Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Gestió tributària i recaptació

 • Alta de Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles de nova matriculació Informació Tramitar
 • Aportar documentació relacionada amb un procediment d'inspecció tributària Informació Tramitar
 • Autoliquidació de l'impost sobre construccións instal.lacions i obres Informació Tramitar
 • Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) Informació Tramitar
 • Autoliquidacions a realitzar per les empreses de comunicacions i subministradores Informació Tramitar
 • Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció Informació Tramitar
 • Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària Informació Tramitar
 • Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per als habitatges de protecció oficial. Informació Tramitar
 • Bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) per instal.lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Informació Tramitar
 • Declaració del canvi de domicili fiscal Informació Tramitar
 • Declaracions tributàries en matèria cadastral Informació Tramitar
 • Exempció de l'impost sobre béns immobles (IBI) pels immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002 Informació Tramitar
 • Informe sobre titularitat de béns (tramitació immediata amb PIN o certificat digital) Informació Tramitar
 • Presentació recurs contra actes del procediment de recaptació i/o contra notificacions de provisions de constrenyiment Informació Tramitar
 • Recurs contra actes de gestió tributària Informació Tramitar
 • Recurs contra actes d'inspecció tributària Informació Tramitar
 • Recurs contra dades cadastrals. Informació Tramitar
 • Renovació de l'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica -IVTM- pels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones discapacitades. Informació Tramitar
 • Sol.licitud altres beneficis de l'impost sobre activitats econòmiques IAE Informació Tramitar
 • Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) Informació Tramitar
 • Sol.licitud d'altres beneficis fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI) Informació Tramitar
 • Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 20% de la quota municipal per l'increment de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit Informació Tramitar
 • Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE de la quota per resultat d'explotació de l'activitat econòmica negatiu Informació Tramitar
 • Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE del 25% de la quota municipal per l'inici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal Informació Tramitar
 • Sol.licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques IAE per pla de transport Informació Tramitar
 • Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles històrics. Informació Tramitar
 • Sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica- IVTM- Vehicles elèctrics Informació Tramitar
 • Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà Informació Tramitar
 • Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’inspecció Agrícola o document equivalent Informació Tramitar
 • Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - IVTM- pels vehicles de caràcter sanitari Informació Tramitar
 • Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica -IVTM- pels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones discapacitades. Informació Tramitar
 • Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals Informació Tramitar
 • 00. Document d'ingrés per al pagament de tributs municipals Informació Tramitar
 • 02. Sol·licitud de pagament dels tributs anuals amb QUOTA FIXA MENSUAL Informació Tramitar
 • 03. Alta/baixa/canvi de la DOMICILIACIÓ BANCÀRIA pel pagament de tributs.Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA. Informació Tramitar
 • 04. Sol.licitud d'AVANÇAMENT de pagament de l'IBI urbana, Taxa escombraries, Taxa guals, Taxes industrials i IAE per obtenir un descompte Informació Tramitar
 • 05. Fraccionament/ajornament del pagament Informació Tramitar
 • 06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament) Informació Tramitar
 • 07. Resum dels deutes tributaris Informació Tramitar
 • 09. Sol.licitud de compensació de deutes. Cal tenir aprovat un crèdit o devolució a favor de l'interessat. Es pot sol.licitar la compensació d'imports a ingressar i imports a retornar Informació Tramitar
 • 10. Consentiment per a l'enviament del calendari del contribuent a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica Informació Tramitar

Destaquem

Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat