Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament del dia 19 d'abril de 2018

17/04/2018

 

Resolució

Valentí JunyentTorras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  1. Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Acord del ple de 30 de juny de 2015, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 4, amb caràcter ordinari, per al dia 19 d’abril de 2018, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número 3/2018, del dia 15 de març de 2018.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1954, de 28 de febrer de 2018, sobre aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017.-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3707, de 13 d’abril de 2018, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini referent al període 2019-2020-2021.-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2554, de 14 de març de 2018, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018, dins el Pressupost municipal vigent.-

 

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3836, de 16 d’abril de 2018, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018, dins el Pressupost municipal vigent.-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3242, de 28 de març de 2018, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, durant els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril de 2018.-

 

  

3.         ÀREA DE TERRITORI

 

3.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

 

3.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la proposta d’alteració dels límits entre els municipis de Manresa i Sant Fruitós de Bages, consistent en modificar la línia dels termes entre les fites F9 i F15.-

 

 

4.         ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

 

4.1       Regidoria delegada de Turisme

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2018.-

 

4.2       Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases i convocatòria del XIV Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”.-

 

 

5.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

5.1       Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’impuls i dinamització de la Taula de Salut Mental de Manresa.-

 

      

6.         ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

 

6.1       Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la representació municipal a determinats Consells Escolars de centres de titularitat municipal i Consells de Participació de Llars d’infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya.-

 

6.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la substitució de la representant municipal a la Comissió Tècnica Assessora de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.-

 

6.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018, dins el pressupost municipal vigent.-

 

6.1.4.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desestimació del recurs de reposició presentat contra la notificació d’acord d’ordenació i imposició de contribucions especials per a la urbanització del Passatge Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallès), per una finca situada al carrer Flor de Lis.-

 

6.1.5.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter temporal, una persona per realitzar les funcions de peó-recepcionista durant el període vacacional.-

 

6.1.6.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter interí, dues places vacants del lloc de treball de Tècnic/a de Grau Mitjà.-

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l’estudi de la municipalització dels serveis públics externalitzats de l’Ajuntament de Manresa.-

 

7.2.-     Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport als Comitès de Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta.-

 

7.3.-     Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la instal·lació de comptadors telegestionables a la nostra ciutat.-

 

7.4.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CDC, de denúncia a la criminalització dels Comitès de Defensa de la República per part de l’aparell de l’Estat espanyol.-

 

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 12, 13, 15, 16 i 17, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20 i 27 de març i 3 d’abril de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 9, del dia 13 de febrer de 2018.-

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat