Logo seu electrònica

Espai públic

Tràmits
vpn_key
Llicència d'obres i instal·lacions a la via pública.
Llicència per a la realització d'obres en el domini públic, amb motiu del desplegament, millora, ampliació, substitució, supressió, manteniment i conservació de les xarxes de subministrament de serveis públics (aigua, gas, electricitat,  telecomunicacions i clavegueram)Estan subjectes a llicència els actes següents:_cales superiors a 3 m._rases superiors a 3 m de longitud_col·locació o retirada d'elements de l'espai públic (suports, armaris, cabines i similars)_treballs de subconductat que inclouen obra civil_desplegament, millores i reparacions de xarxes aèries o per façana que inclouen trasllats, modificacions o retirada de suports a la via pública_obres urbanitzadores, o de caràcter complementari o puntual, quan no estiguin incloses en projectes d'urbanitzacióNo estan subjectes a llicència les obres d'urbanització o d'instal·lació de xarxes de serveis públics, quan figuren en plans o projectes d'urbanització degudament aprovats per l'Ajuntament.
Més informació
lock
Comunicació previa d'obres i instal.lacions a la via pública
És la comunicació prèvia que s'ha de fer a l'Ajuntament per realitzar obres o instal·lacions al domini públic que, per la seva escassa entitat , no requereixen de llicència urbanística prèvia (LLI.URB). Estan subjectes al règim de comunicació prèvia qualsevol obra de cales, rases o instal·lacions situades en el domini públic, de fins a 3 m2 de superfície i fins a 3 ml de longitud (veure article 12 de l'ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres, instal·lacions i serveis en el domini públic (OOIS).
Més informació
lock
Construcció de gual i/o placa senyalitzadora
Llicència de gual amb o sense obres i placa de gual per a l'aprofitament comú especial del domini públic mitjançant l'entrada i sortida de vehicles des de finques privades a través de la via pública.
Més informació
edit
Comunicació d'avaries a la via pública
Comunicació prèvia que han de realitzar les companyies de serveis a l'Ajuntament, quan hagin de realitzar obres al domini públic amb caràcter urgent, amb motiu de la reparació d'una avaria o un tall en el subministrament, o un altre similar, i que no disposin de la preceptiva llicència municipal ni de la legitimació en règim de comunicació prèvia (VIA.COM). És un procediment exclusiu per a obres de companyies de servei urgents i d'execució inajornable, i s'hauran d'executar i finalitzar dins dels tres dies hàbils següents al de la seva comunicació. Si en aquest termini no s'ha pogut resoldre la incidència, l'empresa titular haurà de comunicar-ho i s'entendrà ampliat en un altre termini de tres dies.
Més informació
edit
Llicència per a la instal·lació de cables i conductes a la via pública
LLicències per a l'estesa de cable per galeries o conductes existents,o instal·lació aèria i per façana dels immobles, sempre que comportin un ús privatiu i l'ocupació del domini públic municipal. Estan subjectes a aquesta llicència les actuacions següents : a) treballs de subconductat que no inclouen obra civil. b) despleglaments i millores de xarxes aèries o per façana que no inclouen trasllats. c) modificacions o retirada de suports a la vía pública. d) instal·lació o pas de cables de tot tipus per conduccions ja existents. e) instal·lació de línies elèctriques,telefòniques o altres similars, i col·locació d'antenes o dispositius de comunicacions electròniques de qualsevol tipus, sempre que comportin un ús privatiu i ocupació del domini públic municipal. No estan subjedtes a llicència : a) la instal·lació de xarxes de comunicacions electròniques o d'estacions radioelèctriques, amb els desplegaments per façana de cables i equips, quan estiguin incloses en un PLA DE DESPLEGAMENT O D'INSTAL·LACIÓ aprovat per l'Ajuntament. b) les actuacions d'innovació tecnològica sobre infraestructures de telecomunicacions electròniques preexistents,quan no comporti cap variació en els elements d'obra civil i màstil.
Més informació
vpn_key
Supressió de gual
Sol·licitud de baixa d'una llicència de gual per a l'aprofitament comú especial del domini públic mitjançant entrada i sortida de vehicles des de finques privades a través de la via pública. La baixa comporta l'obligació de realitzar les obres de restauració de la vorera i calçada a la situació preexistent on es troba el rebaix de gual, eliminar la senyalització viària horitzontal i retornar la placa senyalitzadora del gual a l'ajuntament. Si es tracta d'un gual sense llicència ni placa senyalitzadora oficial, i no es necessari fer obres a la vorera o calçada per anul·lar el gual, no cal demanar llicència de baixa del gual o aprofitament. En aquest cas, si el gual venia tributant per la taxa anual, haurà de presentar una declaració de baixa per dita taxa a l'Oficina d'Atenció Tributària (OAT), a Pl. Major, 5 baixos.
Més informació
vpn_key
Modificació de llicències d'obres a la via pública
Modificació de llicències d'obres a la via pública, normalment rases de serveis.
Més informació
vpn_key
Modificació de gual
Llicència per a la modificació de qualsevol dels elements d'una llicència de gual atorgada per a l'aprofitament comú especial del domini públic mitjançant l'entrada i sortida de vehicles des de finques privades a través de la via pública. S'ha de demanar en els casos següents :- Per l'ampliació o reducció de la longitud del gual.- Per la modificació de qualsevol dels elements físics de la vorera o calçada d'accés al local. - Per la modificació de l'activitat desenvolupada en el local respecte de la llicència inicial. La variació de qualsevol dels aspectes indicats, sense sol·licitar-se prèviament la llicència de modificació, és causa d'anul·lació de la llicència del gual .
Més informació
vpn_key
Pròrrogues de llicències d'obres a la via pública.
Pròrrogues de llicències d'obres i instal·lacions a la via pública (LLI.URB, VIA.COM, LLI.CAB, VIA.GUA ). És pot concedir una pròrroga per la meitat dels terminis de començament i acabament concedits en la llicència inicial, sempre que es juistifiqui el motiu i necessitat de la pròrroga.
Més informació