Logo seu electrònica

Certificats amb identificació digital

lock
D_ Sol·licitud de certificat de residència amb identificació digital
És el document que acredita fefaentment l’empadronament d’una persona en un domicili, amb les dades que consten al   Padró Municipal d’Habitants, en el moment de la seva expedició Els certificats que és sol·liciten amb identificació digital, permeten que un cop expedits se us envií una notificació a l’adreça de correu electrònic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i  el pugueu descarregar en format PDF.
Més informació
lock
E_ Sol·licitud de certificat històric de residència amb identificació digital
És el document que acredita fefaentment els moviments: altes, canvis de domicili i baixes d’una persona,  que consten al  Padró Municipal d’Habitants, des de l’01/05/1996, o des de la data d’alta. Els certificats que és sol·liciten amb identificació digital, permeten que un cop expedits se us envií una notificació a l’adreça de correu electrònic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i  el pugueu descarregar en format PDF.
Més informació
lock
F_ Sol·licitud de certificat de convivència amb identificació digital
És el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol·licitant juntament amb les persones que conviuen en el mateix domicili, amb les dades que consten  al  Padró Municipal d’Habitants en el moment de la seva expedició. Els certificats que és sol·liciten amb identificació digital, permeten que un cop expedits se us envií una notificació a l’adreça de correu electrònic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i  el pugueu descarregar en format PDF.    
Més informació
lock
G_ Sol·licitud de certificat històric de convivència amb identificació digital
És el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol·licitant en tots els domicilis del municipi on  ha viscut i les persones amb qui ha conviscut en cada domicili des de l’01/05/1996, o des de la data d’alta. Els certificats que és sol·liciten amb identificació digital, permeten que un cop expedits se us envií una notificació a l’adreça de correu electrònic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i  el pugueu descarregar en format PDF.
Més informació
lock
H_ Sol·licitud de certificat de residència, d'una persona difunta, amb identificació digital
É s el document  per sol·licitar el certificat expedit per l’Ajuntament que especifica les dades personals i  el domicili en el que ha figurat inscrita la persona difunta, en el Padró Municipal d’Habitants,  fins a la data de la seva defunció. Els certificats que és sol·liciten amb identificació digital, permeten que un cop expedits se us envií una notificació a l’adreça de correu electrònic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i  el pugueu descarregar en format PDF. En el camp Observacions cal indicar el nom  del difunt i la data de la defunció (Certificat de defunció) L'interessat haurà d'adjuntar documentació acreditativa de l'interès legítim: Si la persona que ho sol·licita és el cònjuge: llibre de família o certificat de matrimoni Si la persona que ho sol·licita és fill/a o pare/mare: Llibre de família o certificat literal de naixement Si la persona que ho sol·licita és hereva testamentària: testament i certificat últimes voluntats o acceptació d'herència Si la persona que ho sol·licita no està empadronat al mateix domicili de la persona finada, ni apareix com hereva, ha d’aportar document que n’acrediti la condició d’interessada o de representant de la interessada. Si la persona que ho sol·licita es una persona jurídica (per exemple una gestoria) o altres professionals (per exemple un advocat) s’ha d’aportar còpia de documents que acrediten que actuen en representació dels interessos legítims.
Més informació