Logo seu electrònica

Certificats sense identificació digital

edit
J- Sol·licitud de certificat de residència sense identificació digital
És el document que acredita fefaentment l’empadronament d’una persona en un domicili, amb les dades que consten al  Padró Municipal d’Habitants, en el moment de la seva expedició. AQUEST TIPUS DE SOL·LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT PER MITJANS TELEMÀTICS IMPORTANT: Cal indicar si la recollida serà presencial a l'Oficina Atenció Ciutadana (Plaça Major, 1) o si es sol·licita l'enviament al domicili d'empadronament. Per poder obtenir per internet els certificats d’empadronament és necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT Mòbil, o amb sistemes basats en certificats electrònics reconeguts.
Més informació
edit
K_ Sol·licitud de certificat històric de residència sense identificació digital
És el document que acredita fefaentment els moviments: altes, canvis de domicili i baixes, d’una persona, que consten al Padró Municipal d’Habitants, des de l’01/05/1996, o des de la data d’alta. AQUEST TIPUS DE SOL·LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT PER MITJANS TELEMÀTICS IMPORTANT: Cal indicar si la recollida serà presencial a l'Oficina Atenció Ciutadana (Plaça Major, 1) o si es sol·licita l'enviament al domicili d'empadronament. Per poder obtenir per internet els certificats d’empadronament és necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT Mòbil, o amb sistemes basats en certificats electrònics reconeguts.
Més informació
edit
L_ Sol·licitud de certificat de convivència sense identificació digital
És el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol·licitant juntament amb les persones que conviuen en el mateix domicili, amb les dades que consten al Padró Municipal d’Habitants en el moment de la seva expedició. IMPORTANT: Cal indicar si la recollida serà presencial a l'Oficina Atenció Ciutadana (Plaça Major, 1) o si es sol·licita enviament al domicili d'empadronament. AQUEST TIPUS DE SOL·LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT PER MITJANS TELEMÀTICS Per poder obtenir per internet els certificats d’empadronament és necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT Mòbil, o amb sistemes basats en certificats electrònics reconeguts.
Més informació
edit
M_ Sol·licitud de certificat històric de convivència sense identificació digital
És el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol·licitant en tots els domicilis del municipi on ha viscut i les persones amb qui ha conviscut en cada domicili des de l’01/05/1996, o des de la data d’alta. AQUEST TIPUS DE SOL·LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT PER MITJANS TELEMÀTICS IMPORTANT: Cal indicar si la recollida serà presencial a l'Oficina Atenció Ciutadana (Plaça Major, 1) o si es sol·licita l'enviament al domicili d'empadronament.
Més informació
edit
N_ Sol·licitud de certificat de residència, d'una persona difunta, sense identificació digital
É s el document per sol·licitar el certificat expedit per l’Ajuntament que especifica les dades personals i el domicili en el que ha figurat inscrita la persona difunta, en el Padró Municipal d’Habitants, fins a la data de la seva defunció. AQUEST TIPUS DE SOL·LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT  PER MITJANS TELEMÀTICS IMPORTANT: Cal indicar si la recollida serà presencial a l'Oficina Atenció Ciutadana (Plaça Major, 1) o si es sol·licita enviament al domicili d'empadronament. Per poder obtenir per internet els certificats d’empadronament és necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT Mòbil, o amb sistemes basats en certificats electrònics reconeguts. En el camp  Observacions  cal indicar el nom  del difunt i la data de la defunció (Certificat de defunció) L'interessat haurà d'adjuntar documentació acreditativa de l'interès legítim: Si la persona que ho sol·licita és el cònjuge: llibre de família o certificat de matrimoni Si la persona que ho sol·licita és fill/a o pare/mare: Llibre de família o certificat literal de naixement Si la persona que ho sol·licita és hereva testamentària: testament i certificat últimes voluntats o acceptació d'herència Si la persona que ho sol·licita no està empadronat al mateix domicili de la persona finada, ni apareix com hereva, ha d’aportar document que n’acrediti la condició d’interessada o de representant de la interessada. Si la persona que ho sol·licita es una persona jurídica (per exemple una gestoria) o altres professionals (per exemple un advocat) s’ha d’aportar còpia de documents que acrediten que actuen en representació dels interessos legítims.
Més informació