Logo seu electrònica

Assistent de tràmits

Gestions a la via pública i mobilitat?

info
Autorització d'estacionament en zones verdes
Autorització d'aparcament en zones verdes d'estacionament regulat, a favor dels residents del sector.
L'autorització s'acredita mitjançant ua targeta-distintiu, que haurà d'estar col·locada en lloc visible, a la part davantera inferior dreta del vehicle.
Més informació
edit
Autorització i suport a festes, actes, esdeveniments, circs
<p>&Eacute;s l'autoritzaci&oacute; administrativa per la celebraci&oacute; d'espectacles, actes i activitats recreatives a la via p&uacute;blica i la sol.licitud d'entarimats, tanques, barbacoes, il.luminaci&oacute;, muntatge de circs, etc... Es d&oacute;na prioritat a entitats no lucratives com s&oacute;n ara entitats culturals , esportives , juvenils, associacions de ve&iuml;ns...</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
Més informació
edit
Comunicació d'avaries a la via pública
Comunicaci&oacute; pr&egrave;via que han de realitzar les companyies de serveis a l'Ajuntament, quan hagin de realitzar obres al domini p&uacute;blic amb <strong>car&agrave;cter urgent</strong>, amb motiu de la reparaci&oacute; d'una avaria o un tall en el subministrament, o un altre similar, i que no disposin de la preceptiva llic&egrave;ncia municipal ni de la legitimaci&oacute; en r&egrave;gim de comunicaci&oacute; pr&egrave;via (VIA.COM).
&Eacute;s un procediment exclusiu per a obres de companyies de servei urgents i d'execuci&oacute; inajornable, i s'hauran d'executar i finalitzar dins dels<strong> tres dies h&agrave;bils seg&uuml;ents al de la seva comunicaci&oacute;</strong>. Si en aquest termini no s'ha pogut resoldre la incid&egrave;ncia, l'empresa titular haur&agrave; de comunicar-ho i s'entendr&agrave; ampliat en un altre termini de tres dies.
Més informació
lock
Comunicació previa d'obres i instal.lacions a la via pública
&Eacute;s la comunicaci&oacute; pr&egrave;via que s'ha de fer a l'Ajuntament per realitzar obres o instal&middot;lacions al domini p&uacute;blic que, per la seva escassa entitat , no requereixen de llic&egrave;ncia urban&iacute;stica pr&egrave;via (LLI.URB).
Estan subjectes al r&egrave;gim de comunicaci&oacute; pr&egrave;via qualsevol obra de cales, rases o instal&middot;lacions situades en el domini p&uacute;blic, de fins a 3 m2 de superf&iacute;cie i fins a 3 ml de longitud (veure article 12 de l'ordenan&ccedil;a municipal reguladora de la intervenci&oacute; administrativa sobre les obres, instal&middot;lacions i serveis en el domini p&uacute;blic (OOIS).
Més informació
lock
Construcció de gual i/o placa senyalitzadora
Llic&egrave;ncia de gual amb o sense obres i placa de gual per a l'aprofitament com&uacute; especial del domini p&uacute;blic mitjan&ccedil;ant l'entrada i sortida de vehicles des de finques privades a trav&eacute;s de la via p&uacute;blica.
Més informació
vpn_key
LLicència per a la utilització del subsòl del domini públic
Autorització demanial per a l'utilització privativa del subsòl del domini públic municipal, quan no comporti la realització d'obra civil ni es requereixi de llicència urbanística.

Estan subjectes a llicència o autorització demanial les actuacions següents :
a) cessions de xarxes de serveis realitzades pels propietaris i promotors d'edificacions, a favor de les empreses subministradores dels serveis.
b) cessió de l'ús d'infraestructures i conductes preexistents, a favor d'empreses operadores de telecomunicacions ,diferents del titular de la infraestructura.
c) qualsevol altre utilització privativa del subsòl domini públic, que no comporti realització d'obra civil ni requereixi de llicència urbanística.

