el que correspongui a la previsió efectuada per aquest Ajuntament, dels tributs que ha de pagar cada contribuent per aquell any i, que consten al “calendari del contribuent”.

Dins del període voluntari de pagament de cada tribut, l’Ajuntament efectuarà la regularització corresponent a la diferència entre l’import real del rebut i l’import previst recollit al calendari del contribuent. Si la diferència és a favor de l’Ajuntament, es carregarà al compte del contribuent aquesta diferència i, si és a favor del contribuent, l’Ajuntament retornarà d’ofici al compte del contribuent aquesta diferència.

SOL·LICITAR PAGAMENT AVANÇAT