Logo seu electrònica

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalessa urbana

edit
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària (GTR)
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària
Més informació
edit
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). És l'impost que es paga cada vegada que es transmet la propietat d'una finca a causa de compra-vendes, herències, donacions, permutes, aportacions a societats, cessions, adjudicacions,... La base de l'impost es calcula segons el valor cadastral del sòl. - En el cas de transmissió onerosa (compra-vendes, permutes) el transmetent (qui ven la finca o propietat) és qui paga l'impost. - En el cas de transmissió lucrativa (donacions i herències), qui paga l'impost és l'adquirent (qui rep la finca o propietat). Si voleu sol.licitar la bonificació per habitatge habitual (ord. fiscal 4, art. 8) NO s'ha d'autoliquidar, heu de presentar la bonificació a través de l'enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/922 i presentar l’escriptura d’acceptació d’herència fent constar el número de protocol a través de l’enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/GTR.DEC - Les dissolucions de condomini NO s'han d'autoliquidar, s'ha presentar la declaració a través de l’enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/GTR.DEC - En cas que considereu que no hi ha hagut increment de valor del terreny entre l'adquisició i la transmissió de la finca, podeu presentar la declaració de la transmissió a través de l’enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/tramitar/GTR.DEC, indicant que no hi ha hagut increment de valor del terreny i acompanyant també l'escriptura d'adquisició de la finca.
Més informació
vpn_key
Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatiu del domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau.
Més informació
lock
Comunicació de no subjecció a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (AUTOLIQUIDACIÓ SENSE INGRÉS)
Aquest tràmit permet presentar l’autoliquidació sense ingrés en els casos en què l’obligat tributari considera que la transmissió no està subjecta a l’Impost.
Més informació
lock
Comunicació de dades per a la recepció de notificacions electròniques
Tràmit per rebre notificacions electròniques dels procediments administratius tramitats per l’Ajuntament de Manresa, en els quals l'interessat sigui el titular i hagi de ser notificat. Més informació a l'enllaç www.manresa.cat/notificacioelectronica
Més informació
vpn_key
Declaració del canvi de domicili fiscal
Declaració del canvi de domicili fiscal. Els efectes són que les notificacions i altres informacions de caràcter tributari s'enviaran el domicili que es declari.
Més informació
lock
Declaracions tributàries
Es presenten declaracions tributàries relatives a qualsevol tribut, llevat de la taxa per ocupació del domini públic per empreses de serveis i l'impost sobre activitats econòmiques, els quals tenen el seu propi apartat a Tràmits de l'ajuntament (www.manresa.cat)
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes de gestió tributària
L'interessat/da interposa un recurs  o al.legacions contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació, una ordenança fiscal, el contingut d'una liquidació.
Més informació
edit
Simulador de plusvàlua (impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)
Es tracta de que l'interessat/da pugui realitzar una simulació de l'import a pagar de la plusvàlua a partir de l'entrada de les dades bàsiques al formulari.
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Sol.licitud d'altres benefis fiscals IIVTNU
Més informació
lock
Sol.licitud d'assistència d'autoliquidació en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Sol.licitud d'assistència d'autoliquidació en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Més informació
lock
Sol.licitud de pròrroga per l’ingrés de la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
sol·licitud de pròrroga per l’ingrés de la quota de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana dins del termini dels sis mesos des de la data de transmissió, data de defunció del causant, fins a un any.
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals ( dació en pagament de l'habitatge habitual)
Més informació
vpn_key
05. Fraccionament/ajornament del pagament
Un cop el ciutadà/ana ha rebut les liquidacions o els rebuts dels tributs a pagar al seu domicili, aquest/a pot sol·licitar el fraccionament o ajornament dels imports dels deutes. Si es tracta de rebuts de padró (IBI, vehicles, escombraries, guals, IAE, cementiri i taxes industrials) es pot fraccionar durant tot l'any en curs sense pagar interessos a través del tràmit QUOTA FIXA MENSUAL. En la resta de casos es meriten interessos de demora. En determinades situacions és necessari dipositar una garantia per sol·licitar el fraccionament o ajornament del pagament.
Més informació
vpn_key
06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament)
Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament). Només es pot demanar d'aquells rebuts que ja estiguin pagats en ferm.
Més informació
lock
10. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i dels avisos de pagament dels rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic. NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES i amb signatura electrònica
Més informació
edit
11. Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES sense signatura electrònica
Consentiment per a l'enviament del Calendari del contribuent anual i avisos de pagament de rebuts de padró (només d'aquells que no es paguin per domiciliació bancària) a través de correu electrònic NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES sense signatura electrònica
Més informació