Logo seu electrònica

Població

El Padró d'habitants municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Tothom s'ha d'inscriure al Padró del municipi on resideixi la major part de l'any. 
Les dades del Padró són necessàries per poder acreditar el domicili de residència per això és important que estiguin actualitzades.

Al Padró municipal s’hi poden realitzar altes, modificacions de dades i baixes. 
També podem obtenir volants i certificats de les dades que conté.

Alta al padró d'habitants

Es tracta  de noves inscripcions al Padró Municipal, ja sigui de persones que provenen d'altres municipis,  de persones que tot i residir a Manresa no hi estan empadronades o de nou nats

On es pot fer el tràmit

En els dos primers casos cal realitzar la inscripció a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. A efectes d'evitar esperes es recomana  demanar Cita prèvia en aquest enllaç. També podeu obtenir cita prèvia trucant al telèfon 010 (cost segons operadora), al 938 782 301 o bé al whatsapp municipal 644 069 801.

Qui ha de fer el tràmit

Aquelles persones que provenen d'altres municipis/països que fixin la seva residència a Manresa, o aquelles que tot i residir a Manresa no hi estan empadronades.

Documentació a aportar.

Tota la documentació que s’aporti ha de ser vigent i en idioma oficial: català o castellà. 

  1. Acreditativa de la identitat de les persones interessades: (DNI, NIE, Passaport) que en tot cas haurà de ser vigent. Els menors de 14 anys que no disposin de document d’identificació poden aportar el llibre de família o la partida de naixement.
  2. En cas que s'hagin d'empadronar menors d'edat o persones incapacitades caldrà aportar documentació acreditativa de la representació. Com pot ser el llibre de família o partida de naixement per part dels progenitors i la signatura d'ambdós.
  3. Caldrà també documentació acreditativa de la titularitat de l'habitatge (contracte de lloguer, escriptures de propietat). En determinats casos es poden sol·licitar rebuts de subministraments.  

En determinats supòsits pot ser necessària una autorització, per realitzar el tràmit en representació d'una altra persona o per poder inscriure's en un habitatge de titularitat d'una altra persona. Aquesta autorització cal que vagi acompanyada del document acreditatiu de la identitat de la persona autoritzant.

En les altes de menors d'edat les persones que n'ostenen la representació han de signar el full padronal. En cas que algun dels progenitors no pogués comparèixer  caldria aportar autorització per poder realitzar l'alta del menor.

Trobareu informació relativa a la documentació concreta a aportar, en funció de cada cas,  al següent enllaç: Documentació alta

És important consultar la informació abans de fer el tràmit de forma presencial. 

Alta per naixement

Es tracta d’altes al padró de nou nats que no han estat inscrits al Padró d'Habitants de cap municipi  sempre que tinguin menys d'un any.

On es pot fer el tràmit

Es pot realitzar l'alta telemàticament a l'apartat d'Altes per naixement  si ambdós progenitors disposen d'identificació digital. 

Caldrà que un progenitor realitzi la sol·licitud i l'altre manifesti la seva conformitat mitjançant el procediment per aportar documentació complementària  

Per altres casos, a efectes d'evitar esperes es recomanabe demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció ciutadana (al telèfon 010 [cost segons operadora], al 938 782 301 o bé al whatsapp municipal 644 069 801).

Qui ha de fer el tràmit

Aquells habitants de Manresa que hagin tingut un fill o filla.

Documentació a aportar

Caldrà aportar el llibre de família o partida de naixement del nadó i el pare o mare que realitzi el tràmit haurà d’identificar-se amb el document d’identitat vigent. 
Caldrà que la sol·licitud d’empadronament sigui signada per ambdós o caldrà autorització expressa del progenitor que no signi la sol·licitud d’alta del nou nat.

Canvi de domicili

És una modificació del domicili de residència en el Padró d’Habitants. Tant el domicili previ com el nou són de la ciutat de Manresa  

On es pot fer el tràmit.

Cal realitzar el canvi de domicili a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i a efectes d'eviar esperes podeu demanar Cita Prèvia en aquest enllaç. També es pot demanar cita prèvia per telèfon 010 [cost segons operadora], al 938 782 301 o bé al whatsapp municipal 644 069 801)..

Qui ha de fer el tràmit

Aquelles persones que resideixen a Manresa i canvien d'habitatge dins de la mateixa ciutat.

Documentació a aportar.

Tota la documentació que s’aporti ha de ser vigent i en idioma oficial: català o castellà.

