Logo seu electrònica

Impost sobre activitats econòmiques

lock
010. Declaració censal de l'impost sobre activitats econòmiques.(alta i variacions)
Declaració tributària de l'impost sobre activitats econòmiques. ( alta,  i variacions) La declaració tributària de baixa de l'impost sobre activitats econòmiques es presenta a: Per baixes per inici d'exempció a :  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1208   Per baixes per fi d'activitat o altres causes a :   https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/743 Per altes per deixar de gaudir  d'exempció:  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1203 Per la declaració de la quota variable : https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/773 IMPORTANT : Abans de presentar la declaració, reviseu el model, i comproveu: -         Que està correctament signat -         Que heu marcat el tipus de declaració que presenteu (apartat I.DECLARACIÓ), i el tipus d’activitat que declareu (casella 25) -         Que consta la data d’alta, baixa o variació (casella 48) -         Que s’han declarat els elements tributaris aplicables (superfície, potència instal·lada, ..., apartat VII. ELEMENTS TRIBUTARIS)  Recordeu que les activitats del grup 5 no s’exerceixen en local determinat. S’ha de presentar una declaració per l’activitat, i una declaració pel local afecte a l’activitat, si n’hi ha (en aquest cas, s’han d’emplenar l’apartat VI. LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT A L’ACTIVITAT i l’apartat VII. ELEMENTS TRIBUTARIS)  
Més informació
lock
0101. Declaració censal d'ALTA en l'impost sobre activitats econòmiques per deixar de gaudir d'exempció.
Declaració censal d'ALTA en  l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)   per deixar de gaudir d'exempció.
Més informació
lock
0102. Declaracions de metres quadrats venuts o espectacles realitzats sobre l'impost d'activitats econòmiques
0102. Les declaracions de metres quadrats de terreny o d'edificació venuts en exercici de l'activitat de promoció immobiliària o del nombre d'espectacles celebrats per les empreses d'espectacles.
Més informació
lock
0104.Declaració censal de BAIXA en l'impost sobre activitats econòmiques per gaudir d'exempció de l'impost
Declaració censal de BAIXA en l'impost sobre activitats econòmiques per gaudir d'exempció de l'impost
Més informació
lock
0105. Declaració censal de BAIXA de l'impost sobre activitats econòmiques
Declaració censal de BAIXA en l'impost sobre activitats econòmiques. Si la baixa és per gaudir d'exempció heu de fer el tràmit 0104.
Més informació
lock
0.112 Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 20% de la quota municipal per l'increment de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit
Sol.licitud de bonificació del 20% de la quota municipal per l'increment de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit
Més informació
lock
0113. Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 25% de la quota municipal per l'inici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal
Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 50% de la quota municipal per l'inici de qualsevol activitat empresarial en territori espanyol i tributin per quota municipal.
Més informació
lock
0114. Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE per pla de transport
Bonificació de fins al 10% de la quota per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el consum d'energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l’ocupació dels mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit. Aquesta bonificació tindrà un import màxim corresponent al 50% del cost del pla de transport anual de l'exercici precedent.
Més informació
vpn_key
0.115 Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE de la quota per resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatiu
Sol.licitud de bonificació IAE del 10 o 25 % de la quota de l'impost per als subjectes passius que tributin per quota municipal que tinguin un resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatiu en l'exercici 2015 i següents
Més informació
lock
0.116 Sol.licitud altres beneficis de l'impost sobre activitats econòmiques IAE
Sol.licitud altres beneficis IAE
Més informació
vpn_key
017. Recurs contra actes de gestió tributària
L'interessat/da interposa un recurs, reclamació  o al.legacions contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació, una ordenança fiscal, el contingut d'una liquidació o d'una autoliquidació.
Més informació
edit
018. Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària (GTR)
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària
Més informació
vpn_key
019. Declaració del canvi de domicili fiscal
Declaració del canvi de domicili fiscal. Els efectes són que les notificacions i altres informacions de caràcter tributari s'enviaran el domicili que es declari.
Més informació
vpn_key
02. Sol·licitud de pagament dels tributs anuals amb QUOTA FIXA MENSUAL
Quan els contribuents hagin rebut el calendari amb la informació fiscal, poden sol·licitar el pagament dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva mitjançant una quota fixa mensual durant els mesos de gener a novembre sense pagar interessos
Més informació
edit
03. Alta/baixa/canvi de la DOMICILIACIÓ BANCÀRIA pel pagament de tributs.Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA.
Aquest tràmit permet domiciliar el pagament de tributs i fer canvis en la domiciliació bancària existent.
Més informació
vpn_key
04. Sol.licitud d'AVANÇAMENT de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, Taxes industrials i IAE per obtenir un descompte
Sol.licitud d'avançament de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, taxes industrials i IAE, de manera que es realitza un càrrec al compte corrent el dia 1 de febrer amb un descompte del 2%. Des de la vostra carpeta ciutadana podeu seleccionar els béns immobles de naturalesa urbana els quals voleu que se us apliqui el descompte.
Més informació
vpn_key
05. Fraccionament/ajornament del pagament
Un cop el ciutadà/ana ha rebut les liquidacions o els rebuts dels tributs a pagar al seu domicili, aquest/a pot sol·licitar el fraccionament o ajornament dels imports dels deutes. Si es tracta de rebuts de padró (IBI, vehicles, escombraries, guals, IAE, cementiri i taxes industrials) es pot fraccionar durant tot l'any en curs sense pagar interessos a través del tràmit QUOTA FIXA MENSUAL. En la resta de casos es meriten interessos de demora. En determinades situacions és necessari dipositar una garantia per sol·licitar el fraccionament o ajornament del pagament.
Més informació
vpn_key
06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament)
Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament). Només es pot demanar d'aquells rebuts que ja estiguin pagats en ferm.
Més informació
vpn_key
07. Informe de deutes tributaris
Informe dels tributs pendents de pagament d'un contribuent en el moment de la sol.licitud. Es tracta d'un informe dels deutes pendents tant en període voluntari com executiu (aquells dels quals ha transcorregut el termini de pagament en període voluntari). Si voleu una carta de pagament de qualsevol tribut o liquidació  per poder ingressar el deute, haureu d'indicar-ho expressament.
Més informació
lock
10. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i dels avisos de pagament dels rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic. NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Més informació
edit
11. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES sense signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES sense signatura electrònica
Més informació
vpn_key
Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció tributària
Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció de tributs.
Més informació
lock
Comunicació de dades per a la recepció de notificacions electròniques
Tràmit per rebre notificacions electròniques dels procediments administratius tramitats per l’Ajuntament de Manresa, en els quals l'interessat sigui el titular i hagi de ser notificat. Més informació a l'enllaç www.manresa.cat/notificacioelectronica
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes d'inspecció tributària
L'interessat/da interposa un recurs contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació o el contingut d'una liquidació/sanció.
Més informació