Logo seu electrònica

Catàleg de dades i documents interoperables

La Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en el seu poder.

Més concretament, l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Manresa disposa que no caldrà aportar documents que estiguin en poder de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, de conformitat a la normativa aplicable, o amb les quals l’Administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració.

Per altra banda, l’article 10.1.b) de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a la difusió per mitjans electrònics del “Catàleg de Dades i Documents interoperables que són en poder de les Administracions Públiques”, que haurà d’estar disponible a la Seu electrònica municipal.

Què és el Catàleg de dades i documents interoperables?

El Catàleg de dades i documents interoperables identifica aquelles dades i documents en poder de l’Ajuntament de Manresa i/o d’altres administracions públiques, les quals l’Ajuntament podrà consultar electrònicament en altres organismes i administracions, i en conseqüència no caldrà que la ciutadania els aporti en les tramitacions amb l’Ajuntament. Perquè l’Ajuntament pugui consultar aquestes dades, la ciutadania haurà d’autoritzar la seva consulta en la sol·licitud d’inici o durant la tramitació electrònics del procediment concret. El catàleg de dades i documents interoperables de Manresa s’anirà ampliant de forma progressiva, tant pel que fa a la incorporació de noves consultes de dades, com en la seva concreta aplicació en la totalitat de les tramitacions administratives.

Organismes i dades i documents interoperables

Agència Estatal de l’AEAT

  • Certificat de l’IRPF a efectes tributaris
  • Certificat de pensions públiques exemples a efectes tributaris
  • Certificat de renda per a presentacions socials

Dades de la tresoreria de la Seguretat Social (TGSS)

  • Certificat d’estar al corrent de pagament (deutes)

Direcció General de Trànsit (DGT)

  • Titularitat d’un vehicle

Direcció General de cadastre

  • Certificat de titularitat de bens immobles

Ministeri de Justícia

  • Consulta d’inexistència d’antecedents penals per delictes sexuals

Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement

  • Registre electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) a efectes de contractació

Ajuntaments i IDESCAT

  • Consultes d’empadronament. Finalitat serveis socials