  1. Acreditativa de la identitat de les persones interessades: (DNI, NIE, Passaport) que en tot cas haurà de ser vigent. Els menors de 14 anys que no disposin de document d’identificació poden aportar el llibre de família o la partida de naixement.
  2. En cas que s'hagin d'empadronar menors d'edat o persones incapacitades caldrà aportar documentació acreditativa de la representació. Com pot ser el llibre de família o partida de naixement per part dels progenitors .
  3. Caldrà també documentació acreditativa de la titularitat de l'habitatge (contracte de lloguer, escriptures de propietat) En determinats casos es poden sol·licitar rebuts de subministraments  

Trobareu informació relativa a la documentació concreta a aportar, en funció de cada cas,  al següent enllaç: Documentació canvi de domicili

En determinats supòsits pot ser necessària una autorització, per realitzar el tràmit en representació d'una altra persona o per poder inscriure's en un habitatge de titularitat d'una altra persona. Aquesta autorització cal que vagi acompanyada del document acreditatiu de la identitat de la persona autoritzant.

En els canvis de domicili de menors d'edat les persones que n'ostenen la representació han de signar el full padronal. En cas que algun dels progenitors no pogués comparèixer  caldria aportar autorització per poder realitzar el canvi de domicili del menor.

És important consultar la informació abans de fer el tràmit de forma presencial.  

Canvi de Dades Personals

És una modificació de les dades personals que consten al Padró d’Habitants: nom, cognoms, sexe, nacionalitat, lloc i data de naixement, número del  document d’identitat i nivell d’estudis; així com de les dades de contacte que de forma voluntària poden constar al Padró d’Habitants

On es pot fer el tràmit

Telemàticament en aquest enllaç. Cal disposar d’identificació digital i adjuntar la documentació acreditativa de la modificació excepte si es tracta del nivell d’estudis o de les dades de contacte (telèfon, correu electrònic), en aquest  cas, si bé la identificació es necessària, no cal adjuntar cap document que l’acrediti.

Presencialment                                                                

Per evitar esperes es preferible  demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana al telèfon 010 [cost segons operadora], al 938 782 301 o bé al whatsapp municipal 644 069 801.

En el moment de realitzar el tràmit presencial serà necessari aportar la documentació acreditativa, excepte si es tracta del nivell d’estudis o de les dades de contacte (telèfon, correu electrònic)

Qui ha de fer el tràmit

Aquelles persones empadronades a Manresa que hagin de modificar alguna de les seves dades personals.

Documentació a aportar

Cal identificar-se i aportar la documentació que acrediti el canvi que es vol realitzar (partida de naixement, DNI, ...)

En cas de modificació de dades menors d'edat o persones incapacitades caldrà aportar documentació acreditativa de la representació. Com pot ser el llibre de família o partida de naixement per part dels progenitors o resolució judicial atorgant la guarda i custodia o la tutela si es el cas.

Comprovació de residència 

Es tracta d’un moviment al Padró que les persones estrangeres, en funció del seu tipus de permís de residència a Espanya, han de realitzar periòdicament per tal de comprovar que segueixen residint a Manresa 

On es pot fer el tràmit

Cal realitzar la comprovació de residència a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per una atenció sense esperes es pot demanar Cita Prèvia en aquest enllaç o trucant al telèfon 010 [cost segons operadora], al 938 782 301 o bé al whatsapp municipal 644 069 801.

Qui ha de fer el tràmit

Les persones estrangeres nacionals d'un país membre de la Unió Europea, estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i aquelles que sense ser nacionals d'aquests països disposen de targeta de residència de Règim Comunitari així com les que disposen de permís de residència de llarga durada.

Cal realitzar-lo cada dos o cinc anys en funció de si l'interessat està inscrit al Registre Central d'Estrangers o no.

Les persones que han de realitzar aquest tràmit rebran una comunicació de la Unitat d'Estadística i Gestió de població. 

És important la realització d'aquest tràmit , ja que en cas de no fer-se dóna lloc a l'obertura d'un expedient de Baixa de la inscripció padronal.

Documentació a aportar.

Cal aportar el document acreditatiu de la identitat que ha de ser vigent.

Pel que fa a menors d'edat o persones incapacitades, a més del document que els identifiqui la persona que realitzi el tràmit haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació. 

Si realitzeu el tràmit mitjançant representant cal aportar autorització acompanyada de còpia dels documents d'identitat vigents.

