Logo seu electrònica

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

lock
Bonificacions de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO)
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. A. Bonificació del 95% per obres de: 1. La construcció d’habitatges de protecció oficial 2. Les d’intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres) situats al Centre Històric, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança fiscal. 3. Les de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes realitzades per les administracions públiques o per organismes o empreses dependents de les mateixes en els polígons o edificis de promoció i gestió públiques. 4. Les realitzades per les administracions públiques, ja sigui de forma directe o per encàrrec a tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús públic o social. 5. Les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’elements catalogats d’edificis inclosos en el Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa. 6. Les obres efectuades en edificis que han passat una revisió tècnica municipal, quan les obres es facin seguint la recomanació dels informes tècnics municipals emesos en relació a aquesta revisió. 7. Les construccions, instal·lacions i obres que s’executin en l’àmbit del parc Tecnològic del Bages mentre duri l’execució del Parc Tecnològic. 8. Les obres d’adaptació de millora del domicili de persones grans de la Ciutat de Manresa que formen part del “programa d’Arranjament d’habitatges“ de la diputació de Barcelona. B. Bonificació del 50% per obres d’intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres...) en qualsevol altre indret del terme municipal, no compres en la lletra b) de l’apartat anterior. C. Bonificació del 40% per obres realitzades com a conseqüència de les noves edificacions en el sector del Centre Històric segons el plànol de l’annex núm.1 de l’ordenança. D. Bonificació fins al 95% per obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació (a justificar). E. Bonificació del 95% per les construccions, instal·lacions o obres amb sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum, en els edificis on no sigui de compliment obligat implantar-ne segons la normativa vigent. F. Bonificació del 90% per construccions, instal·lacions o obres que afavoreixen les condicions d’accés i d’habitabilitat dels discapacitats. G. Bonificació del 60% per obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en el sector del centre històric segons el plànol de l’annex núm.1 de l’ordenança.
Més informació