Logo seu electrònica

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalessa urbana

lock
0110. Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). És l'impost que es paga cada vegada que es transmet la propietat d'una finca a causa de compra-vendes, herències, donacions, permutes, aportacions a societats, cessions, adjudicacions,... En el cas de transmissió onerosa (compra-vendes, permutes) el transmetent (qui ven la finca o propietat) és qui paga l'impost. - En el cas de transmissió lucrativa (donacions i herències), qui paga l'impost és l'adquirent (qui rep la finca o propietat). En el cas de compravendes  heu de presentar l’autoliquidació en aquesta mateixa pàgina (una declaració per cada subjecte passiu) En el cas de successions (herències), cancel·lació d’usdefruit i donacions, heu de sol·licitar l’assistència en la realització de l’autoliquidació a l’adreça: https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1004 Si voleu sol·licitar la bonificació per habitatge habitual del subjecte passiu en cas de successions (herències) , ho podeu fer a l’adreça: https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/922 Si la transmissió és anterior al 10/11/2021 , heu de presentar declaració tributària a l’adreça:  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/326
Més informació
vpn_key
0140. Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatiu del domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau. Podeu consultar l'article 8 de l'ordenança fiscal 4 reguladora de l'IIVTNU: https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8377-ordenances-i-reglaments
Més informació
vpn_key
0141. Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals ( dació en pagament de l'habitatge habitual)
Més informació
vpn_key
0145. Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Sol.licitud d'altres benefis fiscals IIVTNU
Més informació