Trobareu més informació a Documentació a aportar

Renovació de la inscripció padronal

Es tracta d'un tràmit que les persones estrangeres, en funció del seu tipus de permís de residència a Espanya, han de realitzar periòdicament per tal de comprovar que segueixen residint a Manresa

On es pot fer el tràmit

Cal realitzar la renovació de la inscripció padronal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana . Per ser atès sense esperes es pot demanar Cita Prèvia en aquest enllaç o trucant al telèfon 010 [cost segons operadora], al 938 782 301 o bé al whatsapp municipal 644 069 801.

Qui ha de fer el tràmit

Les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent.

S’ha de realitzar cada dos anys, comptats des de la seva inscripció al Padró o des de la seva última renovació.

És un tràmit que no pot fer-se per delegació si no es que es tenen poders notarials on s'atorgui aquesta potestat.

Documentació a aportar.

Cal aportar el document acreditatiu de la identitat que ha de ser vigent.

Pel que fa a menors d'edat o persones incapacitades, a més del document que els identifiqui, la persona que realitzi el tràmit haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació. 

Per a més informació podeu consultar el següent document    Documentació a aportar

La no renovació de la inscripció implica la Baixa del Padró d'Habitants per caducitat.

Certificats i volants d'empradronament

El certificat és el document que acredita fefaentment, i per tant constitueix prova davant qualsevol procés administratiu o judicial, el fet de l’empadronament, tant la residència d’una persona, tal com consta inscrita en el padró municipal d’habitants, com la convivència, on s’acrediten les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge.

El certificat només és necessari quan el requereix un organisme oficial o notari per a determinats tràmits o situacions excepcionals o, si us el demanen de manera expressa. Per a la resta de tràmits amb altres administracions sol ser suficient la presentació d’un volant.

De volants i certificats n'hi ha de diversos tipus en funció de la informació que es dona en cadascun d'ells:

De residència

Acredita  l’empadronament d’una persona en un domicili, amb les dades que consten al  Padró Municipal d’Habitants en la data en que es expedit

Històric de residència 

Acredita  els moviments: altes, canvis de domicili i baixes,  d’una persona,  que consten al  Padró Municipal d’Habitants, des de l’01/05/1996, o des de la data d’’alta.

De convivència 

Acredita l'empadronament de la persona sol·licitant juntament amb les persones que conviuen en el mateix domicili, amb les dades que consten  al  Padró Municipal d’Habitants en el moment de la seva expedició.

Certificat Històric de Convivència 

Acredita l'empadronament de la persona sol·licitant en tots els domicilis del municipi on  ha viscut i les persones amb qui ha conviscut en cada domicili des de 01/05/96 o des de la data d'alta.

De residència d'una persona difunta

Especifica les dades personals i el domicili o domicilis en que ha figurat inscrita en el Padró Municipal d'Habitants des de 01/05/1996 la persona finada fins a la seva data de defunció.

Mitjans de sol·licitud i lliurament

L'expedició de volants  queda restringida a la següent franja horària:
Els dilluns de 09:00 a 10:00 h, també de 13:00 a 14:00 i de 16:00 a 17:00 hores i de dimarts a divendres de 09:00 a 10:00 i de 13:00 a 14:00 hores.

Amb identificació digital

Els certificats que és sol·liciten amb identificació digital, permeten que un cop expedits, s'envií una notificació a l’adreça de correu electrònic vinculada amb el servei de notificacions digitals e_notum, i  el certificat es pugui descarregar en format PDF. Es poden sol·licitar clicant aquí

Amb identificació digital  també es poden obtenir els volants de residència, de convivència i històric de residència de forma immediata aquí

Si no es diposa d'identificació digital es pot obtenir un Idcat mòbil, en linia al següent enllaç: https://idcatmobil.seu.cat/. Cal disposar de:

  • DNI , o TIE
  • Targeta sanitària del CatSalut
  • Telèfon mòbil

Sense identificació digital

En cas de no disposar d'identificació digital es pot fer la sol·licitud per internet  però caldrà escollir si es vol recollir  el certificat a l'OAC o que us sigui enviat per correu postal a la vostra adreça d'empadronament.

Els certificats sol·licitats sense identificació digital no poden ser enviats per correu electrònic.

Podeu sol·licitar els certificats d'empadronament fent clic aquí

També es poden sol·licitar a l'OAC

Presentació de documentació complementària

Si la vostra sol·licitud d'Alta o Canvi de domicili ha quedat pendent d'esmenar deficiències podeu adjuntar la documentació requerida al següent enllaç: Presentació de documentació relativa a expedients de població.

Si es tracta d'autoritzacions caldrà que estiguin signades amb signatura electrònica.