No estaran subjectes a autorització demanial les actuacions següents :
a) l'estesa de cable per conductes o galeries soterrànies preexistents ( aquestes actuacions es tramitaràn per la modalitat LLI.CAB).
b) quan l'utilització del subsòl del domini públic comporti la prèvia realització d'obra civil, subjecta a llicència urbanística ( en aquests casos la concessió de la llicència urbanística portarà implícita l'autorització demanial).
Més informació
vpn_key
Modificació de gual
<p>Llic&egrave;ncia per a la modificaci&oacute; de qualsevol dels elements d'una llic&egrave;ncia de gual atorgada per a l'aprofitament com&uacute; especial del domini p&uacute;blic mitjan&ccedil;ant l'entrada i sortida de vehicles des de finques privades a trav&eacute;s de la via p&uacute;blica. S'ha de demanar en els casos seg&uuml;ents :</p><p>- Per l'ampliaci&oacute; o reducci&oacute; de la longitud del gual.</p><p>- Per la modificaci&oacute; de qualsevol dels elements f&iacute;sics de la vorera o cal&ccedil;ada d'acc&eacute;s al local.
</p><p>- Per la modificaci&oacute; de l'activitat desenvolupada en el local respecte de la llic&egrave;ncia inicial.
</p><p>La variaci&oacute; de qualsevol dels aspectes indicats, sense sol&middot;licitar-se pr&egrave;viament la llic&egrave;ncia de modificaci&oacute;, &eacute;s causa d'anul&middot;laci&oacute; de la llic&egrave;ncia del gual .</p>
Més informació
vpn_key
Modificació de llicències d'obres a la via pública
Modificació de llicències d'obres a la via pública, normalment rases de serveis.
Més informació
vpn_key
Pròrrogues de llicències d'obres a la via pública.
Pr&ograve;rrogues de llic&egrave;ncies d'obres i instal&middot;lacions a la via p&uacute;blica (LLI.URB, VIA.COM, LLI.CAB, VIA.GUA ).
&Eacute;s pot concedir una pr&ograve;rroga per la meitat dels terminis de comen&ccedil;ament i acabament concedits en la llic&egrave;ncia inicial, sempre que es juistifiqui el motiu i necessitat de la pr&ograve;rroga.
Més informació
edit
Recollida de mobles i estris domèstics al carrer
&Eacute;s la sol.licitud que fan els ciutadans particulars - no activitats comercials o industrials - per tal que el servei de neteja de la ciutat passi a recollir els mobles i estris vells dels quals se n'hagi de desfer, sense que existeixi una altra possibilitat. No es poden fer buidatges de pisos sencers, ni de volums importants com ara habitacions o cuines.
Un cop realitzada i confirmada la sol.licitud, s'hauran de dipositar al carrer, concretament a la fa&ccedil;ana, al costat de l'entrada del seu domicili abans de les 8:00 hores del dia assignat.
Més informació
lock
Reserva d'estacionament a la vía pública de caràcter permanent
Autorització de reserves d'estacionament de caràcter permanent a la vía pública, per a ús exclusiu de particulars i establiments.
Es poden autoritzar reserves d'estacionament per a les finalitats següents (article 22 de l'ordenança reguladora dels guals i les reserves d'estacionament ) :
a) per a parades de vehicles de serveis de titularitat pública.
b) per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
c) espais al servei d'una activitat d'interès general destinats a l'aturada de vehicles.
d) per a la protecció de sortides d'emergència, en locals que així ho requereixin.
e) estacionament per a persones discapacitades ( es tramitarà pel procediment MOB.RMR)
Més informació
lock
Reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduida
Concessió d'autoritzacions de reserves especials d'estacionament a la via pública per a persones amb mobilitat reduida, que estiguin en possessió de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduida. La reserva la poden sol·licitar les persones amb mobilitat reduida, i els titulars d'establiments i activitats particulars que, per les seves característiques, tinguin una afluència important de persones amb mobilitat reduida. La reserva es pot sol·licitar en un lloc proper al domicili de residència, o al del lloc de treball.
Més informació
vpn_key
Supressió de gual
Sol&middot;licitud de baixa d'una llic&egrave;ncia de gual per a l'aprofitament com&uacute; especial del domini p&uacute;blic mitjan&ccedil;ant entrada i sortida de vehicles des de finques privades a trav&eacute;s de la via p&uacute;blica. La baixa comporta l'obligaci&oacute; de realitzar les obres de restauraci&oacute; de la vorera i cal&ccedil;ada a la situaci&oacute; preexistent on es troba el rebaix de gual, eliminar la senyalitzaci&oacute; vi&agrave;ria horitzontal i retornar la placa senyalitzadora del gual a l'ajuntament.
Si es tracta d'un gual sense llic&egrave;ncia ni placa senyalitzadora oficial, i no es necessari fer obres a la vorera o cal&ccedil;ada per anul&middot;lar el gual, no cal demanar llic&egrave;ncia de baixa del gual o aprofitament. En aquest cas, si el gual venia tributant per la taxa anual, haur&agrave; de presentar una declaraci&oacute; de baixa per dita taxa a l'Oficina d'Atenci&oacute; Tribut&agrave;ria (OAT), a Pl. Major, 5 baixos.
Més informació
Tornar