Logo seu electrònica

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

lock
0111.Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica -IVTM- pels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones discapacitades.
Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i els vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu poden gaudir d'una exempció en la quota de l'Impost. Art. 5.e de l'ordenança fiscal reguladora de l'IVTM
Més informació
lock
0112. Sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica- IVTM- Vehicles elèctrics
Els vehicles elèctrics poden gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l'Impost. Art. 6.2 de l'ordenança fiscal reguladora de l'IVTM
Més informació
lock
0113. Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- vehicles híbrids, propulsalts per gas i amb etiqueta ECO
Els vehicles híbrids endollables (PHEV), els vehicles híbrids no endollables (HEV), els vehicles propulsats per gas natural, els vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP), i la resta de vehicles que disposin d'etiqueta ambiental ECO, poden gaudir d'una bonificació del 50% de la quota de l'Impost. Art. 6.3 de l'ordenança fiscal reguladora de l'IVTM
Més informació
lock
0114. Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles històrics.
Els vehicles històrics poden gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l'Impost. Art. 6.1 de l'ordenança fiscal reguladora de l'IVTM
Més informació
lock
0115.Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’inspecció Agrícola o document equivalent
Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’inspecció Agrícola o document equivalent emès per la corresponent Comunitat Autònoma, poden gaudir d'una exempció en la quota de l'Impost.
Més informació
lock
0116. Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà
Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor, poden gaudir d'una exempció en el pagament de la quota de l'Impost.
Més informació
lock
0116. Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles de caràcter sanitari
Els vehicles de caràcter sanitari poden gaudir d’una exempció de la quota de l'Impost.
Més informació