Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 23 de setembre de 2021

Imatge de la notícia
20/09/2021

 

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.

 • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
 • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 9, amb caràcter ordinari, per al dia 23 de setembre de 2021, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 8, del dia 15 de juliol de 2021.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13696, de 14 de juliol de 2021, sobre aprovació de la segona modificació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2021.- (AJT.DCP 74/2021)

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13693, de 13 de juliol de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 28/2021).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14706, de 4 d’agost de 2021,  sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 29/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 29/2021).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14446, de 28 de juliol de 2021,  sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 30/2021).-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 16358, de 17 de setembre de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 32/2021).-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14502, de 29 de juliol de 2021, sobre substitució de l’alcalde titular, per vacances, del 7 al 23 d’agost, ambdós inclosos. (SGR.ABS 8/2021).-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14540, de 28 de juliol de 2021,  per la qual es declara emergent la contractació de l’obra de reparació d’una fuita d’aigua al primer pis del carrer Sobrerroca, núm 22. (AJT.DCP 58/2021).-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14541, de 28 de juliol de 2021,  per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs a l’edificació ubicada a la Plaça dels Drets, núm. 1. (AJT.DCP 59/2021).-

 

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14542, de 29 de juliol de 2021,  per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs a l’edifici La Farinera La Favorita. (AJT.DCP 60/2021).-

 

2.10.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14543, de 29 de juliol de 2021,  per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs a l’immoble situat al carrer Sant Bartomeu núm. 17. (AJT.DCP 61/2021).-

 

2.11.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14544, de 29 de juliol de 2021,  per la qual es declara emergent la contractació de diversos treballs a l’immoble situat al carrer Sant Bartomeu núm. 9. (AJT.DCP 62/2021).-

 

2.12.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 14545, de 29 de juliol de 2021,  per la qual es declara emergent la contractació del treball de tapiat de la porta d’accés a l’immoble situat al carrer Galceran Andreu, núm. 12. (AJT.DCP 63/2021).- 

 

2.13.-   Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 14897, de 12 d’agost de 2021, sobre activació del Pla d’Actuació Municipal per risc d’incendis forestals en fase d’Alerta. (AJT.DCP 64/2021).-

 

2.14.- Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 14898, de 12 d’agost de 2021, sobre activació del Pla d’Actuació Municipal per onada de calor en fase d’Alerta. (AJT.DCP 65/2021).-

 

2.15.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 15003, de 18 d’agost de 2021, sobre desactivació del Pla Bàsic d’Emergències Municipals per onada de calor. (AJT.DCP 66/2021).-

 

2.16.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 15004, de 18 d’agost de 2021, sobre desactivació del Pla d’Actuació Municipal per risc d’incendis forestals. (AJT.DCP 67/2021).-

 

2.17.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 15498, de 26 d’agost de 2021, sobre aprovació dels Protocols d’actuació municipal per emergències per la Festa Major i per la Festa Major Alternativa 2021. (AJT.DCP 68/2021).-

 

2.18.-   Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 d’agost de 2021, sobre la llei 15/2021, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials - 2n trimestre 2021. (TRE.MOR 1/2021).- 

 

2.19.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 de juliol de 2021, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –    Juny 2021. (INT.PMP 8/2021).-

 

2.20.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 2 de setembre de 2021, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –    Juliol 2021. (INT.DON 6/2021).-

 

2.21.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 7 de setembre de 2021, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2021.  (INT.DON 7/2021).-

 

2.22.-   Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 7 de setembre de 2021, de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al segon trimestre de 2021. (INT.DON 8/2021).-

 

2.23.-   Donar compte de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, núm. 9/2021, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017. (AJT.DIC 58/2021).-

 

2.24.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 16159, de 14 de setembre de 2021, sobre incoació d’expedient per concedir la Medalla de la ciutat al Mèrit de la Solidaritat a l’activista de la cultura de la pau Domènec Cucurella Comellas, a títol pòstum. (CUL.HON 3/2021).-

 

3.         ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de Plaça de Palmira Jaquetti Isant a l’actual Plaça Montserrat. (CUL.HON 2/2021).-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de l’exercici 2020. (AJT.DIC 70/2021).-

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS


4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’una despesa plurianual per finançar la reversió de la nau magatzem, situada al carrer Josep Comas i Solà núm. 8 del Polígon Industrial de Bufalvent, a favor de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 68/2021).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’una despesa plurianual per a l’adquisició, a títol onerós, de dues finques situades al carrer Mossèn Vall núm. 7. (AJT.DIC 71/2021).-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització d’una despesa plurianual per a l’adquisició, a títol onerós, d’una finca situada al carrer Rubió i Ors núm. 2-6. (AJT.DIC 72/2021).-

 

4.1.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. P31/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 31/2021).-

 

4.1.5.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. P33/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 33/2021).-

 

4.1.6.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes per a la prestació del servei de subministrament d’aigua potable i serveis accessoris al municipi de Manresa. (AJT.DIC 75/2021).-

 

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral al servei de la corporació per a l’any 2021. (AJT.DIC 66/2021).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització per incorporar vuit (8) nous vehicles elèctrics a la flota actual de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers de Manresa. (CON.EXE 41/2021).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, provisional, si escau, de la modificació puntual del POUM, Modificacions Puntals de la Normativa. (PLA.POU 2/2021).-

 

5.1.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc Tecnològic”. (PLA.POU 4/2018).-

 

5.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda


Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la reversió de la nau magatzem del contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa. (CON.EXE 49/2021).-

 

6.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL


6.1       Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores per a l’atorgament del “Premi Treball de Recerca Manresa 2022 Transforma”. (SUB.BCO 36/2021).-

 

 

7.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

7.1       Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats

 

7.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud a la Delegació Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de l’autorització prèvia per procedir a la desafectació del servei públic d’ensenyament de l’habitatge situat al carrer de la Sèquia, núm. 53, bx. 1a. (PAT. VAR 13/2021).-

 

7.2       Regidoria delegada de Cultura i Festes

 

7.2.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases generals reguladores del Premi de Fotografia Memorial Modest Francisco. (SUB. BCO 38/2021).-

 

 

8.         PROPOSICIONS

 

8.1.      Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.-

 

8.2.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per al no pagament del subministrament elèctric davant els abusos de les companyies elèctriques.-

 

8.3.-     Proposició dels Grups Municipals de Fem Manresa, ERC i JxM  per a l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Campanya Cubana “Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna vida”.-

 

9.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

10.-      Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

11.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40,  que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20,  27 i 30 de juliol, 24 i 31 d’agost i 7 de setembre de 2021.-

 

12.-      Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats per l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

13.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat