Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ajuts. Microcrèdits a la creació d'empreses

L’Ajuntament convoca,  mitjançant procediment de concurrència competitiva, la concessió d’ajuts  reintegrables o microcrèdits  (2023) per tal de facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació , consolidació i modernització d’empreses a Manresa

Beneficiaris i conceptes subvencionables

Es contemplen tres línies d’ajuts reintegrables, una destinada a la creació d’empreses i l’altra per donar suport a la inversió realitzada per empreses ja creades.

Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses

En relació amb els beneficiaris, podran sol·licitar aquesta línia:

 • Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de la data fixada en la corresponent convocatòria.

S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.

 • Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou centre de treball, establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 doctubre de 2022  i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.

Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.

Beneficiaris: Empreses, amb qualsevol forma jurídica, constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat i que quedin excloses com a beneficiàries de la línia 1, ubicades a Manresa, que hagin de realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la seva capacitat comercial, productiva, reformes del punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi en el procés de la seva consolidació. S’exclouen les empreses del sector immobiliari i financer.

També s’exclouen com a beneficiàries aquelles empreses ja constituïdes amb un volum de facturació superior als 500.000,00 euros anuals o que la facturació del conjunt del grup empresarial sigui superior a aquesta quantitat.

Línia 3: Microcrèdits destinats a la modernització d’empreses del sector comerç i serveis de més de cinc anys d’activitat

Beneficiaries: Persones ( físiques o jurídiques) que realitzin una activitat de Comerç i/o serveis (*), amb qualsevol forma jurídica, amb més de cinc anys d’activitat, ubicades a Manresa, que hagin de realitzar o hagin realitzat, inversions per obres de reforma i adequació del local on s’allotgi l’activitat econòmica.

(*) Per a ser beneficiària, l’activitat econòmica de les empreses o professionals haurà d’estar compresa en  algun dels sectors i/o activitats següents:

a) Persones (físiques o jurídiques) que realitzen activitats de comerç al detall (quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall) 

 b)   Persones (físiques o jurídiques) amb qualsevol forma jurídica, que presten algun dels serveis que es relacionen a continuació

-       Tallers mecànics

-       Serveis fotogràfics

-       Copisteries i arts gràfiques

-       Serveis de reparacions

-       Tintoreria i bugaderies

-       Perruqueria i salons d’estètica i bellesa

-       Bars, cafeteries i restaurants

-       Serveis de menjar preparat i càtering

-       Agències de viatges detallistes

-       Acadèmies i escoles d’idiomes

-       Gimnasos, escoles de dansa i escoles de música.

S’exclouen les empreses del sector immobiliari i financer.

També s’exclouen com a beneficiàries aquelles empreses ja constituïdes amb un volum de facturació superior als 500.000,00 euros anuals o que la facturació del conjunt del grup empresarial sigui superior a aquesta quantitat.

Conceptes subvencionables

Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc).

Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar inversions en adquisició d’actius fixes.

Es consideraran actius fixes aquells béns tangibles o intangibles, que no poden convertir-se en líquid a curt termini i que normalment són necessaris pel funcionament de l’empresa i no es destinen a la venda.

Línia 3: Microcrèdits destinats a la modernització d’empreses del sector comerç i serveis de més de cinc anys d’activitat

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar Inversions en obres de reforma i adequació del local on s’allotgi l’activitat econòmica, en especial les que facin referència a eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de la façana, ampliacions.... entre d’altres.

S’exclouen explícitament de les tres línies:

 • l’adquisició de terrenys i/o construccions
 • les despeses financeres i tributàries
 • les inversions financeres a llarg termini

Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses i/o inversions realitzades a partir de la data fixada en la convocatòria i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.

Condicions dels microcrèdits

Les condicions dels “microcrèdits” són les següents:

 • Tipus d’interès: 0%
 • Carència: No es contempla
 • Termini màxim de devolució: 4 anys.
 • Amortització i quotes trimestrals

Quantia

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa, en totes les línies i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des del dia 8 d’agost al 30 de setembre de 2023.

La documentació  es pot presentar

-       presencialment ( tan sols per a la Línia 1 per aquelles persones físiques que encara no realitzen una activitat econòmica) a l’Oficina de l’OAC situada a la Pl. Major núm. 1

-       Telemàticament: a través d’aquest 

enllaç

En la sol·licitud s’haurà d’adjuntar, com a mínim, la documentació següent:

Documentació genèrica per les tres línies:

-       Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).

-       Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat i document d’inscripció de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.

-       Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques, si s’escau.

-       Declaració responsable en el supòsit que la presentació de la sol·licitud es faci a través d’un representant.

-       Model censal 036/037 o DUE que acrediti la data d’alta de l’empresa, si s’escau

-       Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el registre corresponent, si escau

-       En cas de no tenir la forma jurídica d’empresa d’economia social recollida a l’article 5 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social, però realitzar una activitat econòmica dins l’àmbit de l’economia social i solidària, per a voler optar a la puntuació dels criteris de valoració, els empresaris/empreses hauran d’aportar l’acreditació de pertànyer o trobar-se adherides a les xarxes indicades en els criteris de valoració o bé indicació del lloc on es pot consultar la informació, sempre i quan la consulta sigui d’accés públic. 

-       Tota aquella altra documentació que l’interessat consideri oportuna

Documentació específica:

Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses

-       Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmic i Financer

Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat

-       Pressupost de la inversió a realitzar

-       Informe explicatiu del perquè de la inversió a realitzar i com aquesta pot ajudar a la consolidació de l’empresa.

-       El balanç (amb l'actiu i el passiu) i el compte de pèrdues i guanys dels dos últims exercicis.

Línia 3: “Microcrèdits” destinats a la modernització d’empreses del sector comerç i serveis de més de cinc anys d’activitat

-       Contracte d’arrendament o d’ús de l’immoble subscrit amb el propietari del local o escriptures de propietat o drets reals sobre l’immoble

-       Memòria de les actuacions realitzades o a realitzar

-       Pressupost i/o factura de la inversió a realitzar

Per a més informació us podeu posar en contacte amb el PROEmpresa per correu electrònic a info@promanresa.cat o al telèfon 93 8776490. 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat